Hävning av arbetsavtalet

Ett arbetsavtal kan hävas på tre olika grunder: under prövotiden, av synnerligen vägande skäl eller på grund av olovlig frånvaro från arbetsplatsen i mer än sju dagar. I ett sådant fall anses arbetsavtalet ha hävts.

Grund för uppsägning

Prövotid (Arbetsavtalslagen 1 kap 4 §)

Prövotiden är en överenskommen tidsperiod, i allmänhet 6 månader, under vilken både arbetsgivaren och arbetstagaren har rätt att häva arbetsavtalet så att det upphör genast. I ett anställningsförhållande för viss tid får prövotiden vara högst hälften av den tid arbetsavtalet gäller, dock inte längre än sex månader. Om arbetstagaren under prövotiden har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet, har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden med en månad för varje period av 30 kalenderdagar som arbetsoförmågan eller familjeledigheten fortgår. Arbetsgivaren bör därtill alltid kontrollera vilka bestämmelser i kollektivavtalet som eventuellt reglerar prövotiden.

Syftet med prövotiden är att bereda arbetsgivaren tillfälle att få reda på huruvida arbetstagaren är lämplig för de avsedda arbetsuppgifterna och huruvida han besitter en tillräcklig kompetensnivå. Ifall så inte är fallet, kan arbetsgivaren avbryta anställningen under prövotiden. Arbetstagaren har på samma sätt rätt att avbryta sin anställning. Hävande av arbetsavtal under prövotiden får inte ske på diskriminerande eller osakliga grunder.

Meddelande om upphävande av arbetsavtal ska ges och anställningen upphöra inom prövotiden. Ifall arbetstagaren är frånvarande under de sista dagarna av prövotiden, kan arbetstagaren exempelvis skickas meddelande om uppsägning per rekommenderat brev. Grunden för hävningen har åberopats i tid om brevet har postats innan prövotiden upphör.

På Dokumentbanken hittar du en blankettmall för upplösande av prövotid 
Gå till dokumenten

Synnerligen vägande skäl (Arbetsavtalslagen 8 kap 1 §)

Ett synnerligen vägande skäl att häva arbetsavtalet uppkommer då arbetstagaren gör sig skyldig till ett så allvarligt brott mot eller åsidosättande av arbetstagarens förpliktelser som följer av arbetsavtalet eller av lag och som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet att det inte skäligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter avtalsförhållandet ens för den tid uppsägningstiden varar.

Arbetsgivaren kan ha skäl att häva arbetsavtalet exempelvis

  • om arbetstagaren väsentligen har vilselett arbetsgivaren då avtalet gjordes upp,
  • om arbetstagaren av likgiltighet äventyrar säkerheten på arbetsplatsen,
  • om arbetstagaren uppträder berusad på arbetsplatsen, förtalar arbetsgivaren eller arbetskamraterna grovt eller beter sig våldsamt mot dem,
  • om arbetstagaren bryter mot förbudet mot konkurrerande verksamhet under arbetsförhållandet.

Skälen är samma som också kan leda till uppsägning av arbetsavtalet. En hävningsgrund skall dock vara avsevärt allvarligare än en uppsägningsgrund. I oklara fall är det bättre att istället för hävning välja att säga upp arbetsavtalet.

Om försummelsen eller brottet mot skyldigheterna dock är mycket allvarligt kan hävningsgrunden uppkomma redan på basis av en händelse. Det lönar sig dock att gå igenom grunden med en specialist före man häver arbetsavtalet. Enligt lagen skall man häva arbetsavtalet inom två veckor från det att man fick vetskap om grunden.

Olovlig frånvaro i över sju dagar (Arbetsavtalslagen 8 kap 3 §)

Arbetsavtalet kan hävas retroaktivt då när arbetstagaren har varit frånvarande från arbetet minst sju dagar utan att under denna tid till arbetsgivaren ha anmält giltigt skäl till sin frånvaro. Man kan åberopa denna frånvaro så länge tills arbetstagaren meddelar om grunden för sin frånvaro, som kan vara t.ex. sjukdom.

Om det finns ett godtagbart skäl för frånvaron kan situationen ändå leda till varning för försummelse att meddela om frånvaron. Om det inte finns godtagbart skäl för frånvaron skall meddelandet om hävningen ges arbetstagaren senast då han tar kontakt med arbetsgivaren. Meddelandet kan också skickas som rekommenderat brev till arbetstagaren under frånvaron.

Hörande och tillkännagivande av meddelandet om hävningen

Arbetstagaren skall bli hörd före meddelandet om hävningen ges, när det gäller prövotiden eller synnerligen vägande skäl. Han skall beredas möjligheten att ta med ett ombud till hörandet.

Om arbetstagaren har varit frånvarande från arbetet minst sju dagar behöver han inte höras, men då han har fått meddelandet om hävningen har han en möjlighet att berätta om den lagliga orsaken till frånvaron och då kan hävningen av arbetsavtalet återgå. Meddelandet om hävning skall delges personligen alltid då det är möjligt. Endast när arbetstagaren inte anträffas kan man skicka meddelandet elektroniskt eller som rekommenderat brev till arbetstagarens hemadress. Meddelandet anses då han kommit till arbetstagarens kännedom senast den sjunde dagen från avsändandet.