Från uppfinning till produkt – stegen till en kommersialiserad innovation

Utvecklandet av produkter och service hör till den framgångsrika företagsverksamhetens grunder.

En idé eller uppfinning vandrar en lång väg innan den kommer till marknaden: innan produktionen och marknadsföringen inleds har produkten designats och provproducerats, utvecklats och analyserats. Här kan du inleda din egen utvecklingsplan.

Utnyttja dina medlemsförmåner

Kännetecknen för en bra produkt eller service

Inledningsvis är det bra att känna till kännetecknen för en innovativ produkt eller service. Dessa är bland annat:

 • Produkten är marknadsdriven och det finns en viss efterfrågan för den
 • Produkten motsvarar kundens behov bättre och förmånligare än de andra lösningarna på marknaden
 • Produkten löser ett tidigare olöst problem och skapar på så vis en ny marknad
 • Produkten är innovativ, ny och kan patenteras
 • Produkten är betydelsefull för ett existerande eller nytt företag
 • Produkten fungerar, kan tillverkas och är konkurrenskraftig
 • Produkten kan snabbt introduceras på marknaden
 • Din egen villighet att binda dig vid produkten och dess utveckling
 • Finansiärerna är intresserade av den
 • Produkten fyller normerna i branschen och myndighetsbestämmelserna

I analysen utreds den nya produktens förutsättningar enligt ovannämnda kriterier. Samtidigt utreder man den tänkta affärsverksamhetens förutsättningar.

Under hela processen är kommersialiseringen i en nyckelposition. En marknad för produkten ska vara i sikte och målet är att den ska gå åt.

När en ny idé har utvecklats till ett visst stadium, börjar man göra upp den egentliga affärsplanen.

Produktutvecklingsskedet leder från idé till produkt. Det här skedet omfattar många olika tekniska, produktionstekniska och kommersiella planer och utredningar.

Idén eller uppfinningen ger upphov till prototyper som provas och testas tills en helt ny produkt eller en förbättrad version av en gammal produkt är färdig och produktionen kan inledas.

Produktutvecklingen ska vara målinriktad, effektiv och grundlig för att garantera att inga tekniska fel eller brister blir kvar i produkten. Industriell formgivning och design är viktiga inslag i produktutvecklingen.

Det är viktigt att den nya produktens tillverkare är en expert i branschen. Här krävs en erfaren ansvarsperson. Också i denna fråga kan man ha nytta av nätverksarbete.

Vid sidan av produktutvecklingen lönar det sig att tänka på att skydda innovationens immateriella rättigheter. Bland annat patent, nyttighetsmodeller, varumärken, mönsterrätter och upphovsrätten ger ett skydd mot imitationer. Man bör komma ihåg att exempelvis patent inte beviljas ifall uppfinningen redan har offentliggjorts.

Ifall uppfinningen har tillverkats av ditt företag, har du följande kommersialiseringsalternativ:

 • Ditt företag tar själv hand om kommersialiseringen, tillverkningen och marknadsföringen
 • Du anlitar en underleverantör som tillverkare, men ditt företag tar hand om marknadsföringen
 • Du säljer produkten eller produktidén till ett annat företag
 • Du ingår ett licensavtal genom vilket ditt företag överlåter en viss utnyttjanderätt till uppfinningen mot en ersättning. Ditt företag förbehåller sig äganderätten till uppfinningen.

Ifall uppfinningen har gjorts av en privatperson, en forskare eller arbetsgrupp som inte arbetar i ett företag i branschen är alternativen:

 • Produktlicensen säljs till ett företag i branschen för tillverkning och marknadsföring
 • Ett nytt företag grundas
 • Ett samarbetsavtal ingås med en partner för att produktifiera uppfinningen.

Du kan ta kontakt med företag i din egen bransch: många gör produktutveckling på beställning. Du kan ingå ett produktutvecklingsavtal med ett sådant företag. Konsulter kan hjälpa dig med planering, kalkyler samt ekonomiska utredningar och marknadsutredningar.

Du kan beställa prototyper, produktutveckling och testning vid yrkeshögskolor, universitet eller på Teknologiska forskningscentralen VTT. Service erbjuds också av bland annat Keksintösäätiö, Helsingin Keksijät HEKE ry:s protopaja och andra prototypsverkstäder.

I produktutvecklingsfasen är det viktigt att tänka på sekretessavtal och vad som ska hållas konfidentiellt. Begär skriftliga offerter och se till att uppdragsavtal och tidtabeller är skriftliga.

Produktutvecklingen förutsätter nästan alltid utomstående finansiering, exempelvis ett banklån. Också statsägda Finnvera erbjuder företagen lånefinansiering för expansion och tillväxt.

Det lönar sig också att utnyttja olika former av stöd. SME-företag erbjuds stöd för kommersialiseringen av bland annat NTM-centralerna. Också Business Finland, som ägs av staten, kan ge stöd för forskning och innovationer.

Sekretessavtal

Genom sekretessavtal skyddas affärs- och yrkeshemligheter samt företagets andra konfidentiella uppgifter. Det lönar sig att i avtalet noggrant definiera dess syfte och konfidentiella uppgifter.
Gå till dokumenten