Stigande kostnader och osäkerhet till följd av kriget i Ukraina försvårar verksamheten för små och medelstora företag också i Mellersta Österbotten

De företag som på Mellersta Österbottens Företagares verksamhetsområde besvarade SMF-företagsbarometern bedömde att konjunkturutsikterna försämras något (saldotal -5) under den närmaste året.

I företagens förväntningar gäller den närmaste framtidens utmaningar i stället särskilt kostnadsökningen och minskade investeringar och försvagad export.

De flesta räknade med att priset på material ökar och även lönekostnaderna förutspås öka under det kommande året. Värdet på investeringar, internationaliseringssatsningar samt värdet på exporten förväntas minska. Denna utveckling kommer enligt en mycket stor del av respondenterna att leda till högre priser på slutprodukterna. De företag som besvarade barometern tror att företagets lönsamhet kommer att minska (saldotal -12) när saldotalet i övriga Finland ligger på -14

Kriget i Ukraina har höjt kostnaderna för företagen

I SMF-företagsbarometern ombads företagen också bedöma hur kriget i Ukraina har påverkat företagens affärsverksamhet och produktion. Ungefär 52% av respondenterna uppgav att kriget haft en negativ inverkan på företagets verksamhet, något under hälften hade varken lagt märke till negativa eller positiva effekter och endast sex procent av respondenterna hade noterat en positiv inverkan.

De största negativa effekterna gällde företagens produktionskostnader. Den allmänna osäkerheten hade också minskat intresset för investeringar och försvagat efterfrågan på marknaden.

Långsammare investeringstakt

Förväntningarna på värdet av investeringarna för nästa år är pessimistiska med ett saldotal på -15, när saldotalet i övriga delar av landet är -13. När det gäller utvecklingen av innovationer, produktion och produkter är saldotalet på området +1, och i hela landet +3. Fortsättningsvis behövs finansiering och de företag som har en stark tillväxt, har inte förväntningarna sjunkit drastiskt.

Bakgrundsinformation

På Mellersta Österbottens Företagares verksamhetsområde besvarades barometern av 160 företag. De finns inom följande branscher: service 53 %, handel 13 %, byggnad 14 %, industri 21 %.

Saldotalet erhålls genom att subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Saldotalet kan variera mellan +100 och -100. Ett positivt tal innebär en optimistisk syn och ett negativt tal en pessimistisk syn på ekonomin.

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning.