15.2.2022 19:17
Nyhet

Kust-Österbottens Företagare: Färre kommunala bolag – mer företagsamhet!

Arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) har för avsikt att ännu under den här regeringsperioden överlämna en proposition till riksdagen om att försvaga upphandlingslagen som berör små och medelstora företag och underlätta utförsäljningen av enheter anknutna till kommuner och välfärdsområden. 
 
Kust-Österbottens Företagare anser att propositionen i fråga är väldigt oroväckande för regionens små och medelstora företag. Enligt förslaget försvagas de privata företagens ställning och det skapas en väldigt orättvis konkurrenssituation. Denna har en negativ inverkan på små och medelstora företags verksamhetsförutsättningar. 

Propositionen innebär att offentligt ägda bolag, såsom kommunala bolag och välfärdsområdesbolag, ska kunna verka friare på marknaden. Utgående från Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) utredning kan man uppskatta att en marknad på flera miljarder euro öppnas upp för offentliga bolag. Detta skulle till stora delar ske på bekostnad av företag med företagarrisk då kommunala bolag rör till marknaden mer än tidigare. 

– Den gällande upphandlingslagen antogs år 2017 och har visat sig fungera bra. Vi anser att det är viktigt att företagens bekymmer inte blir större genom en instabil företagspolitik, säger Mikael Fredman, ordförande för Kust-Österbottens Företagare.  

I Finland är antalet kommunala bolag och deras storlek i en egen division i förhållande till nationalekonomin. Bolagen som ägs av kommunerna och välfärdsområdena är redan nu stora och aktiva på många marknader. Utvidgade utförsäljningsgränser medför omfattande marknadsstörningar inom många branscher. 

Det är viktigt att komma ihåg att den slingrande och orättvisa företagsverksamheten bland kommunernas och välfärdsområdenas bolag skadar den ekonomiska tillväxten och snedvrider verksamheten på marknaden. Företagsenkäterna påvisar år efter år de små och medelstora företagens missnöje med de kommunala bolagens orättvisa konkurrensställning. 

Kust-Österbottens Företagare vädjar till minister Haatainen och till hela regeringen att inte ändra upphandlingslagen, som är fungerande och bra. Det har varit tillräckligt svårt på företagsfältet på grund av coronakrisen. 

– Vårt budskap till beslutsfattarna i kommunerna är att ni har makten att besluta om vilka bolags delägarskap och affärsverksamhet som kommunen driver och vad den lösgör sig ifrån. Vi uppmuntrar de kommunala beslutsfattarna att främja en politik där tjänster och produkter öppet upphandlas från företag. Det ligger även i skattebetalarens intresse att tjänsterna konkurrensutsätts utgående från pris och kvalitet, konstaterar Fredman.