Ekonomisk politik

På en nationell plan innebär den ekonomiska politiken statens finans-, struktur- och arbetsmarknadspolitik. Företagarna i Finland bidrar till debatten om den ekonomiska politiken med företagandets och SME-företagens synvinkel. Företagarna i Finland följer, analyserar och kommenterar också EU:s ekonomiska politik. 

Finlands utmaningar utgörs av den offentliga ekonomins struktur och skuldsättning, den begränsade tillgången på arbetskraft samt en relativt svag produktivitet, i synnerhet inom offentliga tjänster. Vår ekonomis produktionsstruktur har därtill väsentligt förändrats så att de stora industriföretagens andel av produktionen och arbetsplatserna har minskat och hela ekonomins sysselsättning är i allt högre grad beroende av SME-företagen.

Företagarna i Finland anser att den ekonomiska politiken ska vara uppmuntrande så att företagarna motiveras att investera i hemlandet och därigenom bidra till sysselsättningen, ekonomins förnyelse och skatteintäkterna.

Arbetet och företagandet ska uppmuntras så att Finland klarar sig. Nivån på löne- och företags samt utdelningsbeskattningen ska sänkas och konsumtionsskatterna skärpas. Det är i synnerhet viktigt att verksamhet som har negativa externa effekter beskattas i större omfattning. Det är alltså viktigt att lätta på den direkta beskattningen och, om det är nödvändigt, skärpa den indirekta beskattningen.

När den offentliga ekonomin balanseras bör vi i första hand betona begränsandet av utgifternas ökning. Regeringen ska analysera de offentliga utgifterna och satsa på faktorer som i framtiden stöder ekonomisk tillväxt. Med alla mätare är Finlands offentliga sektor större än den ekonomiska bärförmågan medger.

Vid sidan om finanspolitiken påverkas den ekonomiska utvecklingen väsentligen av arbetsmarknaden. Eftersom den privata sektorns nettoökning av arbetsplatser under de senaste 20 åren har skett enbart i SME-företag, ska dessa företags ställning och behov tillgodoses när arbetslivets spelregler upprättas. Arbetsmarknadens flexibilitet ska ökas genom att utöka möjligheterna till lokala, arbetsplatsvisa avtal.

Arbetsmarknaden belastas i synnerhet av följderna av att befolkningen åldras. När den arbetsföra befolkningen minskar och vi tydligt även underutnyttjar existerande arbetskraftsresurser, ska arbetsmarknaden utvecklas för att öka arbetskraftsutbudet. Finland har alldeles för många personer i bästa arbetsföra ålder utanför arbetslivet och därtill bör vi utan dröjsmål underlätta arbetskraftsinvandringen.