7.9.2022 12:34
Nyhet

Stigande kostnader och osäkerhet till följd av kriget i Ukraina försvårar verksamheten för små och medelstora företag i Österbotten

De företag som på Kust-Österbottens Företagares område besvarade SMF-företagsbarometern bedömde att konjunkturutsikterna försämras något (saldotal -8) under den närmaste året.

Trots de svaga konjunkturutsikterna syns ingen passivitet inom den österbottniska SMF-företagssektorn, för enligt de företag som besvarade barometern förväntas antalet anställda öka. I företagens förväntningar gäller den närmaste framtidens utmaningar i stället särskilt kostnadsökningen och minskade investeringar och försvagad export.

De flesta räknade med att priset på material ökar och även lönekostnaderna förutspås öka under det kommande året. Värdet på investeringar, internationaliseringssatsningar samt värdet på exporten förväntas minska. Denna utveckling kommer enligt en mycket stor del av respondenterna att leda till högre priser på slutprodukterna. Trots det tror många av de företag som besvarade barometern att företagets lönsamhet kommer att minska (saldotal -28).

Kriget i Ukraina har höjt kostnaderna för företagen

I SMF-företagsbarometern ombads företagen också bedöma hur kriget i Ukraina har påverkat företagens affärsverksamhet och produktion. Ungefär hälften av respondenterna uppgav att kriget haft en negativ inverkan på företagets verksamhet, något under hälften hade varken lagt märke till negativa eller positiva effekter och endast fem procent av respondenterna hade noterat en positiv inverkan.

De största negativa effekterna gällde företagens produktionskostnader..Den allmänna osäkerheten hade också minskat intresset för investeringar och försvagat efterfrågan på marknaden.

Långsammare investeringstakt

Förväntningarna på värdet av investeringarna för nästa år är pessimistiska med ett saldotal på -11. Saldotalet är lite bättre än i övriga delar av landet (-13) . Däremot ser företagen optimistiskt på utvecklingen av innovationer, produktion och produkter (saldotal +11, hela landet +3). Fortsättningsvis behövs finansiering oftast för investeringar i maskiner och anordningar och i Österbotten är den andelen större än i hela landet.

Bakgrundsinformation

På Kust-Österbottens Företagares område besvarades barometern av 106 företag. De finns inom följande branscher: service 63 %, handel 10 %, byggnad 14 %, industri 12 %.

Saldotalet erhålls genom att subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Saldotalet kan variera mellan +100 och -100. Ett positivt tal innebär en optimistisk syn och ett negativt tal en pessimistisk syn på ekonomin.

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning.