Styrelse och fullmäktige

Företagarna i Finland är Finlands största näringslivsorganisation när det gäller medlemskap. Företagarorganisationens verksamhet byggs upp av nästan 400 lokala föreningar, 20 regionala föreningar och 62 branschföreningar. Av organisationens drygt 115 000 medlemsföretag är 3 000 svenskregistrerade i medlemsregistret.

Förbundsmötet är det högsta beslutsfattande organet för Företagarna i Finland. Förbundsmötet ordnas vartannat år. Mellan förbundsmötena utövar den två gånger om året sammanträdande fullmäktigen den högsta beslutanderätten i föreningen. Styrelsen, som sammanträder ungefär en gång i månaden, leder påverkansarbetet i Företagarna. Styrelsens arbete stöds av utskott och nätverk.

Företagarförenings verksamhet styrs av föreningens regler. Regionala föreningar, lokala föreningar och branschföreningar följer sina egna regler.

Företagarna i Finlands styrelse

Företagarna i Finlands ordförande och två vice ordföranden valdes på förbundsmötet i Tampere 22.10.2022.

Företagarna i Finlands styrelse

Företagarna i Finlands fullmäktige

Företagarna i Finlands fullmäktige valdes på förbundsmötet i Tampere den 22 oktober 2022. Fullmäktige sammanträder två gånger om året. Mandatperioden är två år.

Företagarna i Finlands fullmäktige

Företagarna i Finlands utskott

Utskotten ger ett företagarperspektiv till Företagarnas påverkansarbete. Syftet är att förbättra det dagliga livet för små och medelstora företag.

Företagarna i Finlands utskot

Nätverkens ledningsgrupper

Företagarna i Finland har olika nätverk som förenar företagare över hela landet för att dela nya idéer och aktiviteter. Nätverket är en utmärkt väg för alla som verkligen vill göra en konkret inverkan inom och utanför den största och mest inflytelserika företagarorganisationen i Finland.

Nätverkens ledningsgrupper

Företagarna i Finlands arbetsmarknadsutskott

Arbetsmarknadsutskottet har i uppgift att följa utvecklingen av kollektivavtalspolitiken och arbetslagstiftningen, att delta i och påverka beredningen av lagstiftning och andra åtgärder som påverkar arbetsmarknaden samt att bereda arbetsmarknadspolitiska ställningstaganden, utlåtanden och initiativ för styrelsen.

Arbetsmarknadsutskott