25.1.2016 08:55
Nyhet

På små företag har arbetstagarna och arbetsgivarna förtroendefulla förhållanden

Förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare upplevs som det mest förtroendefulla på små företag. Allt fler arbetstagare upplever att arbetstagarna behandlas på ett jämlikt sätt på företaget och att öppenheten har ökat.

— Detta lägger en bra grund för utvidgandet av lokalt avtalande, säger direktör Janne Makkula på Företagarna i Finland (FiF).

En arbetsgrupp vid arbets- och näringsministeriet inledde sitt arbete just före julen, och den ska bereda lagstiftning som ökar möjligheterna till lokalt avtalande. Om det ska lyckas ingå lokala avtal, är det väsentligt att förhållandet mellan de anställda och arbetsledningen upplevs vara konfidentiellt och behandlandet av de anställda jämlikt. Enligt den färska utredningen upplevs dessa saker vara i bästa skick just på små företag. FiF:s utredning baserar sig på de uppgifter om arbetslivets kvalitet som har fåtts av de anställda i samband med arbets- och näringsministeriets senaste Arbetsförhållandebarometer.

Av förfrågningen framgår att information förmedlas på ett öppnare sätt på små företag än på stora.

— Majoriteten av ägarna till små företag arbetar dagligen med samma saker som de anställda. Företagaren känner inte bara arbetets innehåll och utvecklingsbehov men även varje anställd personligen. På små företag vet de anställda också väl vad företagets situation är, säger direktör Janne Makkula på FiF om utredningens resultat.

Bra grund för lokalt avtalande

För att det ska lyckas ingå lokala avtal, ska förhållandet mellan arbetsgivaren och de anställda vara öppet och konfidentiellt. Jämfört med tidigare förfrågningar verkar allt fler arbetstagare uppleva att arbetstagarna behandlas på ett jämlikt sätt på företaget och att öppenheten har ökat.

— I synnerhet på de minsta företagen finns det redan förutsättningar för lokalt avtalande. I majoriteten av företagen skulle bristen på förtroendet alltså inte hindra lokalt avtalande.

Makkula påminner att det i resultaten talas om stora grupper av arbetstagare: små och medelstora företag sysselsätter 65 procent av arbetskraften i den privata sektorn, och största delen av de nya arbetsplatserna uppstår alltjämt på SM-företag. SM-företagen har också burit sitt ansvar för att bibehålla arbetsplatser i en svår ekonomisk situation. Största delen av dessa företag hör dock inte till arbetsgivarförbunden, vilket gör att de för närvarande inte kan använda några som helst möjligheter till lokalt avtalande.

Så här genomfördes undersökningen

Arbets- och näringsministeriet följer årligen med utvecklingen av det finska arbetslivets kvalitet och löntagarnas uppfattningar om kvaliteten på sitt eget arbetsliv med hjälp av Arbetsförhållandebarometern. I den senaste undersökningen, som genomfördes 2014, besvarades frågorna av sammanlagt 1 700 personer. Av dessa arbetade 1 118 i den privata sektorn. Resultaten kan anses representera alla löntagare. I FiF:s utredning jämfördes resultaten enligt företagets storlek.

Läs hela rapporten: Yrittäjä — hyvä työnantaja 2016 »

ANM:s Arbetsförhållandebarometer (på finska): http://www.tem.fi/files/43525/TEMjul_49_2015_web_18082015.pdf

Ytterligare information:
Janne Makkula, direktör, Företagarna i Finland, tfn 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi
Albert Mäkelä, juridisk ombudsman, Företagarna i Finland, tfn 09 2292 2929, albert.makela@yrittajat.fi