Ilmasto ja energia

Hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) 1,5 asteen raportti osoittaa, että päästöjä on vähennettävä huomattavasti oletettua nopeammin. Ilmastonmuutoksen hillintä aiheuttaa kustannuksia, mutta niiden on arvioitu olevan selvästi pienemmät kuin ilmastonmuutoksesta aiheutuvat haitat.

Koska ilmastonmuutos heikentää maailman ja siten myös Suomen talouskehitystä ja aiheuttaa suoria taloudellisia menetyksiä, sen hillitseminen on pienten ja keskisuurten yritysten etu.

Nykyisillä maiden päästövähennyslupauksilla ilmasto on lämpenemässä noin 2,5 astetta. Tämä aiheuttaisi taloudellisen epävarmuuden lisäksi laajoja ympäristöongelmia, lisäisi sään ääri-ilmiöitä ja vaikuttaisi ihmisten elinolosuhteisiin ympäri maailman lisäten pakolaisuutta.

Suomi on asettanut itselleen hiilineutraalisuustavoitteen vuodelle 2035. EU tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2050 mennessä. EU:n ilmasto- ja energiapolitiikka vaikuttaa vahvasti myös Suomen päästövähennyksiin.

Päästöjä vähennettävä kustannustehokkaasti

Yrittäjien tavoite on, että päästöjä vähennetään mahdollisimman kustannustehokkaasti, jolloin myös kansantalouteen ja yrityksiin kohdistuu mahdollisimman vähän kustannuksia. Energian kohtuullisesta hinnasta huolehditaan päästöjä vähennettäessä, ja pk-yritykset otetaan yhä paremmin huomioon päätöksenteossa. Tiukkaa pk-yrityksille kohdistuvaa sääntelyä on syytä välttää, eikä tukipolitiikka saa syrjiä pieniä yrityksiä. Markkinaehtoisiin ratkaisuihin panostamalla sekä uudenteknologian kehittämiseen satsaamalla saavutetaan tehokkaita ratkaisuja päästöjen vähentämisessä.  

Päästökauppa ja verotus keskeiset keinot päästöjen vähentämisessä

Keskeisiä keinoja päästöjen vähentämiseen ovat päästökauppa ja verotus. Näin asetetaan hinta aiheutetulle ympäristöhaitalle. Haittaverotusta kiristämällä ja päästökauppaa tehostamalla voidaan ohjata taloudellisia toimijoita markkinaehtoisesti kohti ympäristöystävällisempää ja usein yrittäjävetoista toimintaa, kuten puhtaampien teknologioiden ja polttoaineiden käyttöönottoa.

Samalla kun kiristetään saastuttamisen maksuja, voidaan keventää yrittämisen ja työn verotusta. Näin edistetään siirtymistä kohti hiilineutraalia taloutta, kannustetaan työntekoon ja parannetaan Suomen kilpailukykyä. Verotuksen yhteydessä on kuitenkin huomioitava yrityksille kohtuullisen hintainen energian saanti ja tiettyjen toimialojen teknologiarajoitteen asettamat vähäiset mahdollisuudet siirtyä vähäpäästöisempään toimintaan veronkorotusten vuoksi.

Tutkimus- , tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaan satsattava

Myös uuden teknologian ja kiertotalouden avulla voidaan pienentää ilmastokuormaa. Suomen Yrittäjien tavoite on, että sekä EU:ssa että Suomessa satsataan enemmän tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Näin vauhditetaan yritysten siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta ja edistetään niiden globaalia edelläkävijyyttä vähäpäästöisessä teknologiassa.

Pk-yritykset kehittävät kiertotaloutta

Siirtyminen kohti kiertotaloutta on tärkeää ilmastonmuutoksen hillinnässä. Jotta saavutamme kiertotalouden tavoitteet, tarvitaan kaikkien toimijoiden panosta.

Pk-yritykset ovat keskeisessä asemassa uusien kiertotalouden mallien käyttöönotossa ja kehittämisessä. Edistämällä tehokkaita tapoja lisätä pk-yritysten resurssitehokkuutta sekä jätteiden ja materiaalien kierrätystä, luodaan kustannussäästöjä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.