Tillväxt och utveckling

Expandera företaget – det finns många sätt

Företagets tillväxt utgår alltid från ägarnas önskan att växa samt en bra affärsidé och stark kompetens. Det finns många slag av stöd och råd för företagare med viljan att växa.

Tillväxt kräver nästan alltid tilläggskapital – lån, stöd eller nytt kapital – och dessa förutsätter att företagets verksamhet vilar på en solid grund. Utöver finansieringen behövs en genuin önskan och iver samt givetvis kompetens. Tillväxten kräver mycket arbete och detta innebär att både företagaren och personalen måste binda sig till detta och vara beredda på att lära sig nya saker.

Hur kan ett företag växa?

Företaget kan växa på många olika sätt. Ifall du har identifierat företagets behov att växa, begrunda följande alternativ. Tillväxten utgår exempelvis från:

 • Expansion i Finland eller utomlands
 • Förvärv av ett konkurrerande företag
 • Produktutveckling och innovation
 • Kompetensutveckling

Företaget kan växa genom att expandera sin egen verksamhet antingen i Finland eller utomlands. När du planerar en expansion på annat håll, behöver du ofta både tilläggsfinansiering och många slag av råd.

Lånefinansiering ansöks om av bankerna. Också statsägda Finnvera erbjuder företagen lånefinansiering för expansion och tillväxt.

Det lönar sig också att utnyttja olika former av stöd. Bland annat NTM-centralerna stöder SME-företags tillväxt, och Business Finland har ett omfattande utbud olika slag av stöd för företag som siktar på den internationella marknaden.

Läs mer rahoituksesta

Läs mer yritystuista

I synnerhet en expansion utomlands kräver mycket information och rådgivning.
I vår guide Kansainvälistyvän yrityksen rahoitus ja palvelut (på finska) får du information om vem du kan kontakta i olika situationer. Ladda ner guiden här.

Ägarbyten är ett viktigt tillväxtverktyg. Ett företag kan expandera genom att köpa ett annat företags affärsrörelse. Ett företagsförvärv kan öka den egna marknadsandelen eller vara ett sätt att gå in på nya affärsområden. Ägarbyten omfattar också generationsväxlingar och andra ägararrangemang.

Kan ägarbyte vara en lösning för dig? Läs informationspaket och ladda ner Pk-yrityksen omistajanvaihdosopas (på finska).

Ett sätt att få företaget att växa är att utveckla och introducera nya produkter och tjänster på marknaden. Notera att ett tillväxtinriktat företag kan ansöka om direkt stöd eller stöd i form av lån för produktutveckling och innovation hos exempelvis Business Finland. Det lönar sig också att komma ihåg att företagens och forskningsorganisationernas innovationsnätverk kan erbjuda möjligheter att utveckla företagets verksamhet.

Mer om tuote- ja palvelukehityksestä

Tillväxten uppstår inte utan kontinuerligt lärande; det är livsviktigt för framgången.
Kompetensen är en av företagets viktigaste resurser. Det är viktigt att se till att både din egen kompetens och personalens kompetens är uppdaterad.

Kom i synnerhet ihåg läroavtalsutbildningen. För företagaren är läroavtalet ett bra sätt att rekrytera och utbilda personal för helt nya uppgifter. Företagaren kan också själv utbilda sig med ett läroavtal i det egna företaget.

Vi har skrivit två guider för dig där vi beskriver vad du kan göra för att garantera din egen utveckling och hur du kan stöda utvecklandet av personalens kompetens.

Naturligtvis kan tillväxten innebära att företaget behöver mer personal – eller att det blir möjligt att anställa dem.

Hur definieras ett tillväxtföretag?

Enligt OECD:s och EU:s definition är ett tillväxtföretag ett företag som i början sysselsätter minst 10 personer och som under de tre följande åren ökar sysselsättningen med över 20 procent per år i genomsnitt.

Enligt statistikcentralens definition är det allmänna kriteriet för tillväxtföretag just personalökningen, men tillväxten kan också mätas med företagets omsättning.

Ett startup-företag avser däremot vanligen ett nytt företag, högst några år gammalt, som grundar sig på innovativa idéer. Det utvecklar ännu sin första produkt och går ännu inte nödvändigtvis med vinst. Också startup-företag eftersträvar vanligen snabb tillväxt. En startup är alltså ofta ett tillväxtföretag, men ett tillväxtföretag är inte nödvändigtvis en startup. Det finns skäl att notera att alla företag kan eftersträva tillväxt, oavsett ålder eller bransch, startup eller inte.

Från uppfinning till produkt – stegen till en kommersialiserad innovation

Utvecklandet av produkter och service hör till den framgångsrika företagsverksamhetens grunder.

En idé eller uppfinning vandrar en lång väg innan den kommer till marknaden: innan produktionen och marknadsföringen inleds har produkten designats och provproducerats, utvecklats och analyserats. Här kan du inleda din egen utvecklingsplan.

Kännetecknen för en bra produkt eller service

Inledningsvis är det bra att känna till kännetecknen för en innovativ produkt eller service. Dessa är bland annat:

 • Produkten är marknadsdriven och det finns en viss efterfrågan för den
 • Produkten motsvarar kundens behov bättre och förmånligare än de andra lösningarna på marknaden
 • Produkten löser ett tidigare olöst problem och skapar på så vis en ny marknad
 • Produkten är innovativ, ny och kan patenteras
 • Produkten är betydelsefull för ett existerande eller nytt företag
 • Produkten fungerar, kan tillverkas och är konkurrenskraftig
 • Produkten kan snabbt introduceras på marknaden
 • Din egen villighet att binda dig vid produkten och dess utveckling
 • Finansiärerna är intresserade av den
 • Produkten fyller normerna i branschen och myndighetsbestämmelserna

I analysen utreds den nya produktens förutsättningar enligt ovannämnda kriterier. Samtidigt utreder man den tänkta affärsverksamhetens förutsättningar.

Under hela processen är kommersialiseringen i en nyckelposition. En marknad för produkten ska vara i sikte och målet är att den ska gå åt.

När en ny idé har utvecklats till ett visst stadium, börjar man göra upp den egentliga affärsplanen.

Produktutvecklingsskedet leder från idé till produkt. Det här skedet omfattar många olika tekniska, produktionstekniska och kommersiella planer och utredningar.

Idén eller uppfinningen ger upphov till prototyper som provas och testas tills en helt ny produkt eller en förbättrad version av en gammal produkt är färdig och produktionen kan inledas.

Produktutvecklingen ska vara målinriktad, effektiv och grundlig för att garantera att inga tekniska fel eller brister blir kvar i produkten. Industriell formgivning och design är viktiga inslag i produktutvecklingen.

Det är viktigt att den nya produktens tillverkare är en expert i branschen. Här krävs en erfaren ansvarsperson. Också i denna fråga kan man ha nytta av nätverksarbete.

Vid sidan av produktutvecklingen lönar det sig att tänka på att skydda innovationens immateriella rättigheter. Bland annat patent, nyttighetsmodeller, varumärken, mönsterrätter och upphovsrätten ger ett skydd mot imitationer. Man bör komma ihåg att exempelvis patent inte beviljas ifall uppfinningen redan har offentliggjorts.

Ifall uppfinningen har tillverkats av ditt företag, har du följande kommersialiseringsalternativ:

 • Ditt företag tar själv hand om kommersialiseringen, tillverkningen och marknadsföringen
 • Du anlitar en underleverantör som tillverkare, men ditt företag tar hand om marknadsföringen
 • Du säljer produkten eller produktidén till ett annat företag
 • Du ingår ett licensavtal genom vilket ditt företag överlåter en viss utnyttjanderätt till uppfinningen mot en ersättning. Ditt företag förbehåller sig äganderätten till uppfinningen.

Ifall uppfinningen har gjorts av en privatperson, en forskare eller arbetsgrupp som inte arbetar i ett företag i branschen är alternativen:

 • Produktlicensen säljs till ett företag i branschen för tillverkning och marknadsföring
 • Ett nytt företag grundas
 • Ett samarbetsavtal ingås med en partner för att produktifiera uppfinningen.

Du kan ta kontakt med företag i din egen bransch: många gör produktutveckling på beställning. Du kan ingå ett produktutvecklingsavtal med ett sådant företag. Konsulter kan hjälpa dig med planering, kalkyler samt ekonomiska utredningar och marknadsutredningar.

Du kan beställa prototyper, produktutveckling och testning vid yrkeshögskolor, universitet eller på Teknologiska forskningscentralen VTT. Service erbjuds också av bland annat Keksintösäätiö, Helsingin Keksijät HEKE ry:s protopaja och andra prototypsverkstäder.

I produktutvecklingsfasen är det viktigt att tänka på sekretessavtal och vad som ska hållas konfidentiellt. Begär skriftliga offerter och se till att uppdragsavtal och tidtabeller är skriftliga.

Produktutvecklingen förutsätter nästan alltid utomstående finansiering, exempelvis ett banklån. Också statsägda Finnvera erbjuder företagen lånefinansiering för expansion och tillväxt.

Det lönar sig också att utnyttja olika former av stöd. SME-företag erbjuds stöd för kommersialiseringen av bland annat NTM-centralerna. Också Business Finland, som ägs av staten, kan ge stöd för forskning och innovationer.

Sekretessavtal

Genom sekretessavtal skyddas affärs- och yrkeshemligheter samt företagets andra konfidentiella uppgifter. Det lönar sig att i avtalet noggrant definiera dess syfte och konfidentiella uppgifter.

En mentor att sparra med

Mentorisi.fi är en riksomfattande medlemsförmån (på finska) som Företagarna i Finland erbjuder sina medlemmar: ett proffs som vägleder ditt växande företag. Logga in i vår tjänst, som är avgiftsfri för medlemmar, och hitta din egen mentor.

Nyheter