Företagande i Finland

I Finland finns 443 731 företag (Statistikcentralen, Företagsregistret 2022) exklusive jord- och skogsbruk samt fiskerinäringen. De sysselsätter 1,45 miljoner människor och betalar skatter som användas för att betala tjänster för alla medborgare. Av företagen sysselsätter 95,5 % mindre än 10 människor.

Redan under tio års tid har nya arbetsplatser i Finland mest skapats i små och medelstora företag.

Av företagens omsättning på 553 miljarder euro uppstår mer än hälften (54,2 %) på SME-företagen, och SME-sektorns andel av bruttonationalprodukten är drygt 40 procent.

  • Företag med färre än 10 anställda kallas mikroföretag
  • Företag med färre än 50 anställda kallas småföretag
  • Företag med 50-249 anställda är medelstora företag.
  • SME-företag = färre än 250 anställda.
  • Företag som sysselsätter minst 250 personer kallas stora företag

Av alla företag sysselsätter 423 948, dvs. 95,5 procent, färre än 10 personer. Det finns 16 011 (3,6 %) små företag, 3 105 (0,7 %) medelstora företag och 667 (0,2 %) stora företag i Finland.

Företagsstatistik -stordior

I Företagsstatistik-stordiorna har samlats uppgifter om utvecklingen av antalet företag och företagens mängd enligt storlek, personal och omsättning. Uppgifterna baserar sig på Statistikscentralens uppgifter från år 2019.