Prövotid

I början av arbetsförhållandet kan parterna komma överens om en prövotid. Under denna period kan arbetsgivaren reda ut arbetstagarens yrkeskunskap och lämplighet för uppgiften och arbetstagaren har möjlighet att se om arbetet och arbetsförhållandena motsvarar förväntningarna.

Prövotidsbestämmelsen innehåller en ömsesidig hävningsrätt av arbetsavtalet. Grunden måste dock gälla arbetstagarens person eller hans arbetsprestation. Prövotiden får dock inte avbrytas av skäl som är diskriminerande eller osakliga med tanke på syftet med prövotiden. Sådana kan vara till exempel att en arbetstagare är gravid eller valts till förtroendeman. Prövotiden får heller inte avbrytas av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl.

Både arbetsavtal på viss tid och arbetsavtal som gäller tills vidare kan omfatta en bestämmelse om prövotid.

I arbetsavtal på viss tid kan prövotiden enligt arbetsavtalslagen vara högst sex månader. Om arbetstagaren under prövotiden har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet, har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden med en månad för varje period av 30 kalenderdagar som arbetsoförmågan eller familjeledigheten fortgår.

Om det i ett kollektivavtal som tillämpas på arbetstagaren finns en bestämmelse om prövotid är prövotidsbestämmelsen ikraft endast om man särskilt har avtalat om detta vid ingåendet av arbetsavtalet.

I vår Dokumentbank hittar du färdiga mallar för prövotidshävning och andra viktiga dokument.
Prövotidshävning

Prövotid och arbetsförhållande på viss tid

Prövotiden kan enbart placeras i början av anställningsförhållandet. Man kan inte avtala om prövotid i flera olika arbetsavtal mellan parterna om detta inte föranleds av att arbetsuppgifterna eller arbetstagarens ställning har förändrats väsentligt. Det är möjligt att avtala om en ny prövotid i ett arbetsavtal som gäller tills vidare, om arbetstagarens arbetsuppgifter eller förflyttning till en annan position innebär en väsentlig förändring av de tidigare arbetsuppgifterna.

Förlängd prövotid på grund av arbetstagarens frånvaro

Om arbetstagaren under prövotiden har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet, har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden med en månad för varje period av 30 kalenderdagar som arbetsoförmågan eller familjeledigheten fortgår.

Kalenderdagarna behöver inte samlas under en enskild frånvaro, då frånvarodagarna på grund av arbetsoförmåga eller föräldraledighet räknas samman. Dagar då arbetstagaren har varit på arbetsplatsen trots arbetsoförmåga eller föräldraledighet räknas inte.

Prövotiden förlängs inte automatiskt, utan arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren om förlängningen innan prövotiden går ut.

  • Exempel: Prövotiden har börjat den 15 februari 2021 och slutar den 14 augusti 2021. Den anställde har varit frånvarande från jobbet på grund av arbetsoförmåga i 29 kalenderdagar under prövotiden. Arbetsgivaren har inte rätt att förlänga provtiden. Om arbetstagaren hade varit frånvarande i 30 kalenderdagar skulle arbetsgivaren ha rätt att förlänga provtiden med en månad till den 14 september 2021. I detta fall ska arbetsgivaren uderrätta arbetstagaren om förlängingen senast den 14 augusti 2021.

Då kalenderdagarna sammanräknas, räknas samtliga kalenderdagar av arbetsoförmåga eller föräldraledighet, inklusive lediga dagar.

  • Exempel: En anställd arbetar normalt fem dagar i veckan. Han är frånvarande från jobbet på grund av arbetsoförmåga från torsdag till tisdag och återvänder till jobbet på onsdagen. Frånvaron varar sex kalenderdagar. Om en anställd hade varit frånvarande från måndag till fredag, det vill säga “hela veckan”, skulle frånvaron ha varat i sju kalenderdagar då han återvänder till arbetet följande måndag.

Arbetsgivaren kan förlänga prövotiden endast på grund av de kalenderdagar av arbetsoförmåga eller föräldraledighet som infallit under prövotiden.

  • Exempel: Prövotiden har börjat den 15 februari 2021 och slutar den 14 augusti 2021. Den anställde har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga från 20 juli till 21 augusti 2021, det vill säga totalt 33 dagar. Eftersom arbetsoförmågan faller under prövotiden för bara är 27 kalenderdagar har arbetsgivaren inte rätt att förlänga prövotiden.

Det är alltså möjligt att förlänga prövotiden endast ifall frånvaron på grund av arbetsoförmåga eller föräldraledighet uppgår till minst 30 kalenderdagar under den ursprungligen överenskomna prövotiden. I så fall kan prövotiden förlängas på nytt, om arbetstagarens frånvaro på grund av arbetsoförmåga eller föräldraledighet varar i ytterligare 30 kalenderdagar.

  • Exempel: Prövotiden har börjat den 15 februari 2021 och slutar den 14 augusti 2021. Den anställde har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga i 58 kalenderdagar under prövotiden. Eftersom att frånvaron har pågått i över 30 kalenderdagar har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden med en månad tills 14 september 2021 genom att underrätta den anställde om förlängningen senast den 14 augusti 2021. Arbetstagarens arbetsoförmåga fortsätter ytterligare två kalenderdagar (58 + 2) under den ”förlängda prövotiden”. Eftersom att frånvaron har pågått i ytterligare 30 kalenderdagar har arbetsgivaren återigen rätt att förlänga prövotiden med en månad till 14.10.2021 genom att underrätta arbetstagaren om förlängningen senast 14.9.2021.

Vid längre frånvaron på grund av arbetsoförmåga kan man utgå från att arbetsgivaren underrättar arbetstagaren om förlängningen av prövotiden med beaktande av frånvarons uppskattade varaktighet. Regeringens proposition är oklar i detta avseende, men det är inte motiverat att tolka bestämmelsen så att arbetsgivaren är skyldig att meddela om en förlängning av prövotiden med 30 dagars mellanrum då den uppskattade varaktigheten av frånvaron är känd.

  • Exempel: Prövotiden har börjat 1.1.2021 och slutar 30.6.2021. Den anställde underrättar att han eller hon kommer att vara familjeledig från 30 mars 2021 till 30 januari 2022 (cirka 10 månader). Frånvaron består av tio 30 kalenderdagars perioder. Följaktligen har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden med tio månader tills den 30 april 2022. Den anställde måste underrättas om detta senast den 30 juni 2021, det vill säga före den första prövotiden går ut.

Ifall arbetstagaren återvänder från föräldraledigheten tidigare än ursprungligen meddelat, ska detta beaktas då slutet på prövotiden bestäms.

Bestämmelserna kan verka komplicerade, men kan sammanfattas såhär: när arbetstagaren återvänder tillbaka till arbetet, förlängs prövotiden med lika många månader som arbetstagaren har varit frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet. När reglerna tillämpas i praktiken är det viktigt att noggrant räkna dagarna. Arbetsgivaren ska även komma ihåg att innan den ursprungliga prövotiden går ut underrätta arbetstagaren om att prövotiden förlängs.

Hävning av arbetsavtalet

Ett arbetsavtal kan hävas på tre olika grunder: under prövotiden, av synnerligen vägande skäl eller på grund av olovlig frånvaro från arbetsplatsen i mer än sju dagar.