Yrittäjien sote

Sosiaali-ja terveydenhuoltoalan yrityksiä on Suomessa 18 200. Niissä työskentelee 80 000 ihmistä.

Palvelut voidaan turvata koko maassa vain monituottajamallilla ja erikokoisten sote-yritysten osaamista hyödyntämällä. Monituottajamalli tarkoittaa, että palveluita tarjoavat julkinen sektori, yritykset ja järjestöt.

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali-ja terveyspalvelu-uudistuksesta kaventaa selvästi pienten ja keskisuurten sote-alan yritysten mahdollisuutta tarjota palveluita ja hoitoa.

Suomen Yrittäjät vaikuttaa viimeiseen asti, että esitystä muutetaan niin, että myös sote-yrittäjät voivat auttaa sosiaali-, terveys-ja hyvinvointipalveluita tarvitsevia ihmisiä täysipainoisesti.

Esityksen yritysvaikutusten arviointi on toteutettu valitettavan puutteellisesti. Yritykset pääsevät heikosti mukaan tarjoamaan palveluitaan. Tämä tapahtuu enintään menestymällä raskaassa julkisessa hankinnassa, mikä usein suosii suuria yrityksiä.

Yrittäjät on hallitukseen esitykseen kriittisiä, mutta samalla tarjoamme eduskunnalle konkreettisia ratkaisuja esityksen parantamiseksi.

Yrittäjien keskeiset ratkaisut eduskunnalle:

  • Mikro-ja pk-yrityksiä helpottavat välineet kuten monituottajamalli, palvelusetelit ja henkilökohtaiset budjetit ovat otettava käyttöön.
  • Sosiaali-ja terveyspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen on eriytettävä.
  • Yksityisellä palveluntuottajalla on oltava oikeus organisoida palvelutuotantonsa haluamallaan tavalla. Esityksestä on poistettava pieniä ja keskisuuria yrityksiä halvaannuttavat alihankinta-, ketjuttamis-ja kuoriorganisaatiorajaukset ja -kiellot.
  • Hyvinvointialueelta on poistettava vaatimus riittävästä omasta palvelutuotannosta. Vaatimus estäisi tarkoituksenmukaiset palveluostot yrityksiltä. Lisäksi se pakottaisi hyvinvointialueen ottamaan omaksi toiminnakseen sellaisia palveluja, joita nykyisin ostetaan yrityksiltä palveluseteleillä.
  • Hyvinvointialueen palveluostorajoitukset on poistettava. Esitysestäisi tarkoituksenmukaisten kokonaisuuksien ostot. Nyt esitys mahdollistaisi ostot tietyiltä kapeilta sektoreilta.
  • Palvelusetelin käytön on oltava velvoittava. Asiakkaille on turvattava oikeus palveluseteliin kaikissa kiireettömissä toimenpiteissä. Henkilökohtaisen budjetin käsite on sisällytettävä sote-järjestämislakiin.
  • Otetaan käyttöön yhteinen kustannuslaskentamalli, jolla mahdollistetaan julkisten ja yksityisten palvelukustannusten pätevä vertailu. Eduskunta voi velvoittaa laatimaan tämän toimintamallin.•Esityksestä on poistettava sote-järjestäjän mahdollisuus tehdä vähäriskistä liiketoimintaa, joka olisi omiaan häiritsemään yrittäjyyttä.

Eduskuntavaalit 2023: Yrittäjien soteohjelma

Nostetaan rimaa sotessa – kaikille samat säännöt.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa myös yksityisen sektorin osaaminen ja resurssit on otettava tehokkaaseen käyttöön suomalaisten palvelemiseksi. Tässä hyvinvointialueelle keinoja ovat ostopalvelut, palvelusetelit ja kumppanuudet.