Svetsaren
2.9.2021 19:01
Nyhet

Små och medelstora företag i Kust-Österbotten ser ljust på framtiden

Den senaste företagsbarometern, som publicerades den första september, visar att små och medelstora företag ser mer hoppfullt på framtiden än tidigare. På Kust-Österbottens Företagares område var saldotalet för företagens allmänna konjunkturutsikter +21. Förväntningarna på omsättning, lönsamhet och antalet anställda var också de positiva. 

– Förväntningarna har stigit kraftigt. Att vi har klarat pandemin är för mycket sagt, men förverkligas konjunkturförväntningarna har vi nästan tagit oss ur den, säger Hippi Hovi på Kust-Österbottens Företagare. 

Oro för dyrare råvaror och brist på arbetskraft 

Trots den positiva stämningen har investeringarna inte kommit i gång på allvar ännu. En bidragande orsak är priserna på råvaror och andra mellanprodukter väntas stiga mer än tidigare.

– Det som gör det svårt är att produktionskostnaderna bedöms öka kraftigt i en situation där man fortfarande är tvungen att leva under exceptionellt osäkra förhållanden och med svagare ekonomiska buffertar än tidigare, säger ekonom Petri Malinen från Företagarna i Finland.

De små och medelstora företagens tillväxtambitioner har inte heller ökat i samma takt som de positiva utsikterna. Av de företag som besvarade enkäten uppger cirka 40 procent att de är starkt tillväxtorienterade eller tillväxtorienterade i mån av möjlighet. Ett stort externt hinder är tillgången till arbetskraft.

–  Med tanke på vad som hänt på investeringsfronten nu under augusti i Österbotten ställs frågan varifrån vi ska få arbetskraft. Det framgår tydligt i enkäten att bristen på arbetskraft är största hindret för småföretagen att växa, säger Hovi.

Minister Lintilä uppmanar att vara på chansen

Näringsminister Mika Lintilä (C) uppmanar företagen att ta vara på den uppgång som råder i ekonomin just nu.

–  Små och medelstora företag har nu tillit till att Finlands ekonomi återhämtar sig. Vi får också ett budskap med samma innehåll av konsumenterna. Detta är positiva och viktiga signaler om ekonomisk återhämtning. Ekonomierna håller på att återhämta sig också i Finlands handelspartnerländer, säger Lintilä.

Han lyfter även upp coronastödet som 45 procent av företagen i Finland har fått.

– Med stöden har vi kunnat undvika onödiga konkurser. Stöden har hållit livskraftiga företag på fötter och man har inte behövt säga upp personal, konstaterar Lintilä i ett pressmeddelande.

Fakta om undersökningen

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra företagsbarometern för små och medelstora företag. Undersökningen gjordes av Taloustutkimus Oy, som genomförde barometern som webb- och telefonenkät i juni och juli 2021. Den besvarades av 4 592 företag. På Kust-Österbottens Företagares område deltog sammanlagt 112 små och medelstora företag i barometern. Av dem var 70 % företag i servicebranschen, 15 % industriföretag, 8 % företag i byggnadsbranschen och 7 % företag i handelsbranschen.