Skyddet för arbets- eller tjänsteförhållandet för värnpliktig

Enligt värnpliktslagen får inte en arbetsgivare avsluta anställningsförhållandet med en arbetstagare som inkallats till värnplikt, detta får inte heller ske under värnplikten.

Den värnpliktige skall tas tillbaka till samma eller därmed jämförbart arbete efter att värnplikten fullgjorts eller avslutats.

Arbetsavtalslagen innehåller stadganden om uppsägning av värnpliktig i samband med överlåtelse av rörelse, då arbetsgivaren försätts i konkurs eller då arbetsgivaren dör. Samma stadganden tillämpas också på civiltjänstgörare och fredsbevarare.
 
En värnpliktig, som vill återgå till sitt arbete efter värnplikten skall meddela därom till arbetsgivaren före värnplikten fullgjorts eller avslutats. I meddelandet skall han också berätta vilken dag, inom 14 dagar från värnpliktens slut, som han vill återgå till arbetet. Meddelandet görs via gruppavdelningen eller eljest bevisligen. Om meddelandet inte har skickats minst 14 dagar före återvändningsdagen är inte arbetsgivaren skyldig att ta tillbaka arbetstagaren innan den tiden har gått från det att meddelandet skickats. En värnpliktig som är i tjänsteförhållande skall göra meddelandet till respektive myndighet.
 
En värnpliktig som deltar i reservövningar eller extra tjänstgöring skall återvända till arbetet omedelbart efter att tjänstehindret har upphört.
 
En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som har återvänt till sin gamla arbetsgivare får inte sägas upp inom tre månader från återkomsten utan att man ger ett meddelande om avslutandet av arbets- eller tjänsteförhållandet minst två månader före avslutningsdatumet.