12.1.2020 11:37
Nyhet

Så här arbetade vi för företagarna 2019

Företagarna i Finlands viktigaste uppgift är att berätta för beslutsfattarna vilka reformer som behövs och inte behövs, så att företagen ska kunna fungera så bra som möjligt.

År 2019 var det riksdagsval. Det var ett väldigt brådskande år för de som driver företagarnas intressen. I början av året tipsade vi om företagarärenden till valnyheterna och -diskussionerna, sedan till regeringsprogrammet och i slutet av året till lagpropositionerna. Här är en översikt över de förändringar i samhället som påverkar företagarnas verksamhet.

Företagarnas och företagens beskattning stramas inte åt

Företagarna i Finlands mest betydande resultat år 2019 är att företagarnas och företagens beskattning inte stramas åt. Dessa var riktlinjerna i statsminister Rinnes regeringsprogram i början av sommaren och situationen förblev oförändrad då statsminister Marins regering inte gjorde förändringar i regeringsprogrammet, som godkändes i början av sommaren.

Det krävs inte längre kapital för att grunda aktiebolag

Från början av juli 2019 krävs det inte längre något startkapital för att grunda aktiebolag. Tidigare krävdes ett startkapital på 2500 euro. Tröskeln för att grunda aktiebolag sänktes alltså. Företagarna i Finland hade krävt förändringen, som nu är genomförd.

Sysselsättningen underlättades

Sysselsättningen underlättades genom lagen som trädde i kraft den 1 juli. Lagen minskar rekryteringsrisken. Då domstolarna bedömer betydelsen av uppsägningsgrunden ska de beakta företagets storlek och framförallt det låga antalet arbetstagare. Det här är en klar förändring jämfört med tidigare rättspraxis. Grundförutsättningarna för uppsägning är oförändrade. Uppsägning av en arbetstagare är endast möjlig på sakliga och vägande skäl. Företagarna i Finland drev frågan hårt.

Ställningen för en företagares arbetslösa familjemedlem förbättrades

I juli trädde en lag i kraft som förbättrar och förtydligar situationen för företagares familjemedlemmar i systemet som gäller utkomstskydd för arbetslösa. Förändringen berör företagarens familjemedlem som arbetar i företaget och som själv inte är delägare eller har bestämmanderätt i företaget och vars arbete inte försäkras via FöPL-försäkringen. Då anställningen upphör på grund av produktiva eller ekonomiska skäl har den icke-ägande personen rätt till arbetslöshetsförmån efter självrisktiden. Förändringen genomfördes på Företagarna i Finlands initiativ.

Smidigare konkursförfarande

Konkurslagen förnyades i maj 2019 så att förfarandet är enklare och mer digitaliserat än tidigare. Påskyndandet av konkursförfarandet utgör en viktig del i stärkandet av företagens verksamhetsmiljö och inverkar på företagsamhetens allmänna incitament. Ett konkursförfarande som löper effektivt och smidigt är till fördel för både borgenär och gäldenär. Företagarna i Finland var med i justitieministeriets arbetsgrupp som beredde ändringen.

Sme-företagens behov beaktades i totalreformen av varumärkeslagen

Den nya varumärkeslagen trädde i kraft den 1.5.2019. Ändringen förutsätter att innehavare av varumärken och firmanamn vidtar åtgärder. Då registreringen av varumärket förnyas ska man kontrollera om märkets klassificering omfattar de saker och tjänster som man vill skydda. Klassificeringen ska vid behov preciseras. Gällande firmanamn kan företagen under en övergångsperiod på två år precisera företagets faktiska verksamhetsområde i handelsregistret. Det finns annars en risk att firmanamnet delvis kan upphävas på basis av inaktivitet. Sme-företagens behov beaktades väl i reformen.

Nya sme-borgen i bruk

I början av september började Finnvera bevilja en sme-borgen för tillväxtorienterade och över tre år gamla sme-företag. Detta gör det lättare för företag att lösa finansieringsutmaningar. Sme-borgen är en garanti utan säkerhet för 80 procent av banklånet. Det finns inget krav på självfinansieringsandel. Banken ansöker om sme-borgen för företagets del för det beviljade lånet direkt från Finnvera. Behandlingsprocessen för borgen är snabb och helt digitaliserad. Sme-borgen möjliggörs tack vare en garanti från COSME och Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som grundats enligt investeringsplanen för Europa. Företagarna i Finland påverkade frågan tillsammans med Finnvera och arbets- och näringsministeriet.

Inkomstregisterlagen ändras i företagarnas önskade riktning

Regeringen och riksdagen beaktade företagarnas respons gällande inkomstregistret. Under lagberedelsen föreslog Företagarna i Finland att man skulle justera beslutet om att inte påföra förseningsavgifter med ett år. Med den nuvarande situationen skulle det vara orimligt att påföra förseningsavgift från början av nästa år. Man har lyssnat på företagarna eftersom den sanktionsfria tiden förlängs med ett år. Lagförändringarna är väldigt stödande och motiverande, eftersom de gör det nuvarande förfarandet mer flexibelt och minskar den administrativa bördan. Lagen träder i kraft i början av år 2020.

Nya arbetstidslagen träder i kraft den 1.1.2020

Den nya arbetstidslagen träder i kraft den 1.1.2020. Målsättningen med lagen är att uppdatera arbetstidslagen så den motsvarar förändringarna som skett i företagsvärlden och i sättet att arbeta. Företagarna i Finland arbetade för att lagen ska innehålla steg i rätt riktning. Bra med reformen är speciellt den ökade användningsmöjligheten av flextider.

Indelningen i förvärvskällor för aktiebolag avskaffas

Indelningen i förvärvskällor för aktiebolag avskaffas. Ändringarna tillämpas första gången i beskattningen för skatteåret 2020. Avskaffandet av konstgjord indelning i förvärvskällor är ett långsiktigt mål för Företagarna i Finland eftersom företagsverksamhetens alla inkomster och förluster ska kunna kvitteras sinsemellan. Tolkningen av bestämmelsen har dessutom skapat osäkerhet i beskattningen.

Regeringen vill påskynda företagens investeringar med höjda avskrivningar

Regeringen har gett en lagproposition där man föreslår att företagarna och lantbruksföretagarna under kalenderåren 2020–2023 skulle få göra dubbla avskrivningar på anskaffningsutgifterna för ibruktagna maskiner, inventarier och anläggningar jämfört med de ordinarie avskrivningarna under lagens tillämpningstid. Företagarna i Finland understödde reformen.

Avfallslagen ändras så att avfallshanteringsföretagarna vågar investera

Avfallslagen ändrades den 1.1.2020 så att de kommunala avfallsföretagens verksamhet på den konkurrensutsatta marknaden kan övervakas bättre än tidigare. Ändringen ger på så sätt avfallshanteringsföretagarna ökat mod att investera i branschen. Då marknaden blir mångsidigare kan även andra företag dra nytta av situationen. Företagarna i Finland var med i arbetsgruppen som beredde reformen av avfallslagen.

Reformen av konkurrenslagen gör konkurrensen mer redlig mellan det offentliga och det privata

Konkurrensen blir schystare mellan den privata och den offentliga näringsverksamheten i början av år 2020, då den offentliga sektorn måste börja separera redovisningen. Resultatet är att kommunen eller kommunala bolag inte längre kan finansiera den marknadsbaserade affärsverksamheten med intäkter från den lagstadgade verksamheten. Detta skulle störa marknaden eftersom en underprissättning skulle tränga undan konkurrenterna från marknaden. Företagarna i Finland påverkade frågan starkt i arbetsgruppen för konkurrenslagen.

Företagarna påverkar i sysselsättningsgrupperna

Regeringens målsättning är att öka sysselsättningsgraden till 75 procent. Åtta arbetsgrupper funderar på metoder och Företagarna i Finland är med i alla grupper för att säkerställa att små och mellanstora företags synvinkel tas i beaktande. Företagarna i Finland ger praktiska förslag som stöder företagarna att erbjuda fler arbetsplatser. FiF presenterar också åtgärder som stöder människor att göra en större arbetsinsats.

Företagarna tog Finland till det europeiska saneringsprojektet för företag.

Finland deltog i det europeiska Early Warning-projektet, på begäran av Företagarna i Finland. Målsättningen var att hitta effektiva metoder som skulle få företagen att få ekonomisk hjälp i tid och samtidigt skulle man undvika onödiga konkurser och förlorade arbetsplatser. Projektet avslutades i november. Det hade effekt, eftersom Finland ansöker om tilläggspengar från både EU och den nationella budgeten för att skapa en nationell saneringsmodell. Målsättningen är att skapa en modell där företagaren får hjälp i ekonomiska problemsituationer och för att orka. Målet är att få all information, både riksomfattande och regional, från en och samma lucka.

Regeringsprogrammet utlovar bra saker för företagare

Företagarna i Finland påverkade starkt då man i regeringsprogrammet lovar förbättra företagens situation och företagarnas ställning. Det var ett lyckat arbete. Övre gränser i euro gällande indrivningsutgifter föreskrivs även för företagare. Reformbehovet av lagstiftningen gällande betalningsoförmåga och betalningstider samt behovet av en lagstiftning som tryggar småföretagens ställning är under utredning. Regeringsprogrammet visar tydligt att målsättningen för utvecklingen av lagstiftningen är att stärka sme-företagens verksamhetsförutsättningar. Positivt är också att man strävar efter att sänka kostnaderna som regleringarna orsakar företagen och att förbättra utvärderingen av effekterna.

Företagare till riksdagsledamöter – budskap direkt från företagarens vardag

Företagare från det egna valdistriktet utsågs till riksdagsledamöterna. Företagaren hjälper till då riksdagsledamoten behöver information om företagande.