Kollektivavtal

Kollektivavtalen är avtal mellan arbetstagarföreningar och arbetsgivare eller arbetsgivarföreningar om branschvisa anställningsvillkor om t.ex. löner, arbetstider, semester och andra förmåner som följs under avtalets tillämpningsområde. Kollektivavtalen kan vara normalt bindande eller s.k. allmänt bindande.

Kollektivavtals allmänt bindande verkan betyder att också en icke-organiserad arbetsgivare skall iaktta åtminstone det som i ett riksomfattande kollektivavtal som bör anses vara representativt för branschen i fråga (allmänt bindande kollektivavtal) bestäms om de anställningsvillkor och om de arbetsförhållanden som gäller det arbete som arbetstagaren utför eller ett därmed närmast jämförbart arbete.

Normalt bindande kollektivavtal binder enbart de parter som har undertecknat kollektivavtalet eller som hör till en förening som är bunden av kollektivavtalet.