Planerar du ett företagsförvärv

Planerar du ett företagsförvärv? Studera denna minneslista!

Minneslista vid företagsförvärv: tag dig tid och anlita experter

1. Börja i tid

Vanligen tar det cirka 10 månader att sälja ett företag, men ofta drar det ut på tiden och processen tar ett drygt år. Det vanligaste utfallet är tyvärr att det inte alls bli affär eller att företaget läggs ned utan att ägaren ens försöker sälja det.

Det enda sättet att få fart på processen och ro affären i land är att investera både pengar, tid och expertarbete i projektet. Innan företaget kan saluföras finns det en hel del saker att göra: sådant som påskyndar och säkrar affären men som kräver sin tid.

Som köpare lönar det sig att komma ihåg att drömföretaget knappast dyker upp just när man vill köpa. Också här får man göra sig lite besvär.

2. Anlita en expert

Att anlita en expert sparar tid och möda, minskar riskerna och underlättar beslutsfattningen redan i det skedet då försäljningen eller köpet bara är en dröm. Det brukar dessutom vara så att de första konsultationerna med experten är avgiftsfria.

En expert kan genast ge besked om det bästa sättet att gå vidare, eller eventuellt att planen bör senareläggas eller kanske glömmas helt. Experterna kan samtidigt ge tips om andra former av sakkunnighjälp som står till buds och vad kostnaderna blir. Expertarvodena är bara några procent av hela affärens värde, så nyttan kan vara stor.

Juridisk rådgivning för medlemmar

Bekymmer och problem? Som medlem i Företagarna i Finland behöver du inte vara ensam med dina bekymmer. Vi har nästan hundra experter som kan hjälpa dig per telefon. Tröskeln är låg – kontakta oss!

3. Ge information och kräv information

Samla ihop företagets alla gällande avtal, dokument, planritningar, bokslut och annat för de tre senaste åren i en mapp, om det ryms. Det går inte att sälja ett företag och lönar sig inte att köpa ett, om dokumentationen inte är i ordning.

Säljaren bör kontrollera köparens bakgrund och köparen bör kontrollera all dokumentation beträffande företaget som är till salu. Det lönar sig inte att fortsätta alls med förvärvsprocessen ifall säljaren inte ger den begärda dokumentationen. Säljaren ska å sin sida vara medveten om att luckor i informationen ökar köparens risk och minskar villigheten att köpa företaget eller betala det begärda priset.

Det lönar sig också att besöka finansiären och fråga om finansiering för den tilltänkta köpesumman kan beviljas och på hurudana villkor. Finansieringen av ett företagsförvärv är betydligt svårare än till exempel finansieringen av en bostad till samma pris. Innan viktig information överlåts, finns det skäl att begära att köparen undertecknar ett tillbörligt sekretessavtal för att minska risken för fientligt industrispionage.

4. Gör upp en realistisk strategi

Ta reda på vad företagsförvärv eller aktieförvärv i ditt fall skulle innebära, vilka är för- och nackdelarna, kostnaderna, skatterna och hur finansieringen ordnas i de olika alternativen.

Gör en realistisk värdering som beaktar vilken typ av köpare sannolikt skulle köpa företaget och hur han eller hon skulle finansiera affären. En orealistisk strategi och värdering kan lätt förstöra möjligheten att göra affär.

Säljaren bör komma ihåg att köparen vanligen har olika alternativ – åtminstone att inte köpa företaget. Säljaren har däremot bara en handelsvara. För att få den såld, måste man handla klokt. Det händer sällan att en hel hop köpare uppenbarar sig, och en försäljning som inleds med orealistiska krav kan permanent förstöra säljobjektets rykte.

Köparen kan å sin sida förstöra dialogen med säljaren genom att pruta oskäligt mycket utan några grunder. Värderingar som utförs av proffs är välgrundade kalkyler, inte ungefärliga gissningar.

5. Se till att köpebrevet är komplett

Det är inte viktigt i sig att ett köpebrev är långt, men om det är kortare än sex sidor (eller, med större radavstånd, t.o.m. längre) fattas där säkert saker som är viktiga för ett tryggt och lyckat företagsköp.

Vad säger köpebrevet att följden är om köpesumman inte betalas eller om de köpta maskinerna inte fungerar eller inte tillhör säljaren, även om det stod så i avtalet? Kontrollera varje avtalspunkt i köpebrevet. Fråga vad som sker om köpebrevets villkor inte genomförs och vad man enligt köpebrevet ska göra i så fall.

Du bör vara säker på att åtminstone de viktigaste punkterna är upptecknade och att du förstår vad de betyder i praktiken. Köparen är skyldig att hämta information och säljaren är skyldig att ge information. Ett företagsförvärv omfattas inte av konsumentskyddet. Du kan inte i efterhand säga att du inte förstod vad som sades i avtalet.

Ett väl avfattat köpebrev förhindrar tvister på förhand och fungerar som vägledning ifall överraskningar uppstår. Även här kan experterna vara nyttiga.

6. Överlåt på rätt sätt, överta på rätt sätt

Det händer ofta att köpebrevet undertecknas på en annan dag än dagen då äganderätten överförs. Innan äganderätten överförs, eller i samband med överförandet, verkställer parterna ofta inventarier, som kan leda till en justering av köpesumman.

När äganderätten har överförts, bör säljaren verkligen överlåta verksamheten och låta köparen ta över. Detta är viktigt, också om parterna har kommer överens om en övergångsperiod under vilken säljaren står till företagets disposition. Övergångsperioden är viktig, men ännu viktigare är det verkliga övertagandet genom vilket företaget överförs till köparen.