Osäkerhet pressar SMF-företagens konjunkturförväntningar även i Österbotten

I SMF-företagsbarometern våren 2023 fortsatte de saldotal som beskriver företagens konjunkturförväntningar och investeringsplaner på Kust-Österbottens Företagares område att sjunka. Konjunkturutsikterna varierar beroende på delområde. Inom de flesta delområdena är utsikterna vid företagen i Österbotten ljusare än medeltalet i hela landet.

– Visst pekar kurvorna neråt men vi klarar oss ändå bättre än landet i medeltal. Omsättningen ser relativt bra, men lönsamheten kommer enligt företagens bedömningar att bli betydligt sämre. Så har vi också en stark framtidstro här i Österbotten, det går att utläsa också i den nya barometern, säger Hippi Hovi, vd för Kust-Österbottens företagare.

Företagen är också optimistiska gällande innovationer, produktionen och produktutvecklingen, även om värdet på investeringarna bedöms bli rejält mindre.

De dystrare utsikterna minskar företagens tillväxtvilja.

Små och medelstora företag bedömer att de kommer att minska sina investeringar avsevärt inom den närmaste framtiden. Inom alla huvudbranscher finns det fler företag som minskar sina investeringar än de där investeringarna ökar.

Av de företag som deltog i undersökningen på Kust-Österbottens Företagares område hade 35 % tillväxtvilja eller stark tillväxtvilja.

– Den långvariga försämringen av investeringsviljan verkar ha ett samband med viljan att växa. Tillväxtorienterade företag investerar avsevärt mer. Deras investeringsförväntningar även i det rådande osäkra läget är klart positiva, säger Hovi.

Arbetskraftsbristen försvårar fortfarande verksamheten

Tillgången på arbetskraft utgör fortfarande hinder för tillväxten för över 60 procent av respondenterna. Den här siffran är högre i de Österbotten än i landet i medeltal.

Utmaningarna gällande tillgången på arbetskraft besvaras oftast genom att utveckla personalens kompetens, att utnyttja underleverantörs- och leverantörsnätverk mer än tidigare samt genom att överväga anskaffning av ny arbetskraft med hjälp av utbildnings- eller läroavtal.

Hovi ser det som positivt att antalet sysselsatta i små och medelstora företag i sin helhet ser ut att förbli i stort sett oförändrat.

Elpriset har drabbat många hårt

Samtidigt har över en tredjedel av företagen också drabbats hårt av det kraftigt stigande elpriset. Företagen uppger att elpriset har påverkat deras lönsamhet, höjt priserna på slutprodukter och försvagat efterfrågan.

Knappt hälften av företagen som deltog i undersökningen har aktivt försökt skära ner sina kostnader genom att spara el. De populäraste sparåtgärderna har varit att sänka temperaturen och minska belysningen.

O Sole Mio pizzerians ägare, Inkku Sjöblom-Kakkuri, fick också ta sig en ordentlig funderare i november.

– Höjda elpriser gjorde att vi fick börja fundera väldigt noga på hur vi använder el på pizzerian. De stigande elpriserna och höjda råvarupriser gjorde att vi var tvungna att höja lite på pizzornas pris, berättar Sjöblom-Kakkuri.

Men man har klarat sig och Sjöblom-Kakkuri väljer att ha framtidstro.

– Vi kan inte lämna och stampa på stället, vi måste kämpa och gå vidare. Jag ser nog ljust på framtiden.

Osäkerheten har minskat användningen av extern finansiering

Enligt SMF-barometern har finansiärernas kreditpolitik skärpts. Mest krävande är det för starkt tillväxtorienterade företag att få sådan extern finansiering som de behöver.

Användningen av extern finansiering har minskat något, eftersom största delen av företagets finansieringsbehov hänför sig till företagets tillväxt. Den i sin tur försvagas av osäkerhet och kostnadsökningar. 

– I tider av osäkerhet och kostnadsmedvetenhet måste man våga bygga en framtid. Det är ännu viktigare än tidigare att trygga finansieringen för framåtblickande investeringar och tillväxtprojekt. Finnvera har förberett sig på att öka finansieringen för tillväxtinriktade och investerande företag genom lån och borgen, berättar Regionchef Päivi Kinnunen på Finnvera.

Information om SMF-företagsbarometern

SMF-företagsbarometern publiceras två gånger om året av Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet. Denna gång besvarade cirka 4 650 företag enkäten. Företagen svarade på enkäten från mitten av december 2022 till och med mitten av januari 2023.

På Kust-Österbottens Företagares område deltog 148 företag i undersökningen. Hälften av företagen som deltog verkar inom servicebranschen, men medverkade gjorde också företag inom handel, byggnad och industrisektorn.

Saldotalet erhålls genom att subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Saldotalet kan variera mellan +100 och -100. Ett positivt tal innebar en optimistisk syn och ett negativt tal en pessimistisk syn på ekonomin.