Pension calculation concept, old hands counting finances on a home calculator ,
9.8.2022 15:00
Nyhet

Nya lagförslaget om pension för företagare bör justeras

I reformen av lagen om pension för företagare drivs ändringar som påverkar grunderna för fastställande av inkomst. Företagarens ställning som informationskälla ska tryggas bättre än tidigare. Riksdagen fick reformen av lagen om pension för företagare (FöPL) till behandling före midsommar.

Reformen har väckt livlig diskussion. Företagarna i Finland har tidigare understött regeringens proposition eftersom syftet är att förbättra företagarnas social- och pensionsskydd. I regeringens proposition finns det några frågor som fortfarande behöver ses över. De gäller framför allt grunderna för fastställandet av inkomsten.

Vi på Företagarna vill att bestämmelsen om den föreslagna medianlönen ska preciseras: Vi vill att medianlön i lagen endast avser lön eller ersättning om företagaren idkar företagsverksamhet på heltid. Det här skulle göra klargöra för alla att den verkliga arbetsinsatsen påverkar FöPL-avgiften.

Företagarna har också lyft fram att man i motiveringen till lagen om pension bättre bör beakta företagarens ställning som pålitlig informationskälla då det gäller den egna mängden arbetsinsats.

Det är självklart att arbetsinsatsen inte i alla lägen ens kan fastställas utgående från medianlönerna i en viss bransch, eftersom en företagare kan vara verksam inom flera branscher samtidigt och utföra olika typer av arbete. Det finns många typer av företagsamhet och värdet av arbetsinsatsen som fastställs utgående från den kan inte alltid ensidigt krympas ner till medianlönen för en enskild bransch.

Vi hoppas att riksdagen preciserar sitt lagförslag åtminstone till dessa delar. Annars finns det en risk att speciellt privatföretagare och småföretagare hamnar i en besvärlig situation.

Harri Jaskari
Direktör,
Företagarna i Finland

Henrik Wickström
Sakkunnig i näringslivsfrågor,
Företagarna i Finland