19.5.2022 10:58
Nyhet

Företagarna allt mer nöjda med sina hemkommuner i Kust-Österbotten

I onsdags 18.5. offentliggjordes resultaten i Företagarnas kommunbarometer. I Kust-Österbotten har företagarna blivit allt nöjdare med kommunernas myndighetsutövning. Kust-Österbotten var på delad sjunde plats i den regionala jämförelsen. Korsholm fick det bästa vitsordet och Vasa knep en fin fjärde placering i de största kommunernas kategori.

På området där Kust-Österbottens Företagare verkar gav företagarna sina hemkommuner genomgående bättre vitsord inom alla viktiga delområden än för två år sedan. Speciellt näringspolitikens ställning i våra kommuner har förbättrats märkbart.

Regionens företagare gav, på en skala från 1 till 5, i medeltal vitsordet 3,15 för skötseln av kommunernas näringslivspolitik. Medeltalet i hela landet är 3,08.

– Företagarna och kommunerna behöver varandra. Kommunernas livskraft baserar sig på företag och företagare som skapar arbete. Genom de skatteinkomster som företagsverksamheten medför möjliggörs välfärd och tjänster, säger Hippi Hovi, vd för Kust-Österbottens Företagare.

Näringslivets ställning i kommunen fick högst vitsord

Det högsta vitsordet gav företagarna i Kust-Österbotten näringslivets ställning i kommunerna. Näst bästa vitsordet fick företagsaspekternas synlighet i det kommunala beslutsfattandet. På tredje plats kom skötseln av infrastrukturen.

–  Det är glädjande att kommunerna förstår att regionernas livskraft och framgång byggs upp tillsammans med de lokala företagen, inte genom att man söker motsättningar. Starka välmående företag skapar flera arbetsmöjligheter som leder till fler skattebetalare i kommunerna, konstaterar Hovi.

Då det gäller företagstjänster som kommunerna producerar lyfte respondenterna fram smidiga tillstånds- och lovansökningar, tjänster för nybildade företag och fungerande nätverk.

–  Effektiva tillstånds- och lovansökningar ger kommunerna konkurrensfördelar. Företagarna förväntar sig snabba beslut då det gäller planläggning och tillstånd. Prissättningen bör vara transparent och jämlik, säger Hovi

Olika fungerande nätverk blir allt viktigare för kommunerna i fortsättningen. Ju bättre kommunerna kan sammanföra det lokala och regionala näringslivet, medborgarorganisationerna och övriga aktörer för att nå gemensamma mål, desto bättre förmår de främja den lokala och regionala livskraften.

–  Därför borde kommunerna kritiskt granska sina egna bolag och koncernbildningar som konkurrerar med privatägda bolag, betonar Hovi.

Resultaten i barometern kommer väl till användning

De beslut som kommunen fattar påverkar ofta direkt eller indirekt verksamheten i företag.Det är viktigt att de som fattar besluten i våra kommuner är medvetna om vilka konsekvenserna blir för företagen. Kust-Österbottens Företagare rekommenderar därför lokalföreningarna att tillsammans med kommunerna gå igenom resultaten i barometern för att gemensamt notera vad som fungerar och vad som kunde förbättras i kommunerna.

– Barometerns resultat behövs för att vi ska kunna påverka lokalt och regionalt. Vi vill aktivt arbeta för ett ökat samarbete mellan kommunerna och företagarna. På grund av social- och hälsovårdsreformen och de nya välfärdsområdena ​kommer kommunernas roll att framhävas särskilt när det gäller att främja den lokala livskraften i framtiden, konstaterar Hovi.

IROResearch frågade i kommunbarometern hur företagarna upplever samarbetet mellan kommunen och företagarna. Undersökningen genomfördes 1 februari – 4 april. I år svarade 9 564 företagare runtom Finland på frågorna i barometern. I Kust-Österbottens område svarade 253 företagare på frågorna.