Tutkimus

Yrittäjä – hyvä työnantaja 2016

20.1.2016

Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta nousemisessa. Pk-yritykset työllistävät 65 prosenttia yksityisen sektorin työvoimasta, ja suurin osa uusista työpaikoista syntyy edelleen pk-yrityksiin. Pk-yritykset ovat kantaneen myös vastuunsa työpaikkojen säilyttämisessä vaikeassa taloustilanteessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrin avulla suomalaisen työelämän laadun kehittymistä ja palkansaajien käsityksiä oman työelämänsä laadusta. Vuonna 2014 Työolobarometriin vastasi 1 118 yksityisen sektorin palkansaajaa. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia palkansaajia. Tässä julkaisussa on mukana vain pieni osa koko tutkimusaineistosta. Hyvät työolot ovat keskeisessä asemassa, kun varmistetaan yrityksen tuottavuutta ja henkilöstön hyvinvointia. Hyvät työolot ovat myös yritykselle tärkeä kilpailukeino niiden kilpaillessa parhaista osaajista. Pk-yrityksissä työolot ovat hyvät taantuman jatkumisesta huolimatta. Edelliseen vuoteen verrattuna työolojen koetaan joiltain osin jopa parantuneen.

SUOMALAISET YRITYKSET TYÖLLISTÄJINÄ

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2014 Suomessa toimi 282 958 yritystä. Pienten ja keskisuurten, eli alle 250 työntekijää työllistävien, yritysten osuus näistä yrityksistä on 99,8 prosenttia. Alle 10 henkilöä työllistävien mikroyritysten osuus näistä oli 93,4 prosenttia. Pienten ja keskisuurten yritysten osuus kaikista yrityksistä on pysynyt pitkään samalla tasolla.

TYÖPAIKAT SYNTYVÄT PK-YRITYKSIIN

Kun tarkastellaan työllisyyden kasvua yrityskokoluokittain, on nähtävissä selkeä trendi: uudet työpaikat syntyvät pääosin pkyrityksiin. Työntekijöiden määrä on lisääntynyt eniten pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Keskeinen syy tälle kehitykselle on ollut elinkeino- ja tuotantorakenteen muutos. Suuremmat yksiköt keskittyvät entistä enemmän ydinosaamiseensa, ja yhä suurempi osa toiminnoista tehdään pienemmissä, yrityksen ulkopuolisissa yksiköissä. Lisäksi lisääntyvän kysynnän myötä syntynee paljon pieniä palvelualojen yrityksiä.

Raportin on laatinut lainopillinen asiamies Albert Mäkelä, albert.makela@yrittajat.fi

Lue raportti: Yrittäjä — hyvä työnantaja 2016 (pdf-tiedosto)
Kalvosarja: Yrittäjä — hyvä työnantaja 2016 kalvosarja (pdf-tiedosto)

Lue tiedote: Selvitys: Pienissä yrityksissä työntekijöillä ja työnantajilla luottamukselliset välit
Läs meddelande: På små företag har arbetstagarna och arbetsgivarna förtroendefulla förhållanden

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jussi Järventaus, p. 050 336 0015
lainopillinen asiamies Albert Mäkelä, p. 040 776 0560