5.1.2022 11:42
Nyhet

Så här arbetade vi för företagarna år 2021

Coronapandemin drog ut på tiden och påverkade starkt år 2021. Staten stödde små och medelstora företags överlevnad genom att dela ut kostnadsstöd i fyra stödomgångar. Företagarna påverkade kriterierna för varje kostnadsstöd och deltog i utvecklingen av varje omgång.

Vårt förslag att stöda egenföretagarna genomfördes under den andra omgången. Då började man betala minst 2000 euro i stöd, även om företagets stöd beräkningsmässigt är lägre än summan i fråga.

Genom vårt förslag skapades ett särskilt ersättningssystem för de företag vars utrymmen enligt lagen eller myndighetsbestämmelser måste hållas stängda på grund av coronaviruspandemin. Först byggdes systemet för små företag. I det sista skedet lyssnade riksdagen på Företagarna. Enligt vårt förslag slopades karenstiden på 14 dagar i lagen som skulle ha kunnat leda till orimliga situationer.

Inför sommaren var SMF-företagens ställning inom evenemangsbranschen osäker och en evenemangsgaranti skapades. Den tryggade delvis sommarevenemangen. På vår begäran utökades garantin till att även omfatta underleverantörerna till de egentliga arrangörerna av evenemanget, i de fall där arrangören inte kunde uppfylla sina skyldigheter gentemot underleverantören.

Tillgången till finansiering tryggades

SMF-företagsbarometern visar att vi lyckades trygga tillgången till finansiering för SMF-företagen under pandemin. Barometern visar att man till och med försökte förbättra tillgången till finansiering tack vare temporära stödåtgärder. Vi upprätthöll tillgången till finansiering för SMF-företag genom till exempel ett tätt samarbete med finansiärer, borgensmän och övervakare.

Fortsatt arbetsmarknadsstöd för företagare

Företagare som förlorat sin inkomst har haft rätt till arbetsmarknadsstöd utan krav på att företagsverksamheten måste upphöra. Detta har gällt från våren 2020 till november 2021. Arbetsmarknadsstödet för företagare var resultatet av Företagarna i Finlands påverkansarbete. Företagarna har föreslagit en ytterligare fortsättning på arbetsmarknadsstödet om pandemin förlängs. Förmånen har upphört åtminstone tills vidare.

Coronapass som alternativ till restriktioner

Under år 2021 stod vi på näringsfrihetens sida. Vi motsatte oss starkt regeringens planer på utegångsförbud, som skulle ha varit en fullständig katastrof för handeln och servicebranschens företag. Förbudet för företag skulle de facto ha inneburit en begränsning av näringsfriheten.

Vi föreslog coronapasset som ett alternativ till restriktioner som förhindrar och skadar näringsverksamheten. För närvarande kan företags- och näringsverksamheten hållas öppen trots coronarestriktionerna.

Lättade betalningsarrangemang 2

På grund av den utdragna coronasituationen krävde vi att Skatteförvaltningen ska återinföra de lättade villkoren för betalningsarrangemang och att riksdagen temporärt ska sänka räntenivån på skatter som ingår i de lättade betalningsarrangemangen från 7 procent till 2,5 procent. Den andra omgången av lättade betalningsarrangemang genomfördes sommaren 2021. Vårt förslag godtogs alltså.

Hjälp till de mest utsatta företagarna

Insolvenslagstiftningen ändrades på grund av pandemin enligt vårt förslag.

Konkurslagen ändrades temporärt så att borgenären inte hade möjlighet att ansöka företaget i konkurs för kortvariga sena betalningar.

Indrivningslagen ändrades temporärt så att gäldenärföretagets indrivningskostnader sänktes och möjligheten till trattaindrivning begränsades.

Företaget beviljades lättnader i utsökningen om betalningsförmågan var försämrad på grund av pandemin.

Ersättning åt företagarna för skyddskostnader

Som ett resultat av det långvariga påverkansarbetet rekommenderade social- och hälsovårdsministeriet att de som tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster ska ersätta branschens företagare för kostnader som orsakas av anskaffning av skyddsutrustning. Kommunerna och sjukvårdsdistrikten ersatte tjänsteproducenterna för de extra kostnader som till exempel den ökade förbrukningen av munskydd och handsprit orsakade.

Även annat än corona: förbättringar i företagarnas vardag genom lagstiftning

Sänkta indrivningskostnader

Regeringen har föreslagit att företagens indrivningskostnader sänks betydligt. Ett maximibelopp ställs för kostnaderna. Enligt vår försiktiga bedömning utgör reformen en lättnad för 30 000 – 45 000 företag och företagare per år. Riksdagen behandlar lagändringen i början av år 2022. Företagarna i Finland har haft en betydande inverkan på att regeringen lämnade en proposition i ärendet till riksdagen.

Trattaindrivningen rationaliseras

Trattaindrivning är ett effektivt sätt att indriva sina fordringar i avtalsförhållanden mellan företag. Trattan kan dock orsaka företagaren och företaget betalningsanmärkningar även på kort tid. Vi arbetade för att villkoren för användning av tratta ska ändras så att gäldenären får mer betalningstid än tidigare innan trattan kan protesteras.

Registreringstiden för betalningsanmärkningar förkortas

Det finns sammanlagt över 400 000 personer, företagare och företag med betalningsanmärkningar. Företagarna har jobbat hårt för att bestämmelsen ska rationaliseras. Riksdagen behandlar en proposition enligt vilken man blir av med betalningsanmärkningen genom att betala de relaterade skulderna. Detta är väldigt viktigt eftersom anmärkningen kan förhindra öppnandet av ett bankkonto och tillgången till dataförbindelser. Detta kan förhindra inrättande eller fortsättande av företagsverksamhet.

Betalningstider mellan företagen

Enligt lagen får betalningstiden mellan företag vara högst 30 dagar om inte företagen uttryckligen avtalat om en längre betalningstid. Särskilt stora företag bryter mot lagen och dikterar betalningstider som är ensidigt fördelaktiga för dem själva i förhållande till sina avtalspartner inom SMF-sektorn. Företagarna har offentliggjort detta i stor utsträckning. Vi har även arbetat för att justitieministeriet ska utreda lagändringar i frågan. Medlemsföretagen får hjälp med förhandlingarna med de stora företagen som förlänger betalningstiderna för att lösa situationen.

Näringsidkare får skuldsanering utan att affärsverksamheten upphör

Näringsidkare med betalningssvårigheter har i fortsättningen möjlighet att få skuldsanering utan att affärsverksamheten upphör. Tidigare har kraven varit så stränga att många företag inte har ansökt om eller fått sanering.

Företagarna har arbetat för att så gott som alla företagare med firmanamn som uppfyller kriterierna i lagen i fortsättningen ska ha möjlighet till skuldsanering oavsett verksamhetens omfattning eller om företagaren sysselsätter några personer.

Snabbare skuldsanering för konkursförsatt företagare

Enligt Företagarnas förslag ska det vara enklare och snabbare för tidigare företagare att få skuldsanering för privatpersoner. På så sätt kan företagaren snabbare bli av med gamla verksamhetsskulder vilket hjälper vid skapandet av en eventuell nystart.

Skuldsanering för företagare ska äntligen underlättas

Skuldsanering för företagare är en väldigt dyr och tung process för mindre företag. Enskilda näringsidkare kan ansöka om skuldsanering för näringsidkare, men till exempel mindre aktiebolag har endast möjlighet att ansöka om den dyra skuldsaneringen.

Företagarna har jobbat för att statsrådet ska hitta lösningar på det här problemet. Målsättningen är att mindre företag i fortsättningen ska garanteras ett saneringsförfarande till skäligt pris.         

Vi hjälpte bedrägerioffer

Närmare hälften av de finländska företagen har blivit utsatta för bedrägerier eller försök till bedrägerier. Företagarna i Finland har redan under flera år informerat företagare om bedrägerier och hjälpt sina medlemmar som blivit utsatta för bedrägerier. Dessutom har vi lyft fram bedrägerier i offentligheten och i arbetsgrupper för brottsförebyggande.

Bättre företagslagstiftning – mindre kostnader till följd av lagstiftningen

Lagstiftningen riktad till företag innebär ofta byråkrati och kostnader, särskilt för små företag. Vi har arbetat för att både den nationella och den EU-relaterade företagslagstiftningen ska underlättas. Olika ministerier i Finland och Europeiska kommissionen har tagit i bruk ett verktyg vars syfte är att minska lagstiftningsrelaterade kostnader för företag. Företagarna i Finland har arbetat för att verktyget ska tas i bruk.

Utvidgningen av packarnas producentansvarsskyldighet till småföretagare förhindrades

Producentansvarsskyldigheterna för förpackningarna kvarstår hos företagen som ger ut konsumentförpackningar vars omsättning är över en miljon euro per år.

Miljöministeriet hann planera en utvidgning av producentansvarsbestämmelserna för förpackningar till företag av alla storlekar. Om förslaget hade genomförts skulle det också enligt försiktiga beräkningar ha medfört kostnader och administrativa bördor för 20 000 företag.

Bättre möjlighet till föräldraledighet för företagare, anställning av säsongsarbetare underlättades

Anställningen av en utländsk säsongsarbetare underlättades

Bestämmelserna för säsongsarbetskraft utanför EU ändrades nu så att arbetsgivarens administrativa börda har lättats. Arbetsgivaren kan lämna alla uppgifter som berör säsongsarbetstagarna i en anmälan till myndigheten. Det är inte längre nödvändigt med en arbetstagarspecifik anmälan. Dessutom behöver inte säsongsarbetstagaren lägga fram alla utredningar om hen redan tidigare har arbetat för samma arbetsgivare som säsongsarbetstagare.

Företagarens möjlighet till föräldraledighet förbättras

Som ett resultat av Företagarnas påverkansarbete kan företagare i fortsättningen ta ut föräldrapenningdagar flexibelt som de vill tills barnet fyller två år. Dagpenningperioden kan även inledas först 14 vardagar före beräknad födelsetidpunkt.

Flexibiliteten gör det möjligt för företagare att bättre än tidigare kombinera föräldraledighet, företagande och familj. Utnyttjandet av flexibiliteten underlättas av rätten till hemvårdsstöd som blir aktuellt 160 dagar efter barnets födelse. Ändringarna träder i kraft den 1.8.2022.

Förstärkning av inhemskt ägarskap

Flera av Företagarna i Finlands förslag genomfördes i ex-statsminister Juha Sipiläs program för inhemskt ägarskap. Fem av rapportens åtgärdsförslag registrerades direkt som beslut i regeringens halvtidsöverläggning. Förslagen som påskyndar ägarskiften gör det möjligt att stöda ägarskiftesrådgivningen med kontinuerlig finansiering.

Höjning av hushållsavdragen, kulturförmånen utvidgades

Hushållsavdraget höjs

Företagarna har systematiskt krävt en höjning av hushållsavdraget. Då det gäller slopandet av oljeuppvärmningen höjs hushållsavdraget under åren 2022–2027 från nuvarande 2 250 euro till 3 500 euro och ersättningsprocenten för arbetsersättning från 40 till 60 procent. Med avseende på lönerna höjs ersättningsprocenten från 15 till 30 procent.

Dessutom höjs maximibeloppet och ersättningsprocenten för hushållsarbete samt omsorgs- och vårdarbete på samma sätt som ovan för åren 2022–2023.

Skatteincitamentet för forskning och utveckling tredubblas

Företagarna i Finland har föreslagit en konstant skatteincitamentmodell för forsknings- och utvecklingsverksamheten. Den ska uppmuntra företag i alla storlekar att öka satsningarna på både den interna FoU-verksamheten och på FoU-tjänster som skaffas från forsknings- och utvecklingsorganisationer.

Den nuvarande tilläggsavdragsprocenten för FoU-verksamhetens skatteincitament höjs från 50 till 150 procent för åren 2022–2027. Avdragsrätten gäller forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den egna näringsverksamheten eller jordbruket och tilläggsavdraget beviljas för FoU-verksamhet som utförts tillsammans med en forskningsorganisation. 

Kulturförmånens användningsmöjligheter utvidgades

I samband med utvidgningen av de virtuella evenemangen arbetade vi för att även idrotts- och kulturbranschens mässor ska omfattas av kulturförmånen. Vi föreslog även att begreppet kulturverksamhet ska uppdateras och i regeringens budgetförhandlingar beslöt man att inleda en utredning för att utvidga användningsområdet för kultur- och motionssedlarna till övrig hobby- och rekreationsverksamhet.

Ibruktagandet av begreppet ekonomisk arbetsgivare sköts upp

Ibruktagandet av begreppet ekonomisk arbetsgivare är en betydande förändring. Därför har vi föreslagit att tillräckligt med tid ska reserveras åt skattskyldiga för förändringen. En grundlig anvisning från Skatteförvaltningen ska finnas som stöd i förändringen. Vi arbetade för att ibruktagandet av lagstiftningen kring begreppet ska skjutas upp till början av år 2023.

Med begreppet ekonomisk arbetstagare avses att en instans, under vars ledning och kontroll arbetet faktiskt utförs, ses som arbetsgivare i skattelagstiftningen och skatteavtal även om den utländska arbetstagaren inte är anställd hos den ekonomiska arbetsgivaren.

Starkt påverkande inom EU, ordförande Salminen i EU-takorganisationens ledning

Företagarna i Finlands ordförande Petri Salminen valdes i december till ledningen av den europeiska takorganisationen för SMF-företagare SMEunited. Valet av Salminen är viktigt för Finland och dess SMF-företag. En finländare har aldrig lett SMEunited eller dess föregångare. Nu har vi en stark röst inom EU och på det europeiska fältet. Salminens ordförandeperiod inleds år 2022.

Starkt inflytande på Brysselkontoret

Företagarna påverkade tillsammans med den europeiska takorganisationen SMEunited i frågor om bland annat energi- och klimatpaketet, lönetransparensdirektivet och lagen om digitala tjänster. Som ett resultat av påverkandet antogs lättnader i lagstiftningen till exempel med avseende på företagens rapporteringsskyldigheter.

I beredningen av EU:s återhämtningspaket har vårt mål varit att de nationella återhämtningsprogrammen faktiskt ska reformera de europeiska ekonomierna och att SMF-företagen verkligen ska kunna genomföra återhämtningsprogrammen. Kommissionen tog SMF-företagens möjlighet att genomföra programmen på allvar. Kommissionen bereder nu en utredning om företagens roll i återhämtningsprogrammen.

Företagarna främjade tillgången till kapital för SMF-företag som återhämtade sig från pandemin. I direktivet om marknader för finansiella instrument antogs ändringar som underlättar företagens återhämtning ur krisen. Genom lättnaderna underlättas SMF-företagens synlighet för finansiärer.

Företagarnas oro över långa betalningstider noterades i EU. Under år 2021 har kommissionen berett nya åtgärder för att utplåna långa betalningstider i EU. Det mest konkreta exemplet på dessa är det nya organet, ett observatorium för betalningstider, som koncentrerar sig på övervakning av betalningstider.

Användbar brexit-information för företag

Storbritannien lämnade Europeiska unionen den 1.1.2021. Storbritannien blev ett tredjeland i förhållande till unionen. Företagen hamnade i en ny situation då de måste lära sig nya regler. Vi samarbetade med statsrådet och Tullen och arbetade för att utbildning, information och rådgivning ska motsvara företagens behov.

Förespråkare för konkurrenskraftiga transporter inom EU och på hemmaplan

Vi har aktivt arbetat både på nationell nivå och på EU-nivå för att transportkostnaderna inte ska stiga oskäligt mycket till följd av utsläppsminskningarna och det fiskaliska trycket. Samtidigt har Företagarna föreslagit lösningar för att skärpa utsläppsminskningarna från trafiken med beaktande av konkurrenskraften.

Effektiva tjänster för internationalisering

I ledningsgruppen för Team Finland-nätverket säkerställde Företagarna att även småföretagare erbjuds mångsidiga, kvalitativa rådgivnings-, program- och finansieringstjänster.

Ny exporthandels- och utbildningshelhet i bruk

Organisationens exporthandelsutbildning samlade ihop flera tiotals företagare som var intresserade av export. I utbildningen gick man under fem dagars tid igenom exportdokument, branding, marknadsföring, försäljning och finansiering. Företagarna fick utbildning, färdkost, uppmuntran och mentorskap för att börja exportera. Organisationens tillväxtföretagsnätverk stod bakom idén till utbildningen.

Inkomstgränserna för studiestöd höjs, företagarnas kompetens har lyfts fram

Läroavtalsutbildningen utvecklas

Vi arbetar för att statsrådet ska inleda ett försök till att utöka läroavtalsutbildning för unga genom att höja utbildningsersättningarna.

Den yrkesinriktade utbildningens kommunikationsprojekt fortsatte. Det innebär aktiv kommunikation till företagen om den förnyade läroavtalsutbildningen och om möjligheterna med läroavtalsutbildning.

Studiestödets inkomstgränser höjs

Vi föreslog en höjning av studiestödets inkomstgränser för att förbättra studerandes möjlighet att arbeta vid sidan av studierna och motverka företagens brist på arbetskraft. Regeringen föreslår nu att studerandes inkomstgränser tidsbundet ska höjas med 25 procent under nästa år.

Företagarna fick arbetslivspris, vi stärkte lärarnas företagsamhetskompetens

Yrkesinstitutet Stadin Ammattiopisto beviljade arbetslivspriset till Företagarna i Finland med motiveringen att Företagarna aktivt och engagerat har deltagit i utvecklingen av företagsamhetsfostran och dess verksamhet.

Dessutom ordnade vi utbildning för närmare 1000 lärare som stöd för företagsamhetsundervisningen. Utbildningen möjliggjordes av Sakari Alhopuros stiftelse.

Ägarskifteskompetens inkluderades i yrkesexamen för företagsamhet

Vi deltog aktivt i arbetet med undervisningsplaneringen för yrkesexamen för företagsamhet. Vi fick bl.a. in ägarskiftet i utbildningen. 

IPR-faddrar som stödtjänst för företag, det digitala stödet beaktar nu även företagare

Vi har tagit fram en stödtjänst för SMF-företagens behov för förvaltning och kommersialisering av immateriella rättigheter. En så kallad IPR-fadder är en del av Finlands kommande strategi för immateriella rättigheter vilken sammanställer konkreta åtgärder för att förbättra finländska företags verksamhetsmöjligheter.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklade tidigare en verksamhetsmodell för digitalt stöd riktad till medborgarna och som bättre ska svara på företagens och företagarnas behov. Detta är viktigt eftersom kring 15 procent av företagarna enligt vår utredning bedömer att de har dålig digital kompetens.

Den digitala barometern avslöjade utvecklingsobjekt, regeringen tog tag i de digitala frågorna

Vår digitala barometer visar att utgångspunkten för finländska företag i utnyttjandet av ny teknik är i världsklass, men företagen har inte fått tillräcklig nytta av digitaliseringen. Tillsammans med EK föreslår vi sex åtgärder med vilka Finland bättre kan utnyttja den nya tekniken och konkurrenskraften den medför.

Vårt mål med tillspetsningen av samordningen och ledningen av den digitala politiken framskred då regeringen beslöt att bilda en ministerarbetsgrupp för digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen. Först inledde ministergruppen beredningen av en nationell digital kompass som svarar på vårt mål om att skapa en nationell digitaliseringsstrategi.

Konkurrenskraften inom industrins SMF-företag främjas

Vi fick ordförandeskapet i ministeriets arbetsgrupp för programmet Artificiell intelligens 4.0 som utformar åtgärder för att främja konkurrenskraften för SMF-företag inom industrin på den snabbt föränderliga marknaden.

SMF-företagen beaktades vid rapporteringen av missbruk

Vi säkerställde att små företag ska beaktas i regleringen om rapportering av missbruk. Den interna rapporteringskanalen som regleringen förutsätter behöver inte vara teknisk utan kanalen kan till exempel utgöras av en låsbar postlåda. Vi såg även till att regleringen inte skapar parallella skyldigheter för sådana företag som redan har en rapporteringskanal i enlighet med lagstiftningen om penningtvätt.

Vi arbetade även för att företag med firmanamn lämnas utanför skyldigheten att grunda en intern rapporteringskanal. Det är fråga om skydd av personen som rapporterar om missbruk enligt EU:s direktiv och enligt vilket arbetsgivaren omfattas av skyldigheter. Beredningen är fortfarande delvis på hälft.

Ingen kommun utan företag: Närvarande i företagarens vardag i hela Finland

Utomordentligt resultat: 23 procent av fullmäktige

Företagarna klarade sig utmärkt i kommunalvalet: 23 procent av fullmäktige är företagare. Detta innebär att över 2 000 företagare valdes till stads- och kommunfullmäktige.

Företagarna i Finlands kampanj i kommunalvalet bedrevs under temat Ingen kommun utan företag. I vår kampanj kommunicerade vi betydelsen av de lokala företagen och deras arbetsplatser för regionens livskraft. Vi stödde alla partiers och gruppers kandidater med företagarbakgrund genom utbildningar, synlighet och material. Utbildningar och material har ordnats till de valda beslutsfattarna.

En del av avfallstransporterna kan även i fortsättningen genomföras med företagare

Vi bidrog på ett betydande sätt till att en del av transporterna av bostadsavfall fortfarande får utföras med företagare och på den öppna marknaden. Med andra ord får beslutsfattarna i kommunen även i fortsättningen besluta om hur transporterna av blandavfall och slam samt transporterna av bio- och förpackningsavfall utanför tätorten ska skötas i fortsättningen: på marknadsbasis eller av kommunen.

Bättre vård med företagens kompetens

Vi påverkar i det kommande välfärdsområdesvalet. Vi har stött alla partiers och gruppers kandidater med företagarbakgrund genom utbildningar och material. Social- och hälsovårdsvalet är viktigt för företagarna eftersom det i Finland finns 18 200 social- och hälsovårdsföretag och 80 procent av dessa företag är småföretag med högst fyra anställda. Dessutom är social- och hälsovårdsregionerna betydande genomförare av offentliga upphandlingar.

Viktiga teman för företagare är till exempel öppen konkurrens och transparent kostnadsberäkning, delande av offentliga upphandlingar i flera delar, kundens valfrihet och omfattande ibruktagande av servicesedlarna.

Vi ordnade en social- och hälsovårdsturné på åtta orter våren 2021. Under vår turné påverkade vi regionernas riksdagsledamöter och innehållet i social- och hälsovårdslagarna som behandlades i riksdagen då. En del av målen drev vi igenom i sista stund, såsom till exempel möjligheten för privata företag att producera rådgivningstjänster.

Servicesedlar i bruk för att förkorta köerna

Vi utarbetade en omfattande utredning över hur omfattande servicesedeln används i hela landet och på vilka grunder. Den offentliga sektorn konstaterade att sedeln förbättrar tillgången till tjänster och kundens frihet att välja.

Företagarnas mål är att välfärdsområdena omfattande tar sedeln i bruk eftersom den är en kostnadseffektiv lösning som förkortar köerna. Servicesedeln är i praktiken en betalningsförbindelse för den offentliga sektorn som kunden kan använda vid privata producenter av social- och hälsovårdstjänster.

En ny utbildning lanserades för kommunchefer

Vi lanserade ett utbildningsprogram för kommunchefer. Programmets mål är att främja en företagspositiv kommunpolitik och förståelse för företagsamhet i ledningen av kommunen. Till utbildningen kallas kommunchefer runt om i Finland. Den första kursgruppen startade på hösten.

Upphandlingsrådgivning för företag, upphandlingsguide för kommunala beslutsfattare

Företagarna erbjöd avgiftsfri upphandlingsrådgivning för företag i hela landet. Varje landskap har en egen utnämnd upphandlingsrådgivare. Rådgivarna ordnar utbildningar för företag. De hjälper företagare genom personlig rådgivning att komma igång med offentliga upphandlingar.

Hösten 2021 publicerade Företagarna i Finland en guide för kommunernas fullmäktigeledamöter vars syfte är att hjälpa småföretag att klara sig i kommunens konkurrensutsättningar.

Värdefull rådgivning och utbildning för företagare

Värdefulla medlemsförmåner för Företagarna i Finlands medlemmar

Företagarna i Finland erbjuder värdefulla medlemsförmåner som ständigt utvecklas till sina medlemsföretag. Den populäraste av Företagarnas medlemsförmåner är medlemsföretagens avgiftsfria juridiska rådgivning.

Konkreta utbildningar, Företagar-akademin en ny tjänst

Företagarna i Finland erbjuder sina medlemsföretag många olika utbildningar till medlemspris och som hjälper företagarna att lyckas i sitt dagliga arbete. Utbildningstakten skärptes för att stöda återhämtningen från coronakrisen. I utbildnings- och informationsevenemangen på nätet deltog 13 266 företagare. De populäraste innehållen behandlade ekonomiförvaltning och marknadsföring.

Tidigare hjälp vid ekonomiska svårigheter

Vi utvidgade tjänsten Företagarens ekonomihjälp till regionnivå. Tjänsten omfattar hela landet och hjälper företagare i ett tidigt skede att klara sig ur sina ekonomiska svårigheter. Tusentals företag får hjälp varje år genom tjänsten. Företagarna i Finland har varit med i projektet i samarbete med arbets- och näringsministeriet och NTM-centralen.

Företagarnas kommunikation hjälper företagarna att hålla sig uppdaterade

Företagare runt om i landet behövde hjälp nästan dygnet runt. Sammanställd coronainformation finns på Yrittajat.fi/korona-sidan. Sidan uppdateras fortfarande.

Företagarna i Finlands nyhetsbrev ger medlemsföretagarna information om aktuella lagändringar och tips direkt till e-posten.

Vi väckte konsumenterna med reklamkampanjen ”Hjälp småföretagare” som fick omfattande synlighet i media.

Företagare håller sig väl uppdaterade om ändringar i lagstiftningen och andra betydande reformer för företagsverksamheten genom att följa Företagarna i Finlands kommunikation: Företagarnyheter, Företagarens podcast, medlemstidningen Företagaren, nyhetsbrev och social media. Dessutom görs en fantastisk finskspråkig Yrittäjä Plus-tidning för företagare, den kan man prenumerera på.

Prenumerera på tidningen Yrittäjä Plus här >>

I tjänsten Mentorisi.fi finns redan över hundra mentorer

Tjänsten mentorisi.fi är avsedd för medlemmar och i den finns redan kring 170 mentorer. Mentorernas frukostkaffe har med två månaders mellanrum samlat ihop en stor skara för att lyssna och dela tankar om aktuella teman.

Hitta en mentor eller bli själv en mentor >>

Ägarskiften och praktiskt stöd

Företagarna i Finland ledde återigen ägarskiftesforumet under det gångna året och målsättningen var att påskynda företagsköp och generationsväxlingar i hela landet.

Dessutom inledde företagarna tillsammans med regionens företagarföreningar ett projekt för att främja ägarskiften i hela Nyland. Projektet får särskilt äldre företagare att påbörja planeringen av ett ägarskifte. Projektet erbjuder rådgivning, webbinarier och coachning i samarbete med offentliga aktörer och kommersiella sakkunniga.

Information genom forskning

Vi utför många enkätundersökningar under året. Det är värdefullt då företagare tar sig tid svara på enkäterna. Det främjar drivandet av företagarnas ärende då utvecklingsförslagen kan motiveras med information som samlats in via enkäter.

I enkäten år 2021 betonades effekterna av coronakrisen som regelbundet följdes upp genom Företagargallupen. Den traditionella SMF-företagsbarometern kartlade också krisens effekter.

Som stöd för intressebevakningen genomförde vi också en omfattande undersökning om hur företagen vill att företagstjänsterna ska ordnas i framtiden, hur man får en smidig tillgång till tjänsterna.

Tillsammans med Skatteförvaltningen och ekonomiförvaltningsbranschen utredde vi digitaliseringen av den ekonomiska förvaltningen och behoven hos småföretag. Utredningen visade utvecklingsområden som myndigheterna och ekonomiförvaltningsbranschen måste ta tag i för att minimera belastningen som ekonomiförvaltningen och dess skyldigheter orsakar småföretagare.

Nationella evenemang öppnade samhället

Under hösten hann vi ordna tre normala evenemang. Med dessa stora evenemang ville företagarföreningen själv vara med och öppna samhället med konkreta åtgärder:

De riksomfattande företagardagarna lockade 1 200 företagare och personer intresserade av företagande till Jyväskylä. Under evenemanget delades bland annat de riksomfattande företagarpriserna ut och man träffade företagarvänner man inte sett på länge.

I kommunledningens seminarium i oktober i Helsingfors deltog över 1 000 kommunala beslutsfattare, påverkare och företagare. Seminariets centrala tema var stärkandet av företagsamheten i kommunerna. Kommunledningens förhandsseminarium på nätet följdes under våren av över 400 deltagare.

Företagarkryssningen i november lockade 240 deltagare runt om i Finland. Kryssningen gjorde det möjligt för deltagarna att nätverka och bekanta sig med kollegor på ett nytt sätt. Kryssningsprogrammet lyfte fram aktuella teman om beskattning, ekonomi och nya aspekter på ledning. Dessutom är Koulutusjohdon foorumi (Utbildningsledningens forum) i februari en betydelsefull och uppskattad mötesarena för företagare och utbildningsvärlden. I år deltog 160 professionella från utbildningsbranschen i evenemanget och temat var företagsamhetsfostran.