Näin Yrittäjät on vaikuttanut yrityslainsäädäntöön

Yrittäjät on vaikuttanut laajasti lainsäädäntöön, jotta yrittäjillä olisi paremmat mahdollisuudet yrittää ja menestyä. Tälle sivulle on koottu esimerkkejä yrityslainsäädännön muutoksista, joita Yrittäjät vaikuttamisellaan edisti. Varsinaiset päätökset lakien muuttamisesta tekee eduskunta hallituksen esityksestä.

Suomen Yrittäjien pitkäaikainen tavoite toteutui, kun 1. heinäkuuta 2019 alkaen osakeyhtiön alkupääomavaatimus poistui. Vähimmäispääomavaatimus ja siihen liittyvät hallinnolliset vaatimukset rajoittivat yritysten perustamista erityisesti palvelualoilla. Vähimmäispääoman poistamisella vapautettiin varoja muihin yritysten tarpeisiin.

Suomen Yrittäjien aloitteesta perintälakia muutettiin niin, että yrittäjä voi kieltää epäasialliset perintätoimet esimerkiksi huijaussopimuksista.

Myös trattaperinnän pelisääntöjä on selkiytetty siten, että vain selviä ja riidattomia saatavia saa periä tratalla. Yrittäjälle ei voi aiheutua huijauslaskuista maksuhäiriömerkintöjä.

Vanhentumislakia muutettiin vuonna 2015 siten, että sopimukseen perustuva velka vanhentuu lopullisesti 20 vuoden kuluttua erääntymisestä. Jos velkoja on luonnollinen henkilö, vanhentumisaika olisi 25 vuotta.

Aikaisemmin lakiin ei sisältynyt säännöstä saatavan lopullisesta vanhentumisesta tilanteessa, jossa velkoja ei ole hakenut saatavasta ulosottoperustetta.

Voimassa olevaa vanhentumislakia sovelletaan taannehtivasti siten, että vanhimmat saatavat vanhentuvat lopullisesti aikaisintaan 1.1.2020.

Ulosottokaarta muutettiin Suomen Yrittäjien aloitteesta vuonna 2018 siten, että pitkään työttömänä ollut henkilö voi saada ulosotossa vapaakuukausia tai helpotuksia suojaosuuden määrään, jos hän ryhtyy yrittäjäksi.

Vuoden 2015 alusta alkaen myös yrittäjä on voinut päästä velkajärjestelyyn. Velkaongelmiin joutuneen toiminimiyrittäjän yksityiset ja elinkeinotoiminnan velat voidaan järjestellä ja kannattava yritystoiminta voi jatkua. Muutos tehtiin Suomen Yrittäjien aloitteesta.

Lakia on muutettu siten, ettei yrittäjälle voida enää määrätä liiketoimintakieltoa sillä perusteella, että yrityksen julkiset maksut on jätetty maksamatta maksukyvyttömyyden vuoksi.

Suomen Yrittäjien aloitteesta toteutettiin vuonna 2014 uudistus, joka antaa kauppakeskuksien pienyrittäjille mahdollisuuden pitää liikkeensä suljettuna yhtenä päivänä viikossa, itse valitsemanaan viikonpäivänä.

Tämä yrittäjän turvaksi tehty säännös pidettiin voimassa myös, kun kauppojen aukioloajat kuluvalla hallituskaudella vapautettiin.

Vuoden 2020 syksystä lähtien yrittäjä voi asioida yhden viranomaisen kanssa, jos hänen on saatava vireille useita ympäristölupia. Enää yrittäjän ei tarvitse asioida kunkin valtiollisen tai kunnallisen viranomaisen kanssa erikseen. Erityisesti pienempien yritysten kustannukset vähenevät ja hankkeiden aikataulut nopeutuvat. Suomen Yrittäjät oli mukana hankkeessa.

Jätelakia on muutettu siten, että kunnallisilta toimijoilta siirtyy jätehuollon tehtäviä vapaille markkinoille. Lisäksi perustetaan sähköinen markkinapaikka, joka mahdollistaa toimialan aidon kilpailun. Muutos hyödyttää sekä jätehuollon yksityisiä yrityksiä että muita jätettä tuottavia yrityksiä. Kilpailun lisäännyttyä palveluiden odotetaan parantuvan ja hintojen määräytyvän markkinaehtoisesti.