Klimatet och energifrågor

Den senaste 1,5-gradersrapporten av FN:s klimatpanel (IPCC) visar att utsläppen måste minskas mycket snabbare än man trott. Att motverka klimatförändringen innebär kostnader, men dessa bedöms ändå vara klart billigare än skadorna som klimatförändringen orsakar.

Klimatförändringen försvagar världens och därigenom också Finlands ekonomiska utveckling samt orsakar direkta ekonomiska förluster. Det är därför till små och medelstora företags fördel att begränsa den.

Med de utsläppsminskningar som olika länder utlovat värms klimatet upp med cirka 2,5 grader. Detta skulle orsaka ekonomisk osäkerhet och därtill omfattande miljöproblem och extrema väderleksförhållanden, vilket i sin tur skulle påverka befolkningens levnadsförhållanden världen över och öka flyktingströmmarna.

Finlands mål är att vara kolneutralt 2035 medan EU:s mål är att vara kolneutralt 2050. EU:s klimat- och energipolitik har en stor inverkan på Finlands utsläppsminskning.

Utsläppen bör minskas kostnadseffektivt

Företagarna har som mål att utsläppen minskas möjligast kostnadseffektivt så att kostnaderna för nationalekonomin och företagen blir så låga som möjligt. När utsläppen minskas, ska vi se till att priset på energi hålls på rimlig nivå och att beslutsfattarna i högre grad tar hänsyn till SME-företagen. Det finns skäl att undvika en stram reglering av SME-företagen, och stödpolitiken får inte diskriminera små företag. Genom att satsa på marknadsbetingade lösningar och utvecklingen av ny teknologi skapar vi effektiva lösningar för minskningen av utsläpp.

Utsläppshandeln och beskattningen är de centrala minskningsmetoderna

De viktigaste sätten att minska utsläppen är utsläppshandeln och beskattningen. Vi sätter ett pris på den skada som miljön orsakas. Genom att skärpa miljöskatter och göra utsläppshandeln effektivare kan vi på marknadens villkor styra ekonomiska aktörer i en miljövänligare riktning, ofta mot en företagardriven verksamhet, exempelvis ibruktagandet av renare tekniska lösningar och bränslen.

När avgifterna för förorening skärps, kan vi samtidig lätta på beskattningen av företagande och arbete. På detta sätt främjar vi övergången till en kolneutral ekonomi, uppmuntra arbetet och förbättra Finlands konkurrenskraft. I samband med beskattningen finns det emellertid skäl att komma ihåg företagens tillgång till energi till ett rimligt pris och vissa branschers begränsade möjligheter att övergå till en verksamhet med mindre utsläpp på grund av ett ökat skattetryck.

Forskning, utveckling och innovation kräver stöd

Klimatbelastningen kan också reduceras med hjälp av ny teknologi och en cirkulär ekonomi. Företagarna i Finland har som mål att det både i EU och i Finland satsas mer på forskning, utveckling och innovation. På detta sätt påskyndas företagens övergång till en koldioxidsnål ekonomi och samtidigt främjas deras globala pionjärställning inom lågutsläppsteknologin.

SME-företagen utvecklar den cirkulära ekonomin

Utvecklingen mot en cirkulär ekonomi är viktig för att tygla klimatförändringen. Om vi ska nå målen beträffande den cirkulära ekonomin, krävs det insatser av alla aktörer.

SME-företagen har en central roll i utvecklandet och ibruktagandet av nya modeller för den cirkulära ekonomin. Genom att utveckla effektiva sätt att öka SME-företagens resurseffektivitet samt återvinningen av avfall och material skapar vi inbesparingar och nya potentiella affärstillfällen.