Arbetsgivaravgifter och försäkringar

Arbetsgivaravgifterna är arbetsgivarens obligatoriska lönebikostnader. Försäkringsavgifternas belopp eller betalningsskyldigheten kan påverkas av arbetstagarens ålder, anställningsförhållandets längd eller lönebeloppet. Läs mer om obligatoriska arbetsgivaravgifter och villkoren för dessa.

Försäkringsavgifterna betalas både för utförd arbetstid och icke utförd arbetstid, bland annat för lön som betalas för semester och lediga dagar och annan tid. Man måste kunna ta hänsyn till indirekta arbetskraftskostnader i företagets kostnadskalkyler och budgetering.

Arbetsgivaren är skyldig att betala följande avgifter som lönebikostnader:

Arbetsgivaravgifter 2024

Vad kostar en anställning?

ArPL pensionsförsäkring

 • Arbetstagaren är 17−67 år. Försäkringsskyldigheten börjar från ingången av den månad efter att  arbetstagaren fyllt 17 år och slutar vid utgången av den månad då arbetstagaren fyller 68 år.
 • Arbetstagarens inkomster är minst 68,57 euro i månaden (2024). Inkomsterna kan bestå av flera anställningsförhållanden hos samma arbetsgivare under samma månad. Lägre inkomster kan arbetsgivaren försäkra frivilligt.

 • Den genomsnittliga ArPL-grundavgiften är 24,81 % 2024.
  Eventuella kundgottgörelser och rabatt på skötselkostnader sänker avgiften. Om arbetsgivarens lönebelopp har varit minst 2 197 500 euro år 2021, är försäkringsavgiften därtill beroende av invalidpensionsavgiften i enlighet med avgiftsklassen och nedsättningen av avgiftsförlustandelen.

 • 7,15 % (17—52 år)
 • 8,65 % (53—62 år)
 • 7,15 % (63—67 år)
 • Arbetsgivaren innehåller i samband med löneutbetalningen arbetstagarens andel av ArPL-avgiften.

Arbetsgivaren innehåller arbetstagarens andel från lönen och redovisar den till försäkringsbolaget i arbetstagarens ställe.

För skötseln av arbetspensionsskyddet meddelar arbetsgivaren arbetstagarnas inledda och avslutade anställningsförhållanden till försäkringsbolaget utan dröjsmål. Löneuppgifter från föregående år för fortgående anställningsförhållanden uppger arbetsgivaren årligen i en årsanmälan före utgången av januari.

Löneuppgifterna och pensionsförsäkringsavgifterna kan anmälas till försäkringsbolaget i en månads- eller årsanmälan. Ytterligare information om hur anmälan görs fås från det egna försäkringsbolaget.

Ytterligare information om arbetspensionsförsäkringar:

Sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas till Skatteförvaltningen tillsammans med andra skatter på eget initiativ. År 2024 är avgiften 1,16 % (om löntagaren är 16–67 år gammal).

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ska betalas till Skatteförvaltningen senast den 12:e dagen i månaden efter lönebetalningsmånaden.

Uppgifter om löner och arbetsgivarprestationer anmäls till inkomstregistret. Tiden inom vilken anmälan om löneuppgifter ska lämnas i inkomstregistret är i regel betalningsdagen + 5 dagar. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift anmäls till inkomstregistret med arbetsgivarens separata anmälan. Om betalaren är en regelbunden arbetsgivare som har antecknats i skatteförvaltningens arbetsgivarregister, ska arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift anmälas månatligen senast den femte dagen i kalendermånaden efter lönebetalningsmånaden. En tillfällig arbetsgivare ska anmäla totalbeloppet på sjukförsäkringsavgiften med arbetsgivarens separata anmälan bara för de månader under vilka den betalar ut lön och kostnadsersättningar. Om den utsatta dagen för anmälan är en helgfri lördag eller helgdag, kan uppgifterna anmälas följande vardag. 

Betalningsprocenten tillämpas på löner som betalas ut 2024. När lönen intjänats påverkar inte. 

Olycksfallsförsäkring

Enligt lagen om olycksfallsförsäkring är arbetsgivaren skyldig att teckna en olycksfallsförsäkring för olycksfall i arbetet och för yrkessjukdomar för sina arbetstagare i anställningsförhållande. Om lönebeloppet som arbetsgivaren betalar till sina arbetstagare under ett kalenderår uppgår till högst 1 500 (2024) euro är arbetsgivaren inte skyldig att teckna olycksfallsförsäkring.

Försäkringsskyldigheten gäller alla arbetstagare i anställningsförhållande oberoende av lön eller ålder. Anställningsförhållandets längd har inte heller någon betydelse.

Företagare som är skyldiga att teckna en pensionsförsäkring för företagare (FöPL) är inte skyldiga att teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för sig själva, men de kan frivilligt teckna en försäkring med motsvarande innehåll.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen gäller även vid distansarbete.

Försäkringen kan tecknas vid alla försäkringsbolag som erbjuder olycksfallsförsäkring. Försäkringsavgiften varierar beroende på risken i arbetet och bransch. År 2024 är den genomsnittliga avgiften 0,7 procent.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter:

 • olyckor som inträffar i arbetet, på arbetsplatsen och under arbetsresan
 • smärta och värk orsakad av arbetsrörelse och andra skador som anses utgöra olycksfall i arbetet
 • yrkessjukdomar orsakade av arbetet

Arbetslöshetsförsäkringsavgift

Löntagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift år 2024 är 0,79 procent av lönen.

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att den år 2024 är 0,27 procent av lönen på ett lönebelopp upp till 2 337 000 euro och 1,09 procent av lönen på det lönebelopp som överskrider 2 337 000 euro.

För löntagare som är delägare i företaget är arbetslöshetsförsäkringsavgiften år 2024 0,43 procent av lönen, och arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift som betalas för delägare i företaget är 0,27 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringsavgiften tas ut för arbetstagare i åldern 18–64.

Grupplivförsäkring för arbetstagare

De arbetsgivare är skyldiga att teckna grupplivförsäkring för arbetstagare som arbetar inom en bransch i vilken det finns ett allmänt bindande kollektivavtal som innehåller en bestämmelse därom.

Olycksfallsförsäkringsbolaget fakturerar premien för grupplivförsäkringen för arbetstagare i samband med arbetsolycksfallspremien. Försäkringsavgiften varierar från försäkringsbolag till försäkringsbolag.

Mer information om grupplivförsäkringen för arbetstagare:

Ta löneräknaren till hjälp
Löneräknare

Utnyttja dina medlemsförmåner

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring