Företagets bokföring

Som företagare ansvarar du för att din bokföring görs på rätt sätt. Till bokföringen hör också ett bokslut och en revision.

Även om du anlitar ett proffs för bokföring och annan ekonomiförvaltning, är det bra att ha en allmän uppfattning om bokföringens grundprinciper. När din bokföring är uppdaterad kan du använda den som utgångspunkt för planering och prognoser, göra upp en budget för kassaflödet samt utveckla affärsrörelsen.

Både den inkomstskatt ditt företag betalar och mervärdesskatteanmälan utgår från din bokföring. Momsen, exempelvis, redovisas ofta månatligen, vilket redan i sig skapar en ram för en månatlig bokföring. Tidtabellerna är exakta och förseningar leder till extra utgifter. Lönebetalningar ska anmälas senast den femte kalenderdagen efter betalningsdagen och därtill ska de månatligen anmälas separat. Företagets inkomstskattedeklaration görs årligen.

Bokföraren utför sitt arbete på basis av de uppgifter han eller hon får av dig. Du ska därför se till att bokföraren får alla nödvändiga uppgifter – exempelvis en kopia på alla fakturor du skickar till kunderna och kvitton på anskaffningar för affärsverksamheten.

Företagaren ansvarar för att bokföringsmaterialet och verifikaten förvaras under en bestämd period: bokföringsmaterialet i minst tio år efter räkenskapsperiodens slut och verifikaten, exempelvis kvitton och fakturor, minst sex år efter det år då räkenskapsperioden avslutades. I vissa fall kan förvaringsperioden vara ännu längre. Du kan också komma överens om att bokföraren förvarar materialet. Dokument förvaras antingen i pappersform eller elektroniskt.

Bokföringslagen och bokföringens centrala begrepp

Bokföringen regleras bland annat av bokföringslagen och mervärdesskattelagen. Reglerna varierar enligt olika bolagsformer och företagets storlek.

Bokföringslagen anger i detalj hur företag av olika storlekar ska sköta sin bokföring. Till exempel kravet på förvaring av verifikat och tidtabellen för upprättandet av bokslutet är lagstadgade. Följande råd utgår från bokföringslagen och etablerad praxis i branschen.

Bokföringen kan vara enkel eller dubbel. För en företagare med firma kan enkel bokföring räcka. Du hittar bokföringsskyldighetens kriterier i bokföringslagen.

Räkenskapsperioden är vanligen 12 månader. Ett företag med dubbel bokföring kan ha en räkenskapsperiod som inte sammanfaller med kalenderåret, men för företag med enkel bokföring är räkenskapsperioden alltid kalenderåret.

Företagets första räkenskapsperiod kan vara kortare eller längre, eftersom räkenskapsperioden börjar på dagen då du grundar företaget. Den första räkenskapsperioden kan vara i högst 18 månader lång.

Kirjanpitoa sääntelevät muun muassa kirjanpitolaki ja arvonlisäverolaki. Säännökset vaihtelevat eri yhtiömuotojen ja yrityksen koon mukaan.

I bokföringssammanhang betyder verifikat alla de dokument som visar sälj- och köptransaktioner. Fakturan som skrivs ut för en såld service är ett exempel på ett försäljningsverifikat. Också kvitton, leveransförteckningar och kvitton på kontantuttag är verifikat i bokföringen.

På basis av verifikaten för din bokförare in noteringar, dvs. för in köp- och säljtransaktionerna, i bokföringen. På basis av noteringarna skapas en bokföringsrapport över månadens händelser samt en mervärdesskattekalkyl och en kalkyl över arbetsgivarprestationerna, som utgör grunden för den skatt du betalar.

Söker du en partner för ditt företag?

I Yrityshakemisto (på finska) kan du söka företag till exempel enligt företagets läge eller bransch. I tjänsten finns uppgifter om de medlemsföretag i Företagarna i Finland som har gett tillstånd till att uppgifterna publiceras.
Öppna Yrityshakemisto

Kan jag sköta min bokföring själv?

Det kan du, men det lönar sig att grundligt tänka efter vad du som företagare vill använda din tid på. Bokföringen regleras av ett flertal lagar och bestämmelser. Känner du till dem, har du tid och intresse att studera dem? Ifall du inte känner till lagen i detalj och sköter bokföringen själv, kan du göra misstag, exempelvis felaktiga noteringar, eller glömma en obligatorisk anmälan. Det kan också hända att du i misstag låter bli att göra avdrag, ifall du inte är insatt i lagstiftningen.

Hur väljer jag bokföringsbyrån eller bokföraren?

En felaktig bokföring kan orsaka massor av besvär och kostnader. Det gäller att välja en kompetent bokförare eller bokföringsbyrå för ditt företag.

Du har stor nytta av ett pålitligt proffs: utöver bokföringens rutinarbete kan du även beställa andra administrativa tjänster av bokföraren, exempelvis löneräkningen.

Lämpliga bokföringsbyråer hittar du exempelvis på Taloushallintoliittos webbplats (på finska). Förbundets medlemmar är auktoriserade bokföringsbyråer, dvs. deras verksamhet övervakas. Du kan också hitta pålitliga kontakter hos nyföretagarcentralerna. Dessutom kan du fråga andra företagare vem de rekommenderar för din bokföring. De kan kanske också ge tips om bokförare som känner till din bransch.

De lönar sig att begära offerter av många olika bokförare och jämföra priser och serviceutbud.
Elektroniska program underlättar många arbetsskeden. Kom ihåg att alltid göra upp ett skriftligt avtal över de tjänster du köper.

Bokslutet: årets ekonomiska sammanfattning

Bokslutet: årets ekonomiska sammanfattning

På basis av noteringarna upprättar bokföraren vid räkenskapsperiodens slut ett bokslut, som omfattar resultaträkningen, balansräkningen och noter till dessa. Bokslutet är en sammanfattning av företagets ekonomi under räkenskapsperioden.