Studieledighet

En arbetstagare i arbets- eller tjänsteförhållande, som har räckt i minst ett år till samma arbetsgivare, har rätt till studieledighet under vissa förutsättningar.

Arbetstagare vars anställningsförhållande såsom huvudsyssla till samma arbetsgivare har pågått i en eller flera perioder minst ett år har rätt att få högst två år studieledighet under fem år. Om anställningsförhållandet har räckt minst tre månader, har arbetstagaren rätt till högst fem dagars studieledighet. Studieledighet förutsätter studier vid en utbildning som är underställd offentlig övervakning.

Arbetstagare får inte sägas upp eller arbetsavtal hävas på grund av att arbetstagaren har ansökt om eller utnyttjat studieledighet.

Förutsättningarna för studieledighet

Studieledighet kan beviljas för studier inom utbildning som är underställd offentlig tillsyn. Studieledighet kan även beviljas för jämförbara studier utomlands. Arbetstagaren får fritt välja vad han studerar och studierna behöver inte ansluta sig till arbetsgivarens verksamhet.

Ansökan om studieledighet för längre tid än fem arbetsdagar ska minst 45 dagar innan studierna börjar skriftligen lämnas in till arbetsgivaren. Söks studieledighet för högst fem arbetsdagar, ska ansökan, om inte annat särskilt överenskoms mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, muntligen eller skriftligen göras till arbetsgivaren minst 15 dagar innan den planerade studieperioden börjar.

Söks studieledighet för längre tid än fem arbetsdagar, ska arbetsgivaren minst 15 dagar innan utbildningen eller studierna börjar lämna skriftligt meddelande om sitt avgörande av ansökningen. Söks studieledighet för högst fem arbetsdagar, ska arbetsgivaren minst sju dagar innan studierna börjar lämna meddelande om sitt avgörande.

Har studieledighet beviljats för längre tid än 50 arbetsdagar, har arbetstagaren rätt att avbryta studieledigheten genom att meddela arbetsgivaren fyra veckor på förhand. Om ett avtal om anställandet av vikarie för tiden för studieledighet har ingåtts, är arbetsgivaren inte skyldig att ta den arbetstagare som ansökt om studieledighet tillbaka under den tid då vikariens arbetsavtal enligt lag ska hållas i kraft.

Överföring av studieledighet

Skulle beviljande av studieledighet under den tid som avses i ansökan om studieledighet medföra kännbar olägenhet för arbetsgivarens verksamhet, har arbetsgivaren rätt att uppskjuta den tidpunkt då studieledigheten ska börja med högst sex månader eller, då det är fråga om utbildning som arrangeras mer sällan än med sex månaders mellanrum, högst tills följande motsvarande utbildning anordnas.

Arbetstagaren kan uppskjuta studieledighet som har beviljats för längre tid än fem dagar, om detta inte medför kännbar olägenhet för arbetsgivaren. Arbetstagarens anmälan om att beviljad studieledighet lämnas outnyttjad ska lämnas till arbetsgivaren minst två veckor innan studieledigheten ska börja.