Inkomstregistret

Arbetsgivaren anmäler löneuppgifterna till ett centralt inkomstregister för olika myndigheters behov.

Inkomstregistret gör det möjligt att anmäla löneuppgifterna automatiskt. Arbetsgivaren anmäler löneuppgifterna till inkomstregistret och därifrån skickas de vidare till olika användare.

Uppgifterna lämnas till inkomstregistret efter varje betalningstransaktion, inom fem dagar och enskilt för varje inkomsttagare.

Det tekniska gränssnittet förmedlar informationen

Det rekommenderade och smidigaste sättet att förmedla löneuppgifterna till inkomstregistret är via det tekniska gränssnittet. Detta innebär att en digital kontakt skapas mellan lönesystemet och inkomstregistret, varmed informationen kan skickas säkert och automatiskt mellan två system. Därigenom reduceras antalet manuella arbetsskeden. Ifall du vill automatisera löneuppgiftsanmälan ska du se till att lönesystemet har ett tekniskt gränssnitt med inkomstregistret.

Bland annat din bokföringsbyrå och Skatteförvaltningen ger mer information om det tekniska gränssnittet.

Det lönar sig att lämna informationen om inkomsterna så uttömmande som möjligt

Inkomstregistret möjliggör många saker. Varje arbetsgivare väljer själv i vilken omfattning han vill utnyttja inkomstregistret och hur den egna vardagen påverkas. Inkomstregisteranmälan kan lämnas enligt minimikraven med endast de obligatoriska uppgifterna. Det kan vara ändamålsenligt för arbetsgivaren att i samband med lönebetalningen ge så uttömmande uppgifter som möjligt för att undvika eventuellt extra utredningsarbete i ett senare skede. Arbetsgivaren måste bedöma vilken lösning som passar företaget bäst.

Inkomstregistrets frivilliga uppgifter, dvs. såkallade tilläggsuppgifter, är uppgifter som bland annat behövs då en myndighet fattar beslut om förmåner eller kundavgifter eller behandlar ersättningsfrågor. Förmåner som arbetsgivaren anhåller om belastar givetvis arbetsgivaren direkt, medan förmåner som arbetstagaren anhåller om sysselsätter arbetsgivaren indirekt, när arbetstagaren begär ett löneutdrag av arbetsgivaren eller när förmånsbeviljaren begär tilläggsuppgifter. När arbetsgivaren ger tilläggsuppgifterna omedelbart i samband med lönebetalningen, minskar behovet av utredningsarbete i efterskott och manuellt utredningsarbete.

Anmälan till inkomstregistret kan endast av särskilda skäl göras på papper

Grundförutsättningen för inkomstregistret är att ärendena sköts digitalt. Anmälan till inkomstregistret kan endast av särskilda skäl göras på en pappersblankett. Särskilda skäl är exempelvis situationer där en fysisk person, ett dödsbo, en temporär arbetsgivare eller en utlänning inte har möjligheter att lämna en elektronisk anmälan. Uppgifter kan inte lämnas till inkomstregistret per telefon utan de ska anmälas i standardform.

Läs mer om digital löneräkning och anmälan i nätet i tjänsten Palkka.fi, som är en lagstadgad myndig-hetstjänst som i synnerhet riktas till småföretagare och hushåll. I Palkka.fi kan du beräkna företagets löner och anmäla uppgifterna direkt till inkomstregistret.

Försummelse av anmälan leder till avgifter

Skatteförvaltningen påför den anmälningsskyldige en försummelseavgift, om

  • anmälningen har fel eller brister och
  • anmälan trots uppmaning inte har korrigerats i efterhand eller ingen godtagbar utred-ning har lagts fram före det i utredningsbegäran angivna datumet.

Skatteförvaltningen kan låta bli att påföra försummelseavgiften eller påföra den till ett mindre belopp, om den uppgiftsskyldige har en grundad anledning till försummelsen. Försummel-seavgiften är 100–1000 euro, beroende på antalet felaktiga eller bristfälliga anmälningar.

Utnyttja dina medlemsförmåner

Abonnemang, nät- och IT-tjänster

Abonnemang och IT-tjänster

Investerings- och belöningstjänster

Investerings- och belöningstjänster

Ett brett urval gratis dokument- och avtalsmallar

Dessa och andra blankettmallar hittar du i medlemstjänsten:
Blankett för reseräkning
Lönespecifikation
Specifikation över semesterlön