Bokslutet: årets ekonomiska sammanfattning

På basis av noteringarna upprättar bokföraren vid räkenskapsperiodens slut ett bokslut, som omfattar resultaträkningen, balansräkningen och noter till dessa. Bokslutet är en sammanfattning av företagets ekonomi under räkenskapsperioden.

Balansräkningen återger företagets ekonomiska situation på bokslutsdagen, exempelvis tillgångar och skulder. Resultaträkningen beskriver på vilket sätt företagets resultat har byggts upp. Som jämförelsematerial presenteras den föregående räkenskapsperiodens motsvarande uppgifter.

Olika bilagor kompletterar kalkylerna, och dessa dokument ger tillsammans en exakt bild av företagets ekonomiska läge. Företagets storlek påverkar vilka slag av bilagor som krävs för bokslutet – små företag och mikroföretag slipper undan med färre bilagor än stora företag.

Bokföringslagen kräver att bokslutet upprättas inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång. Företagets ansvarspersoner undertecknar alltid bokslutet. Bokslutet är ett viktigt dokument och du behöver det både för skattedeklarationen och då du exempelvis anhåller om lån eller näringstillstånd.

En företagare med firma behöver inte alltid upprätta ett bokslut, men i praktiken måste han eller hon sammanställa alla motsvarande uppgifter och kalkyler för skattedeklarationen.

När ska bokslutet skickas till handelsregistret?

De flesta företagen ska sända sina bokslut till Patent- och registerstyrelsens handelsregister. I handelsregistret är boksluten offentliga.

Enskilda näringsidkare, dvs. företagare med firma, öppna bolag och kommanditbolag behöver endast under vissa förutsättningar sända sina bokslut. Förutsättningarna uppfylls sällan när det är fråga om en företagare med firma.

Revision: vem måste ha en revisor?

En revision är en lagstadgad uppgift som utförs av en revisor som företaget utser.
I princip är revisionen obligatorisk för alla bokföringsskyldiga.

Revisionsberättelsen innehåller ett utlåtande där revisorn uppger huruvida företagets bokslut och en eventuell verksamhetsberättelse ger korrekta och tillräckliga uppgifter om verksamheten och huruvida det finns motstridigheter i bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Med vissa undantag är det inte nödvändigt att utse en revisor ifall högst ett av följande kriterier uppfylldes både under den senast avslutade och den närmast föregående räkenskapsperioden:

Balansräkningens slutsumma har överskridit 100 000 euro
Omsättningen har överskridit 200 000 euro
Företaget har i medeltal haft 3 anställda

Du måste emellertid notera att bolagsordningen kan förutsätta en revision, även om ovannämnda villkor inte uppfylls.

Företagare med firma behöver inte utse en revisor. Däremot krävs en revision av aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag och andelslag ifall ovan nämnda gränser överskrids. Revisorn ska vara en godkänd revisor (GR) eller CGR.