Företagande i Finland

I Finland finns 292 377 företag (Statistikcentralen, Företagsregistret 2019) exklusive jord- och skogsbruk samt fiskerinäringen. De sysselsätter 1,5 miljoner människor och betalar skatter som användas för att betala tjänster för alla medborgare. Av företagen sysselsätter 93 % mindre än 10 människor.

Redan under tio års tid har nya arbetsplatser i Finland mest skapats i små och medelstora företag. Under åren 2001-2019 skapades det av sme-företag över 160 646 arbetsplatser. Av dessa nästan 81 095 i under 50 personers företag.

Av företagens omsättning på 445 miljarder euro uppstår mer än hälften (57,5 %) på SME-företagen, och SME-sektorns andel av bruttonationalprodukten är drygt 40 procent.

  • Företag med färre än 10 anställda kallas mikroföretag
  • Företag med färre än 50 anställda kallas småföretag
  • Företag med 50-249 anställda är medelstora företag.
  • SME-företag = färre än 250 anställda.
  • Företag som sysselsätter minst 250 personer kallas stora företag

Av alla företag sysselsätter 271 851, dvs. 93 procent, färre än 10 personer. Det finns 16 630 (5,7 %) små företag,3 214 (1,1 %) medelstora företag och 682 (0,2 %) stora företag i Finland.

Företagsstatistik -stordior

Företagsstatistik -stordior

I Företagsstatistik-stordiorna har samlats uppgifter om utvecklingen av antalet företag och företagens mängd enligt storlek, personal och omsättning. Uppgifterna baserar sig på Statistikscentralens uppgifter från år 2019.