Nuoret ja opiskelijat

Työelämässä on tekijöitä eri elämäntilanteista. Mitä tulee huomioida, kun työtekijä on alaikäinen tai opiskelija?

Nuoret työntekijät

Alle 18-vuotiaat nuoret työntekijät eivät saa tehdä aivan samoja töitä eivätkä samoin ehdoin kuin aikuiset.

Erityissäännökset nuorten työntekijöiden suojelemisesta ovat nuorista työntekijöistä annetussa laissa. Lakia sovelletaan työhön, jota alle 18-vuotias henkilö tekee työ- tai virkasuhteessa. Lain säännöksiä työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä sovelletaan palvelusuhteiden lisäksi mm. alle 18-vuotiaiden koululaisten työharjoitteluun tai koulussa tehtäviin harjoitustöihin.

Lain tarkoituksena on suojella nuoria liialliselta, yksilön kehitystä haittaavalta työperäiseltä rasitukselta. Nuorilla saadaan teettää ainoastaan sellaisia töitä, jotka eivät ole vahingollisia heidän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselleen. Työ ei myöskään saa vaatia suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin nuoren ikään ja voimiin nähden on kohtuullista.

Laissa on säännökset

  • Nuorten työhön pääsyn edellytyksistä
  • Nuorten työntekijöiden säännöllisestä työajasta
  • Enimmäistyöajasta
  • Työajan sijoittelusta
  • Nuorille annettavista lepoajoista sekä työn turvallisuudesta
  • Työnantajan ohjaus- ja opastusvelvollisuudesta
  • Erityisiä suojelutoimia koskevista eritysvelvollisuuksista
  • Terveystarkastusten järjestämistä.

Työt voidaan jakaa kiellettyihin, vaarallisiin ja niihin töihin, joista ei ole erikseen säädetty, sekä nuorille sopiviin kevyisiin töihin. Nuorille sopivista kevyistä töistä on laadittu esimerkkiluettelo sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (25.4.2012/189). Lisäksi valtioneuvoston asetuksessa (15.6.2006/475) on säädetty nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä.

Nuorten työsuhteissa tulevat niin ikään sovellettaviksi yleiset työoikeudelliset lait, ellei edellä mainitussa erityislaissa tai –asetuksessa ole nimenomaisesti poikettu yleissäännöksistä. Nuoriin, jotka tekevät työtä suomalaisessa aluksessa, sovelletaan merimieslain ja merityöaikalain nuoria työntekijöitä koskevia säännöksiä.

Työsopimus kesä- ja keikkatyölle?

Aivan lyhyimmällekin työsuhteelle on suositeltavaa tehdä kirjallinen työsopimus. Työsopimuksessa määritellään työn kesto ja työssäoloaika. Lue lisää työsopimuksen tekemisestä.

Työsopimus

Perehdytys

Kun yritykseen tulee uusi työntekijä, hyvä perehdyttäminen on olennaisen tärkeää, jotta työntekijä pääsee työyhteisön jäseneksi ja töihin kiinni.

Perehdytys

Nuorten työntekijöiden työaikaa koskeva säännökset NuorL:n mukaan

13–14-vuotiaat15–17-vuotiaat
Säännöllinen työaikaEnintään 7 t/vrk
Enintään 35 t/vko
Enintään 8 t/vrk
Enintään 40 t/vko
Vuorokautinen ja viikottainen ylityöKiellettyEnintään 80 t/kalenterivuosi ja
40 t poikkeusluvalla
Työajan sijoittaminenKlo 8.00–20.00 Klo 6.00–20.00 (7.3 § painavat syyt)Klo 6.00–22.00
Ammattikoulutukseen liittyvässä kaksivuorotyössä klo 6.00–24.00
Päivittänen lepoaika/ruokatauko30 min, jos työaika yli 4 t 30 min/vrk30 min, jos työaika yli 4 t 30 min/vrk
Vuorokausilepo14 t12 t
Viikottainen vapaa-aika38 t38 t

Työpaikalla oppiminen

Nykyisin lähes kaikkeen koulutukseen kuuluu opiskelua työpaikalla. Varsinkin ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa työelämässä oppimista on paljon; työelämälähtöisyyden lisääminen oli vuonna 2018 toteutuneen ammatillisen koulutuksen reformin keskeisimmistä tavoitteista.

Uudistunut ammatillinen koulutus mahdollistaa yrityksille ja yrittäjille yhteistyömuotoja, joista keskeisimpiä ovat koulutussopimukseen perustuva koulutus ja entistä joustavampi oppisopimuskoulutus. 

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa.  

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Oppisopimuskoulutus perustuu kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen.  Oppisopimuskoulutuksen aikana voidaan suorittaa kokonaisia tutkintoja, tutkinnon osia tai tutkinnon osia pienempiä kokonaisuuksia, jolloin oppisopimuksen kesto voi vaihdella yksilöllisesti ja joustavasti tarpeen mukaan.  

Ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opintoihin kuuluu työharjoittelua. Sen kesto voi vaihdella, mutta esimerkiksi ammattikorkeakoulujen työharjoittelu on vähintään puolen vuoden mittainen. Työpaikoilla voi olla myös muun muassa erilaisten työvoimakoulutuksen tai ammattitutkintoihin aikuiskoulutuksessa valmistautuvien kurssien työharjoittelijoita. Työharjoittelu voi olla palkallinen tai palkaton. Joissain työehtosopimuksissa on mainintoja harjoittelijoiden palkasta. Harjoittelua varten tehdään työ- tai harjoittelusopimus.

Työelämään tutustuminen (TET) on tarkoitettu peruskoululaisille ja lukiolaisille. Yläasteen TET -jakso on tavallisesti kaksi viikkoa. Lukiossa tutustumisjaksot kestävät yleensä vain muutamia päiviä. Tutustujalle ei makseta palkkaa, ja opintososiaalisista eduista vastaa oppilaitos. Jaksosta tehdään kirjallinen tai suullinen sopimus, joka ei kuitenkaan ole työsopimuksen luonteinen.

Työpaikalla oppimisen perusta ja vastuut (*)

Opiskelijan asema Sopimus Työturvallisuus vastuu Ensisijainen vahinkovastuu Vakuuttamis-velvollisuus (työtapaturma)
Koulutussopimus ei palkkaa kirjallinen sopimus oppilaitoksen ja yrityksen välillä yrityksellä yrityksellä oppilaitoksella
Työharjoittelu palkallinen
tai palkaton harjoittelu
harjoittelu- tai työsopimus yrityksellä yrityksellä oppilaitoksella (palkaton harjoittelu) työnantajalla (palkallinen harjoittelu)
Työelämään tutustuminen ei palkkaa, opinto-
sosiaalisista eduista vastaa oppilaitos
kirjallinen
tai suullinen (ei työsopimus)
oppilaitoksella
(tet-paikan valinnassa)
yrityksellä oppilaitoksella (yläasteella, lukiossa ei)
Oppisopimus palkallinen työsuhde määrä-
aikainen
työsopimus
työnantajalla työnantajalla työnantajalla

Yrittäjä, pysy kartalla!

Jäsenenä saat yrittäjälle tärkeät uutiset, tarinat ja tietoiskut suoraan sähköpostiisi, Yrittäjät-sovellukseen sekä suosittuun jäsenlehteemme!

Liity jäseneksi