Ersättning för upplupen semester under föräldraledighet

Arbetsgivaren kan ansöka om ersättning hos FPA, om han eller hon är skyldig att betala arbetstagaren semesterlön eller semesterersättning för den tid arbetstagaren fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldradagpenning.

Ersättning för semesterkostnader betalas för 2,5 dag per varje kalendermånad som berättigat arbetstagaren till semester och under vilken föräldradagpenning betalats för minst 14 dagar. Semesterpenningen eller semesterpremien tas inte i beaktande. Ersättning för semesterkostnader betalas högst till det belopp som arbetsgivaren varit skyldig att betala som semesterlön eller semesterersättning förhöjt med koefficienten 1,26.

Ersättningen betalas till arbetsgivaren i efterskott efter föräldradagpenningsperiodens slut. Arbetsgivaren ska ansöka om ersättningen senast inom sex månader från slutet av föräldrapenningsperioden. Det finns skäl att kontrollera ansökningstiden redan under familjeledigheten.

Självriskdagarna vid insjuknandet under semestern förutsätter att arbetsgivaren i sin semesterbokföring följer med vilket kvalifikationsår varje enskild semesterdag baserar sig på. Dessutom rekommenderas det att arbetsgivarna i sin semesterbokföring ska hålla separat de lagstadgade semesterdagar som intjänats på basis av semesterlagen och semesterpenningsledigheter, sparledigheter och de semesterdagar som överskrider semesterlagen och baserar sig på kollektivavtal. Då kan en arbetsgivare skilja åt de semesterdagar som berättigar till förflyttning från andra.