Pregnant woman using laptop

Reform av familjeledigheterna på kommande – Nya bestämmelser som företagarna ska förbereda sig på

Bestämmelserna om de nya familjeledigheterna gäller barn vars beräknade födelsedatum är den 4 september 2022 eller senare. Reformen träder i kraft den 1 augusti och efter det börjar dagpenningen betalas enligt den reformerade lagen.

Antalet familjeledighetsdagar ökar och användningen av ledigheterna blir flexiblare. Syftet med reformen är att öka jämlikheten i arbetslivet och mellan föräldrarna och den ska bättre än i nuläget beakta olika familjeformer.

– Det är bra att notera att de första familjerna som berörs av reformen redan är gravida, säger Företagarna i Finlands chef för arbetsmarknadsfrågor Harri Hellstén.

Reformen ger för första gången en lika stor föräldraledighetskvot till båda föräldrarna. Ledigheterna får tas ut i flera perioder fram till barnets tvåårsdag. En del av ledigheterna får överlåtas till den andra föräldern, en annan vårdnadshavare, den egna maken eller den andra förälderns make.

– Möjligheten för den andra förälderns make att ta ut ledighet kan komma som en överraskning för arbetsgivaren. Å andra sidan måste man meddela arbetsgivaren om ledigheten i regel två månader på förhand, säger Hellstén.

Omfattande familjebegrepp

I och med familjeledighetsreformen får båda föräldrarna en kvot på 160 dagpenningsdagar. Av dessa kan högst 63 dagpenningsdagar överlåtas till den andra föräldern, en annan vårdnadshavare, den egna maken eller den andra förälderns make.

Slutskedet av graviditeten skyddas av en graviditetspenningperiod på 40 dagpenningsdagar.

Dagpenningsdagarna är sex per vecka, vilket betyder att det totala antalet dagpenningsdagar blir över 14 månader. I familjer med en förälder får den enda föräldern bägge kvoterna. Det enda undantaget i modellen är familjer med tvillingar, trillingar och andra flerlingar, för dem förlängs föräldrapenningskvoten med 84 dagpenningsdagar för andra barnet och för varje därpå följande barn.

Betydande förändring även för företagare

Föräldradagpenningsdagarna kan användas tills barnet fyller 2 år. Dagpenningsdagarna kan användas i flera delar. Endast graviditetspenningperioderna ska hållas i ett streck och börja 14–30 dagar före det beräknade förlossningsdatumet.

– Det här är en betydande förändring för företagare eftersom de kan fördela sina dagpenningsdagar mer flexibelt, säger Hellstén.

Föräldraledigheten kan även vara partiell. Då används halva dagar av kvoten. Föräldrapenningens belopp är också hälften av det fulla beloppet.

Alla föräldrar som är vårdnadshavare till ett barn har lika rätt att få dagpenning oberoende av förälderns kön eller huruvida föräldern är biologisk förälder eller adoptivförälder, boendeförälder eller umgängesförälder.

Ledigheternas längd och tidpunkt ändras på motsvarande sätt i arbetsavtalslagen, föräldrar i anställningsförhållande kan dock hålla sin föräldraledighet i högst fyra perioder. Det kan bli utmanande för arbetsgivare då det gäller vikariat och arbetsarrangemang i de fall då ledigheterna hålls i kortare perioder än tidigare.

För närvarande består familjeledigheterna av moderskapspenningen för gravida kvinnor (105 vardagar), faderskapspenningen för pappor (54 vardagar) och föräldrapenningen för den ena föräldern eller för bägge föräldrarna (158 vardagar).

Kritik för kostnaderna

Företagarna i Finland har konstaterat att reformen är så bra som den kan vara med tanke på kraven i EU-direktiven och regeringsprogrammet.

Reformen kritiseras för att kostnaderna för enskilda arbetsgivare ökar och det inverkar negativt på sysselsättningen.

Ändringarna av familjeförmånssystemet har uppskattats öka den offentliga ekonomins kostnader med 80 miljoner euro per år. Detta innebär i praktiken ett tryck på att arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgifter höjs med 0,05 procentenheter. Summan kan också vara större om reformen ökar användningen av familjeledigheterna mer än väntat.

Företagarna har redan länge krävt rättvisa för att täcka kostnaderna för föräldraskap. Enligt organisationens beräkningar kostar ett barn i genomsnitt kring 7 600 euro för mammans arbetsgivare.

– Lagen beaktar inte alls familjeledighetskostnaderna för enskilda arbetsgivare. En bättre kompensering för dessa eller att kostnaderna helt skulle finansieras med skattemedel är önskvärt, säger Hellstén.