Osäkerhet och räntor pressar små och medelstora företags konjunkturförväntningar

De små och medelstora företagens konjunkturförväntningar har minskat klart sedan förra hösten. Detta har särskilt berott på en rekordsnabb höjning av räntorna, fortsatt svagt ekonomiskt läge och Rysslands utdragna anfallskrig mot Ukraina. De små och medelstora företagens investeringsvilja är fortfarande ringa. Företagen har dock fortfarande för avsikt att hålla fast vid sin personal.

De exceptionella senaste åren och osäkerheten i det nuvarande ekonomiska läget påverkar direkt de små och medelstora företagens konjunkturutsikter. I vårens SMF-företagsbarometer försvagades företagens konjunkturförväntningar betydligt jämfört med i höstas. Något över hälften av de små och medelstora företagen bedömer dock att konjunkturerna förblir oförändrade.

– I fjol genomlevde Finlands ekonomi en lågkonjunktur, och resultaten av SMF-företagsbarometern stärker synen på en exceptionellt utmanande verksamhetsmiljö för företagen. Situationen har tyvärr redan pågått en längre tid. Sysselsättningen har dock hållit sig på en relativt god nivå och inflationen håller på att avta, vilket tyder på bättre tider, säger näringsminister Wille Rydman.

Den nedåtgående trenden för tillväxtorientering oroar

De små och medelstora företagens tillväxtorientering har länge minskat. Detta syns både i antalet företag som strävar efter tillväxt och i antalet starkt tillväxtorienterade företag. Tillväxtorienterade företag fungerar som motorer och sporrar för andra företag. Andelen starkt tillväxtorienterade företag är rekordlågt, och den trendmässiga nedgången på längre sikt väcker oro.

– Finland behöver mer tillväxtorientering och reformer som uppmuntrar allt fler företagare att ta risker och steg mot tillväxt”, säger direktör, chefsekonomen Juhana Brotherus.

Osäkerheten försvagar viljan att investera, företagen håller fast vid arbetskraften
De små och medelstora företagens investeringsvilja ligger fortfarande på en anspråkslös nivå. Inom alla huvudbranscher finns det fler företag som minskar sina investeringar än sådana som förväntas öka investeringarna.

–  Investeringsvilja förutsätter dock positiva tillväxtutsikter som det nu är svårt att hitta.” Den kommande sänkningen av räntorna får förhoppningsvis investeringarna att återhämta sig”, konstaterar näringsminister Rydman.

Av de små och medelstora företagen planerar ungefär vart tionde att öka antalet anställda. Däremot förväntar sig 14 procent av företagen att antalet anställda minskar. Den största gruppen, 74 procent av de små och medelstora företagen, har emellertid för avsikt att behålla sin personalstyrka. Även förväntningarna på utvecklingen av omsättningen och soliditeten har sjunkit jämfört med höstens enkät.

Den snabba kostnadsökningen håller på att avta

Förväntningarna på ökade kostnader har minskat betydligt jämfört med toppen av hösten 2022. Priserna på de mellanprodukter som företagen använder väntas stiga till och med en och en halv gånger snabbare än priserna på slutprodukterna, men prisskillnaderna mellan företagens kostnader och de sålda slutprodukterna håller ändå på att minska.

–  Att prisstegringen håller på att bli långsammare syns både i konsumentpriserna och i de små och medelstora företagens utgifter. I Finland har inflationen tydligt avtagit, vilket är en positiv nyhet såväl för konsumenterna som för företagen”, säger Brotherus.

Osäkerheten har minskat användningen av extern finansiering

Den minskade ekonomiska aktiviteten, den försämrade kreditvärdigheten hos företagen och den strikta regleringen av bankverksamheten till följd av detta syns i små och medelstora företags användning av extern finansiering. Finnvera är fortsättningsvis en betydande aktör när det gäller alternativ och komplement till banklån även om dess roll har minskat en aning. Var femte av dem som planerar att ansöka om finansiering berättar alltjämt att de kommer att vända sig till Finnvera.

Därtill har Finnveras borgen en stor betydelse när företag beviljas finansiering. Det är värt att notera att i synnerhet de tillväxtorienterade företagen är intresserade av Finnvera som finansiär.

– Företagens tillgång till finansiering har försämrats något, och betalningssvårigheterna ökar. Mitt i den ekonomiska osäkerheten är det särskilt viktigt att trygga tillgången till finansiering för de företag som eftersträvar tillväxt och investerar i framtiden. Finnveras betydelse för finansieringen av tillväxtföretag, investeringar och ren omställning kommer att accentueras i en osäker miljö. Utöver borgen möjliggör vi finansiering med Finnveras direkta lån både när det gäller finansiering av export och tillväxt”, säger Juuso Heinilä, affärsdirektör för Finnvera.

”Vi har också på nytt börjat bevilja exportgarantier till Ukraina. Finnvera ordnar avgiftsfri utbildning för alla företag som är intresserade av lösningar för exportfinansiering”, fortsätter Heinilä.

Endast vart femte företag har kartlagt affärsverksamhetens klimateffekter

Ett aktuellt tema som det också frågades om i barometern var företagens beredskap att bidra till motverkandet av klimatförändringarna. Något under hälften av de små och medelstora företagen anser att åtgärderna för att begränsa klimatförändringen har konsekvenser för deras företagsverksamhet. Andelen har sjunkit med tre procentenheter jämfört med barometern för två år sedan. Ungefär vart fjärde av de små och medelstora företagen ser möjligheter till affärsverksamhet när det gäller åtgärderna för att begränsa klimatförändringen, det vill säga på samma sätt som för två år sedan.

De tillväxtorienterade SMF-företagen har större benägenhet än andra företag att identifiera hur åtgärder mot klimatförändringarna inverkar på företagets verksamhet.

– I dessa företag anses åtgärderna mot klimatförändringarna framför allt skapa möjligheter för företagets affärsverksamhet, säger Brotherus från Företagarna i Finland.

SMF-företagsbarometern publiceras två gånger om året av Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet. Denna gång besvarade 5 052 företag enkäten. Företagen svarade på enkäten från mitten av december 2023 till och med mitten av januari 2024.