Utskotten

Företagarna i Finlands utskott inför företagarsynvinkeln i påverkningsarbetet. Syftet är att förbättra de små och medelstora företagens vardag.


NÄRINGSPORITISKA UTSKOTTET

Näringspolitiska utskottet har som uppgift att ta upp frågor kring närings- och konkurrenspolitik, speciellt frågor som är viktiga för företagens framgång, och att utarbeta rekommendationer för att lösa dessa frågor på ett sätt som gynnar företagandet. Utskottet samarbetar med närings- och konkurrenspolitiska teamet med att utöva inflytande i kommunala och landskapsrelaterade sammanhang samt inflytande och påverkan nationellt och på EU-nivå. 

Ordförande


ENERGI- OCH KLIMATUTSKOTTET

Energi- och klimatutskottet stöder intressebevakningen i frågor som ansluter sig till miljö- och energipolitiken. Viktiga teman som diskuteras i utskottet är energi- och miljöpolitik, frågor kring cirkulär ekonomi och avfallshantering samt åtgärder för att göra beviljandet av miljötillstånd smidigare. 

Ordförande

Emilia Koikkalainen

Ordförande
Koskenpään Huopatehdas Oy


FÖRENINGSUTSKOTTET

Föreningsutskottet behandlar frågor i anslutning till organisationens verksamhet, struktur och stadgar,

Ordförande

Yrjö Ronkainen

Varpuke Oy, Wearia Finland Oy, Brodeerauskeskus Savo


UTSKOTTET FÖR TILLVÄXT OCH INTERNATIONALISERING

Utskottet för tillväxt och internationalisering fungerar som stöd för intressebevakningen i frågor som gäller företagens tillväxt och internationalisering. Utskottet behandlar frågor som gäller organisationens internationella samarbete, främjar företagens tillväxt och internationalisering, stärker tillväxtorienterade företagares kollegiala nätverk, hjälper företagen att hitta och erbjuda stöd i anknytning till tillväxt, utvidgar den allmänna uppfattningen om tillväxtföretagande och lyfter fram hinder för tillväxt.

Ordförande


UTSKOTTET FÖR HANDEL OCH TJÄNSTER

Utskottet för handel och tjänster fungerar som stöd för branschens intressebevakning. Utskottet samarbetar med Finsk Handel (Kaupan liitto). 

Ordförande

Janne Ylinen

Verkställande dirkektör
Kokkolan HalpaHalli Oy


UTSKOTTET FÖR TRAFIK OCH LOGISTIK

Utskottet för trafik och logistik fungerar som stöd för intressebevakningen i frågor gällande transport och logistik. 

Ordförande


KOMPETENSUTSKOTTET

Kompetensutskottet fungerar som stöd för intressebevakningen i frågor som gäller kompetens- och utbildningspolitiska frågor och främjar därigenom ett företagarvänligt kompetens- och utbildningssystem som utvecklas med fokus på såväl yrkeskunnig arbetskraft, nya företagare, utveckling av företagarens egna färdigheter som utvecklingstjänster för företag. 

Ordförande


FINANS- OCH SKATTEUTSKOTTET

Finans-och skatteutskottet fungerar som stöd för intressebevakningen i frågor som gäller finansiering och skattepolitik. Utskottets centrala teman är ärenden i anknytning till marknadsbaserad och kompletterande finansiering samt ärenden som gäller skattelagstiftningen och beskattningspraxis. 

Ordförande

Mikko Akselin

Styrelseordförande
Akselin Group Oy


BYGGUTSKOTTET

Utskottet lyfter fram frågor som är relevanta för byggsektorn och ger förslag till lösningar. Därtill fungerar utskottet som stöd för intressebevakningen i frågor kring den lagstiftning som påverkar branschen.

Ordförande

Juha Lounatvuori

Verkställande direktör
Pohjois-Suomen Sähkö Oy


LIVSMEDELSUTSKOTTET

Utskottet lyfter fram finsk livsmedelsföretagsamhet och i ett vidare perspektiv landsbygdsföretagsamheten som framtidens tillväxtsektor. Vi sammanför företagare som verkar inom primärproduktionen, livsmedelsindustrin, livsmedelsteknologin och restaurangbranschen. Syftet är att inom hela sektorn påtagligt öka företagarnas inkomster och att öppna nya möjligheter för företagarna, både hemma och utomlands.

Ordförande


UTSKOTTET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Utskottet för social- och hälsovård fungerar som stöd för intressebevakningen i frågor som gäller social- och hälsovårdslagstiftningen samt beslutsfattandet kring servicestrukturer. Utskottets syfte är också att främja samarbetet mellan branschföreningarna inom välmåendebranschen. 

Ordförande