Välmående arbetsgemenskap som utvecklas

Digitaliseringen förändrar sättet att arbeta och arbetsgemenskapens funktion på nästan varje företag. Den största nyttan från digitala lösningar uppnås först när hela arbetsgemenskapen har tillsammans förbundit sig att använda dem. Engagemang åstadkoms genom gemensamma diskussioner.

Så gott som alla arbetsgemenskap och yrken berörs av digitaliseringen – till exempel digitala verktyg, artificiell intelligens eller olika arbetsplattformar. Digitaliseringen ändrar vårt arbetssätt genom att möjliggöra nya sätt att betjäna kunder, att samarbeta eller arbeta på arbetsplats eller på distans.

Genom att framgångsrikt utnyttja digitaliseringen kan man få markanta förbättringar i produktiviteten, arbetsgemenskapernas verksamhet och välbefinnande i arbetet.

De största fördelarna med digitaliseringen uppstår dock först när arbetssätt och tjänsteprocesser förnyas. På arbetsplatserna behövs en relaterad diskussion mellan ledning och personal. Som underlag för diskussionerna kan man använda handboken nedan, som har producerats av arbetslivsorganisationer och som erbjuder olika synvinklar till digitaliseringen.

Dialogen underlättas om det reserveras tid och utrymme för den. Det kan till exempel vara en serie diskussioner på arbetsplatsen. Det är också nyttigt med fortlöpande informella diskussioner.

Dialog om utnyttjande av digitaliseringen på arbetsplatser