Talouspolitiikka

Kansallisella tasolla talouspolitiikka tarkoittaa valtion finanssi-, rakenne- ja työmarkkinapolitiikkaa. Suomen Yrittäjät tuo talouspoliittiseen keskusteluun yrittäjyyden ja pk-yritysten näkökulman. Suomen Yrittäjät seuraa, analysoi ja kommentoi myös EU-tason talouspolitiikkaa. 

Suomen haasteita ovat julkisen talouden rakenne ja velkaantuminen, työvoiman määrän rajallisuus sekä suhteellisen heikko tuottavuus erityisesti julkisissa palveluissa. Taloutemme tuotantorakenne on myös oleellisesti muuttunut siten, että suurten teollisuusyritysten osuus tuotannosta ja työpaikoista on laskenut ja koko talouden työllisyys on yhä enemmän pk-yritysten varassa.

Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan harjoitetun talouspolitiikan tulisi olla kannustavaa, jotta yrityksille on houkuttelevaa investoida kotimaahan ja siten ylläpitää työllisyyttä, talouden uudistumista ja verokertymiä.

Työnteon ja yrittämisen kannustavuudesta pitää huolehtia, jotta Suomi pärjää. Palkka- ja yritys- sekä osinkoverotuksen tasoa pitäisi alentaa ja kulutukseen kohdistuvaa verotusta nostaa. Erityisesti negatiivisia ulkoisvaikutuksia aiheuttavaa toimintaa tulisi laajemmin verottaa. Olisi siis syytä alentaa välitöntä verotusta ja jos tarpeen, nostaa välillistä verotusta.

Julkisen talouden tasapainottamisessa pääpainon tulee olla menojen kasvun rajoittamisessa. Hallituksen tulee käydä läpi julkiset menot ja panostaa niihin tekijöihin, jotka avittavat tulevaa taloudellista kasvua. Kaikilla mittareilla mitattuna Suomen julkinen sektori on ylisuuri taloudelliseen kantokykyyn nähden.

Finanssipolitiikan ohella talouden kehitykseen vaikuttaa oleellisesti työmarkkinoiden toiminta. Koska yksityisen sektorin työpaikkojen nettolisäys on kertynyt viimeisen 20 vuoden aikana kokonaan pk-yrityksiin, on näiden yritysten asema ja tarpeet otettava huomioon työelämän pelisääntöjä laadittaessa. Työmarkkinoiden joustavuutta on lisättävä laajentamalla yrityskohtaista paikallista sopimista.

Erityisen paineen työmarkkinoiden toiminnalle asettavat väestön ikääntymisen seuraukset. Kun työikäisen väestön määrä vähentyy ja nykyisetkin työvoimaresurssit ovat osittain selvässä vajaakäytössä, työmarkkinoita tulee kehittää työvoiman tarjonnan lisäämiseksi. Suomessa on aivan liian paljon parhaassa työiässä olevia työvoiman ulkopuolella, ja työperäistä maahanmuuttoa on syytä pikaisesti helpottaa.