Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä HE 256/2016 vp kilpailulain 25 §:n muuttamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta

Esityksen sisältö ja tavoitteet 

Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista säännöksistä poistettaisiin tarpeettomana sähkömarkkinoilla tapahtuvien yrityskauppojen kieltämistä koskeva erityissäännös 25.2 §. Muutoksella tavoitellaan turhan sääntelyn vähentämistä. Säännöstä ei tähän mennessä ole sovellettu käytännössä.

Turhan sääntelyn purkaminen on kannatettavaa 

Esitys on kannatettava. Sääntelyn sujuvoittaminen on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista. Tavoitteena on sääntelyn nettomääräinen keventäminen ja säädöksille vaihtoehtoisten ohjauskeinojen käytön lisääminen. Hyvällä sääntelyllä vahvistetaan kilpailukykyä ja edistetään yritysten toiminnan tuottavuutta. Yritysten kilpailukykyä edistävä sääntely lisää työllisyyttä ja motivoi kasvua. 

Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi kilpailulain yrityskauppavalvontasäännöksistä sähkömarkkinoilla tapahtuvia yrityskauppoja koskeva erityissäännös. Pidämme esitystä kannatettavana, sillä säännöstä ei ole käytännössä koskaan sovellettu. Tarvetta tähän nimenomaiseen erityissääntelyyn ei ole, koska kaikkiin yrityskauppoihin sovelletaan kilpailulain 25.1 §:n säännöstä, joka sallii yrityskaupalle asetettavan ehtoja.

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön tulee voida tehokkaasti puuttua

TEM:n johdolla työskennelleen kilpailulakityöryhmän mietintö julkaistaan pian. Työryhmä käsitteli toimeksiantonsa mukaisesti lähinnä kysymyksiä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) valtuuksista puuttua kiellettyihin kilpailunrajoituksiin. 

Emme mene näihin ehdotuksiin tarkemmin ottaen huomioon, että ehdotuksia ei ole vielä julkistettu. Toteamme kuitenkin, että työryhmässä käsiteltiin mm. kysymystä mahdollisesta uudesta oikeudesta määrätä elinkeinonharjoittaja toteuttamaan niin sanottuja rakenteellisia korjaustoimenpiteitä. Korjaustoimenpide tarkoittaisi esimerkiksi velvoitetta vetäytyä jostakin toiminnosta, yksiköstä tai yksinoikeudesta.

SY:n näkemyksen mukaan niin rakenteellisten korjaustoimenpiteiden käyttöönotto kuin yrityskauppavalvonnan rajojen tarkoituksenmukaisuuden pohtiminenkin on perusteltua. Katsomme, että on erityisen tarpeellista hakea keinoja, joilla voidaan puuttua nykyistä tehokkaammin julkisen sektorin harjoittamaan taloudelliseen toimintaan. 

On myönteistä, että kilpailulainsäädäntöä on jo kehitetty kilpailuneutraliteettia korostavaan suuntaan. Julkissektorilla on kuitenkin edelleen runsaasti mahdollisuuksia ohjata markkinoiden kehittymistä harjoittamalla itse elinkeinotoimintaa. Näihin tilanteisiin ei nykyisin päästä puuttumaan riittävän tehokkaasti neutraliteettivalvontaa koskevilla säännöksillä eikä yrityskauppavalvonnalla. 

SY pitää tärkeänä, että rakenteelliset korjaustoimenpiteet ja yrityskauppavalvonta olisivat sovellettavissa erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen synnyttämiin uusiin tilanteisiin. Hallituksen perusteltuna linjana on huolehtia siitä, että sote-palveluiden markkinoille syntyy aito monituottajamalli, jonka toiminnasta hyötyvät sote-palveluiden asiakkaat ja koko järjestelmä.  Jotta tämä tavoite toteutuu, on turvattava hyvät institutionaaliset puitteet palveluiden tuottamisessa myös pienille tuottajayrityksille. Puitteisiin lukeutuu se, että alalle tulon edellytykset varmistetaan kilpailuoikeudellisin keinoin. 

Rakenteelliset korjaustoimenpiteet ja riittävän tiukka yrityskauppojen valvonta tarjoavat tehokkaan keinon puuttua keskittymiin silloin, kun muut keinot osoittautuvat riittämättömiksi. Molemmat toimenpiteet vaikuttavat toki asianosaisten oikeudelliseen asemaan niin perustavaa laatua olevalla tavalla, että mahdolliset uudistukset on valmisteltava erityisellä huolella.

Suomen Yrittäjät

Satu Grekin
kilpailuasioiden päällikkö