Unga arbetstagare

Under 18-år fyllda arbetstagare får inte utföra precis samma arbeten som vuxna och inte heller på samma villkor.

Om skyddet av unga arbetstagare föreskrivs i lagen om unga arbetstagare och förordningar som utfärdats med stöd av den. Lagen tillämpas på arbete som en under 18-årig utför i arbets- eller tjänsteförhållande. Lagens bestämmelser om arbetssäkerhet och –hälsa tillämpas också på under 18-åringars arbetspraktik eller på övningsuppgifter som utförs i skolan.

Lagens syfte är att skydda de unga mot alltför stor arbetsbelastning. De unga får endast utföra sådant arbete som inte är skadligt för deras fysiska eller psykiska utveckling. Arbetet får inte heller kräva större ansträngningar eller ansvar än vad som är skäligt med hänsyn till den ungas ålder och krafter.

 • Förutsättningarna för att unga får arbeta
 • Unga arbetstagares ordinarie arbetstid
 • Unga arbetstagares maximiarbetstid
 • Arbetstidens placering
 • Vilotiderna för de unga och arbetssäkerheten
 • Arbetsplatshandledarens skyldighet att leda arbetet och lära ut kunskaper
 • Specialskyldigheterna angående särskilda skyddsåtgärder och
 • Ordnandet av hälsogranskningar

Arbetet kan indelas i förbjudna, farliga och sådana arbeten om vilka specialstadganden inte finns, samt i lätta arbeten som passar unga. Utöver lagen föreskrivs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på sådana lätta arbeten som är lämpliga för unga arbetstagare (25.4.2012/189). Dessutom föreskriver Statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare (15 juni 2006/475).

I de unga arbetstagarnas anställningsförhållanden tillämpas den allmänna arbetsrättsliga lagstiftningen, om inte ovan nämnda speciallagstiftningen eller förordningarna uttryckligen innehåller undantagsregler. På de unga som arbetar på finska fartyg tillämpas sjömanslagen och sjöarbetstidslagens bestämmelser om unga arbetstagare.

 

13–14 åringar 15–17 åringar
 • Ordinarie arbetstid
Högst 7 h/dygn
Högst 35 h/vecka
Högst 8 h/dygn
Högst 40 h/vecka
 • Övertid per dygn och vecka
Förbjudet Högst 80 h/kalenderår och 40 h med undantagslov
 • Placeringen av arbetstiden
Kl. 8.00-20.00
Kl. 6.00-20.00 7.3 §
(vägande skäl)
Kl. 6.00-22.00
Kl. 6.00-24.00
i tvåskiftesarbete
 • Dagliga vilopausen/matpausen
30 min, om arbetstid över 4 h 30 min/dygn 30 min, om arbetstid över 4 h 30 min/dygn
 • Dygnsvilan
14 h 12 h
 • Veckoledigheten
38 h 38 h

Arbetsavtal för sommarjobb eller kortjobb?

Även för de kortaste arbetsförhållandena rekommenderas ett skriftligt arbetsavtal. Arbetsavtalet anger arbetets längd och tiden i arbete. Läs mer om uppgörandet av ett arbetsavtal.