4.7.2022 15:01
Nyhet

Närmare 10 000 företagare svarade: Multilokaliteten inverkar på var femte företagares lokalbehov

Bland företagarna rapporterade 21 procent att distansarbetet, som eventuellt ökar, inverkar på deras lokalbehov. – Multilokalitet innebär en stor möjlighet att öka livskraften i landsbygds- och stugkommunerna. Den kan även förbättra tillgången på arbetskraft som företagarna behöver, säger Henrik Wickström, sakkunnig inom näringspolitik vid Företagarna i Finland.

IROResearch bad, i Företagarnas kommunbarometer, om företagarnas åsikter om verksamheten i företagets kommun. Enkäten genomfördes mellan den 1 februari och 4 april i år. På enkäten svarade 9 564 företagare runt om i Finland.

Av dessa företagare, vars lokalbehov påverkas, svarade 44 procent att behovet av lokaler ändå inte minskar. Av företagarna svarade 24 procent att behovet minskar och 12 procent att det minskar avsevärt.

– Just nu lever vi i stug- och semestertider. Det ökade multilokala arbetet kan förlänga företagarnas och arbetstagarnas vistelse i stugkommunerna, säger Wickström.

– Nu lönar det sig verkligen för kommunerna att fundera hur de kan utnyttja multilokaliteten och hybridarbetet. En smart kommun funderar hur man kan öka upplevelsen av multilokala arbetstagares delaktighet och möjliggöra för multilokala företagare och arbetstagare att nätverka och få stöd av näringslivstjänsterna även på den andra bostadsorten, säger direktör Harri Jaskari från Företagarna i Finland.

Multilokalt arbete påskyndar tillgången på arbetskraft. Möjligheten till distansarbete kan även utgöra en konkurrensfördel för företag.

– Multilokalitet öppnar till exempel upp nya möjligheter för landsbygdens företagare. Om en familjemedlem kan arbeta på distans behöver hen inte flytta någon annanstans för arbete, säger Wickström. Distansarbete är möjligt inom data- och kontorsjobb medan produktionsindustrin och tjänsteproducenter huvudsakligen behöver arbetsinsatsen på arbetsplatsen.

Bland alla som svarade sa 12 procent att det i och med multilokaliteten inte finns något behov av att investera i nuvarande lokaler. Sex procent av företagarna kan flytta till mindre lokaler och fem procent tänker använda kontorshotell.

Arbetsgivaren bestämmer var arbetet utförs

Företagarna i Finlands Arbetslivsgallup visade i våras att distansarbetet har ökat arbetets självständighet, arbetsproduktiviteten och det har också minskat sjukfrånvaron för de som befinner sig i arbetslivet.

– Med möjlighet till distansarbete har inte intresset för distansarbete minskat, men engagemanget för arbetsgivaren har stärkts. Det är ändå viktigt att komma ihåg att arbetsgivaren har beslutanderätt över hur och var arbetet utförs, säger Jaskari.

Företagarna i Finland har utarbetat en anvisning för vad arbetsgivaren ska beakta då man arbetar på distans i företaget.

Bekanta dig med de kommunspecifika resultaten!

Regionala och kommunala resultat från närmare 10 000 företagares svar offentliggjordes den 18 maj under kommunledningens seminarium i Vasa. Du kan bekanta dig med de regionala och kommunala resultaten på yrittajat.fi/kuntabarometri2022. Företagarna i Finlands regionorganisationer publicerar också resultaten i egna meddelanden och på informationsmöten. Företagarna i Finland delar resultaten på Twitter under hashtagen #kuntabaro #kujo2022.