Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Suomen Yrittäjät kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua näkemyksemme luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä muutettavaksi varhaiskasvatuslakia. Kokeilu toteutettaisiin vuosina 2021—2024. Kokeiluun osallistuvat kunnat ja esiopetuksen toimipaikat valittaisiin ositettuna satunnaisotantana. Kokeilun kohdejoukkoon kuuluisivat kokeilukuntien vuonna 2016 ja 2017 syntyneet lapset. Varhaiskasvatuslain muutos liittyy varhaiskasvatuksen tietovarannon teknisten luovutustapojen moninaistamiseen, mikä sujuvoittaisi kokeilun toteuttamista.

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Kokeilulaki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2021. Varhaiskasvatuslain muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian syksyllä 2020.

Suomen Yrittäjien kanta esitykseen

Pidämme panostuksia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tärkeinä, koska ne ovat pitkävaikutteisia ja yhdessä perusopetuksen kanssa rakentavat valmiuksia, jotka ovat myös yritysten edellyttämän osaamisen perusta. Siksi kannatamme nyt esitetyn kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua.

Kokeiluun on varattu rahoitusta yhteensä 30 miljoonaa euroa ja kokeilun kulut rahoitetaan kokonaisuudessaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Koronakriisi lisää julkisen talouden kestävyysvajetta ja siksi kaikkia hallitusohjelman tavoitteita ja kustannuksia on tarpeen arvioida uudestaan. Panostukset varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen ovat kuitenkin juuri niitä asioita, joilla on merkitystä lasten ja nuorten osaamisvalmiuksiin ja siksi perusteltuja.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                       Marja Vartiainen                          
pääekonomisti                          koulutusasioiden asiantuntija