Konjunkturutsikterna för små och medelstora företag har blivit ljusare i Österbotten

De små och medelstora företagens förväntningar har blivit positivare jämfört med i våras på Kust-Österbottens Företagares område. I och med att effekterna av energikrisen och kriget i Ukraina har stabiliserats, har förväntningarna stigit efter en exceptionellt negativ vår, visar SMF-företagsbarometern. Förväntningarna är dock fortsättningsvis negativa.

– Visst är förväntningarna fortfarande aningen negativa men jämfört med våren pekar kurvorna uppåt. Våra små- och medelstora företag klarar sig bättret än landet i medeltal i fråga om sysselsättning, omsättning, lönsamhet, investeringar och innovationer. Vi har vi också en stark framtidstro här i Österbotten, det går att utläsa också i den nya barometern, säger Hippi Hovi, vd för Kust-Österbottens Företagare.

Trots att företagens konjunkturförväntningar och investeringsplaner förbättrats fortsätter tillväxtorienteringen att sjunka.

– Andelen starkt tillväxtorienterade företag är anspråkslös och den trendmässiga nedgången på längre sikt väcker oro. Tillväxtorienterade företag fungerar som motorer och sporrar för andra företag. Därför är det väldigt viktigt att få även små och medelstora företag samt ensamföretagare att växa, investera och sysselsätta, säger Hovi.

Av de företag som deltog i undersökningen på Kust-Österbottens Företagares område hade 32 % tillväxtvilja eller stark tillväxtvilja.

Arbetskraftsbristen försvårar fortfarande verksamheten

Tillgången på arbetskraft utgör fortfarande hinder för tillväxten för 25 procent av respondenterna. Den här siffran är högre i de Österbotten än i landet i medeltal.

Utmaningarna gällande tillgången på arbetskraft besvaras oftast genom att utveckla personalens kompetens, att utnyttja underleverantörs- och leverantörsnätverk mer än tidigare samt genom att överväga anskaffning av ny arbetskraft med hjälp av utbildnings- eller läroavtal.

Hovi ser det som positivt att antalet sysselsatta i små och medelstora företag i sin helhet ser ut att aningen öka.

Den snabba kostnadsökningen håller på att avta

Företagens förväntningar på att produktionskostnaderna, till exempel råvarupriserna, stiger har minskat jämfört med toppen förra hösten. Samtidigt har ökningen av prissättningsmarginalen för de produkter och tjänster som små och medelstora företag säljer avtagit något.

Priset på mellanprodukter, till exempel komponenter och råvaror som företagen använder i sin egen produktion, förväntas stiga nästan en och en halv gånger snabbare än priset på slutprodukterna. Skillnaden mellan produktionskostnaderna och priset på de slutprodukter företagen säljer håller trots allt på att minska.

– Att prisstegringen håller på att bli långsammare syns både i konsumentpriserna och i de små och medelstora företagens utgifter. Den värsta inflationen verkar med andra ord hålla på att avta, vilket är en positiv nyhet såväl för konsumenterna som för företagen, säger chefsekonomen Juhana Brotherus från Företagarna i Finland.

Små och medelstora företag inom industrin aktivast inom forskning och utveckling

Finlands framgång och tillväxt grundar sig på kompetens, ny kunskap och innovation. Med forskning och utveckling (FoU) avses kreativ och systematisk verksamhet för att öka kunskapen och tillämpa kunskap på nya sätt. På Kust-Österbottens Företagares område rapporterar 14 % att de bedriver FoU-verksamhet. Det varierar emellertid mellan branscherna hur aktiv FoU-verksamheten är. I små och medelstora företag inom industrin och kunskapsintensiva tjänster är FoU-verksamhet vanligast.

Av de små och medelstora företagen på Kust-Österbottens Företagares område överväger 9 procent att öka sin FoU-verksamhet 2023 medan en tredjedel av företagen inte kunde ta ställning till frågan. De vanligaste offentliga finansieringskällorna för FoU-verksamhet är lokala och regionala myndigheter, till exempel NTM-centralerna.

Osäkerheten har minskat användningen av extern finansiering

Hos företag som svarade SMF-företagsbarometern har behovet att skaffa finansiering minskat jämfört med situationen förra våren. Fortsättningsvis används största delen av finansieringsbehoven till maskin-, apparatur- eller byggnadsinvesteringar.

Behovet att skaffa driftskapital på grund av konjunkturerna eller den kärva situationen har ökat något medan finansieringsbehoven gällande utvecklingsprojekt har minskat. Den strikta regleringen av bankverksamheten och företagens försvagade solvens syns i de små och medelstora företagens användning av extern finansiering.

Finnvera är fortsättningsvis en betydande aktör och när det gäller alternativ och komplement till banklån har dess roll förstärkts en aning. Därtill har Finnveras borgen en stor betydelse när företag beviljas finansiering. Det är värt att notera att i synnerhet de tillväxtorienterade företagen är intresserade av Finnvera som finansiär.

– Det har inte skett någon betydande förändring i den totala tillgången till finansiering och den ligger på en relativt god nivå. Det är särskilt viktigt att se till att det finns finansiering för projekt som tar sig an de pågående stora omvälvningarna, till exempel energiomställningen och återuppbyggnaden av de globala upphandlingskedjorna. Även på dessa områden arbetar Finnvera aktivt. Vi är beredda att arbeta mångsidigt med garantier, lån och juniorlån för att möjliggöra detta, berättar Regionchef Päivi Kinnunen på Finnvera.

Allmänt om SMF-företagsbarometern

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning. Hösten 2023 bedömde de företag som på Österbottens NTM-centrals område besvarade barometern att konjunkturutsikterna är ganska försiktiga (saldotal -3), även om vyerna har blivit klarare jämfört med utsikterna förra våren.

På Kust-Österbottens Företagares område (kommunerna från Nykarleby till Närpes längs kusten i landskapet Österbotten) besvarades barometern av drygt 100 företag. De finns inom följande branscher: service 64 %, handel 14 %, byggnad 3 %, industri 19 %.

Frågornas saldotal erhålls genom att subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Saldotalet kan variera mellan +100 och -100. Ett positivt tal innebär en optimistisk syn och ett negativt tal en pessimistisk syn på ekonomin