Företagsformer

När du tänker grunda ett företag ska du noga överväga vilken företagsform som passar dig bäst. Blir det bäst med ett aktiebolag eller kanske ändå en firma? Eller kanske ett öppet bolag eller ett kommanditbolag? Beslutet är viktigt, eftersom bolagsformerna avviker från varandra på många sätt, bland annat skattemässigt.

De olika företagsformerna har sina egna fördelar och den blivande företagaren gör klokt i att begrunda valet med eftertanke. Företagets behov och näringsverksamhetens natur avgör vilken form som passar ditt företag bäst.

Ditt val av företagsform påverkar många saker, bland annat beskattningen. Företagets resultat beskattas antingen i företagets egen beskattning (bland annat aktiebolag) eller i ägarens personliga beskattning (bland annat firmor).

Om du funderar på den rätta företagsformen, får du kostnadsfria råd bland annat på nyföretagarcentralerna eller på kommunernas företagsservicesställen. Experter kan ge värdefulla praktiska tips om olika saker som det lönar sig att beakta. Företagsformen kan till exempel ha en stor betydelse för dina personliga nettoinkomster. Du kan också börja med att läsa Företagarna i Finlands kostnadsfria guide om grundandet av ett företag Yrityksen perustaminen -oppaaseen (på finska).

Firma

Om du har kompetens i din bransch och vill arbeta med ditt eget bolag, är det ganska lätt att bli näringsidkare. Denna bolagsform fungerar bäst då du tänker sälja din egen kompetens och sysselsätter endast dig själv.

Fördelar

+ Lämplig för företagsverksamhet med liten eller måttlig omsättning.
+ Liten byråkrati.
+ Kan grundas snabbt och enkelt.
+ Enkel bokföring.

Nackdelar

– Du ansvarar för skulderna med din personliga egendom.

Firmaföretagande dvs. verksamhet som enskild näringsidkare passar i regel för verksamhet med måttlig omsättning. Ifall verksamheten inte kräver stora lån, stora lager eller dyra maskiner, är firman en okomplicerad och förmånlig bolagsform som kan etableras snabbt. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att du svarar personligen för alla förpliktelser du tar på dig.

Firman är den näst populäraste företagsformen i Finland. I början av år 2022 fanns det 237 564 firmor i handelsregistret. Företagsverksamheten kan bedrivas som en huvud- eller bisyssla.

Att etablera en firma

För att etablera en firma räcker det med att lämna en anmälan till handelsregistret – ett lätt och billigt sätt att inleda företagsverksamhet.

Etableringsanmälan gör du elektroniskt på handelsregistrets webbplats eller på en pappersblankett. Anmälan på nätet kostar 60 euro och med pappersblankett 115 euro.

När du i samband med etableringen anmäler dig till handelsregistret, kan du samtidigt registrera det firmanamn du tänker använda för företaget. Det är inte alltid obligatoriskt att göra anmälan till handelsregistret.

Om du till exempel vill inleda företagsverksamheten som bisyssla, är det ofta behändigt att göra de som näringsidkare. Å andra sidan finns det inget hinder för att göra en lång arbetskarriär på heltid med denna företagsform.

Ifall verksamheten utvidgas, kan det löna sig att ombilda firman till ett aktiebolag. Då anmäler företagaren med firma ändringen i handelsregistret, varigenom företagaren i praktiken grundar ett nytt företag och får ett nytt FO-nummer. Verksamhetens tillgångar och skulder övergår till aktiebolaget.

Ansvar och förvaltning

En företagare med firma är en fysisk person som idkar näringsverksamhet. Därför svarar företagaren personligen för företagets avtal och förpliktelser, vilket innebär att han eller hon också svarar för skulder och förbindelser med sin personliga egendom. Ifall verksamheten kräver stora investeringar till exempel i maskiner eller lokaler, är den här företagsformen inte det bästa alternativet.

Typiska näringsidkare, dvs. yrkesutövare, är exempelvis frisörer, läkare, terapeuter och revisorer, men firmaföretagandet är i princip lämpligt för vilken bransch som helst.
Fördelen med denna företagsform är att byråkratin är måttlig, eftersom det oftast räcker med enkel bokföring i motsats till bland annat ett aktiebolag. Firmans resultat beräknas genom att dra av resultatets anskaffningskostnader från de skattepliktiga intäkterna, varefter resultatet beskattas som företagarens förvärvsinkomst eller kapitalinkomst.

En företagare med firma betalar ingen lön åt sig själv som skulle vara avdragbar från resultatet. Däremot kan företagaren lyfta pengar som företagsverksamheten inbringar – detta kallas privatuttag.

Öppet bolag

När minst två kompanjoner bestämmer sig för att grunda ett företag, kan de välja bolagsformen öppet bolag. Bolagsmannen kan vara en myndig fysisk person eller en juridisk person, exempelvis ett annat bolag.

Fördelar

+ Stor frihet att avtala om bolagets verksamhet.
+ Passar bolagsmän som är inställda på att dela ansvaret.
+ Lätt att grunda, inget startkapital.
+ Alla bolagsmän kan fatta beslut.

Nackdelar

– Kräver stort ömsesidigt förtroende av bolagsmännen, eftersom bolagsmännen självständigt kan förvalta och representera bolaget.
– Bolagsmännen är solidariskt ansvariga för bolagets alla skulder och förpliktelser.

Det öppna bolaget i ett nötskal

I ett öppet bolag är alla bolagsmän solidariskt ansvariga för bolagets verksamhet. Varje bolagsman ansvarar personligen också för bolagets skulder och förpliktelser – både för egen del och för de övriga bolagsmännens del.

För att denna bolagsform ska fungera bra måste parterna alltså lita på varandra och dela ansvar och plikter på ett klart sätt.

Öppna bolag är förhållandevis ovanliga i Finland, men bolagsformen kan passa bland annat familjeföretag där företagarnas ömsesidiga förtroende är starkt.

Delägarna i ett öppet bolag kan vara fysiska eller juridiska personer, alltså exempelvis föreningar och andra bolag.

I början av år 2022 fanns det 7924 öppna bolag i handelsregistret.

Att grunda ett öppet bolag

Vem som helst kan grunda ett öppet bolag, men inte ensam: minst en partner ska vara med som bolagsman. Bolaget ska registreras – etableringsanmälan kostar 240 euro. När bolaget etableras ska parterna upprätta ett bolagsavtal. Det är bolagsmännens, dvs. ägarnas avtal om bolagets verksamhetsprinciper och stadgar. Bolagsavtalet kan vara fritt formulerat, men i praktiken finns det alltid skäl att göra det skriftligen.

Bolaget ska anmälas för registrering inom tre månader efter det att bolagsavtalet undertecknats. I annat fall förfaller bolagsbildningen. Ifall anmälan kommer för sent, etableras alltså bolaget inte.

Det öppna bolagets eget kapital består av delägarnas bolagsinsatser. Insatserna kan vara olika stora och av olika slag. En bolagsman kan placera kapital, varor eller endast en arbetsinsats i bolaget. Bolagsmännen kan fritt utnyttja kapitalet.

Ansvar och förvaltning

Varje bolagsman har rätt att sköta bolagets angelägenheter utan medverkan av någon annan bolagsman. Det finns också skäl att komma ihåg att en bolagsmans personliga ansvar är obegränsat i ett öppet bolag.

Varje bolagsman har rätt att få ett vederlag för skötseln av bolagets angelägenheter samt för uppkomna kostnader. Vanligen lyfter bolagsmännen lön i bolaget och tar ut en del av bolagets resultat i form av vinstutdelning. Lönens storlek och arbetsinsatsen kan definieras i bolagsavtalet eller alternativt kan bolagsmannen ha ett arbetsavtalsliknande avtal med bolaget. Penningmedel kan därtill tas ut i form av privatuttag.

Beskattningen av öppna bolag

Det öppna bolaget beskattas som en så kallad näringssammanslutning: bolagets resultat delas upp som bolagsmännens inkomst enligt deras respektive andelar i bolagets inkomst. Bolagsmännens inkomstandel fastställs enligt det som i bolagsavtalet anges om fördelningen av vinst. En del av inkomsten beskattas som kapitalinkomst och en del som löneinkomst.

Kommanditbolag

Kommanditbolaget är en lämplig företagsform, när verksamheten till stor del stödjer sig på grundarens kompetens men företaget behöver också en finansiär.

Fördelar

+ Möjliggör en finansiär som bolagsman.
+ Lämplig bolagsform när företaget utnyttjar tysta och ansvariga bolagsmäns olika roller.
+ Den tysta bolagsmannen kan delta i verksamheten med endast en kapitalinsats.

Nackdelar

– De ansvariga bolagsmännen ansvarar för bolagets förpliktelser och skulder med sin personliga egendom.
– De ansvariga bolagsmännen fattar besluten, den tysta bolagsmannen deltar i beslutsfattandet endast där detta har överenskommits.

Kommanditbolaget i ett nötskal

På många sätt är kommanditbolaget ett likadant personbolag som det öppna bolaget. Kommanditbolaget har minst en ansvarig bolagsman och en tyst bolagsman, men det kan också vara fler av vardera.

Kommanditbolaget (Kb) kan vara en lämplig bolagsform, när företaget är förhållandevis litet och den tysta bolagsmannen hittas inom familjen. Den ansvarige bolagsmannen svarar för bolagets skulder med hela sin egendom, medan den tysta bolagsmannen endast svarar med sin placeringsinsats.

Det öppna bolaget eller kommanditbolaget är ofta lämpliga bolagsformer för familjeföretag. I början av 2022 hade Finland 22 888 registrerade kommanditbolag.

Att grunda ett kommanditbolag, ansvarsfrågor

Samtliga bolagsmän undertecknar bolagets etableringsavtal. Bolagsmannen kan vara en fysisk person eller en juridisk person, exempelvis ett företag. Kommanditbolaget ska registreras – etableringsanmälan kostar 240 euro. Bolaget ska anmälas för registrering inom tre månader från det att etableringsavtalet undertecknats (i annat fall förfaller bolagsbildningen). Ifall anmälan kommer för sent, etableras alltså bolaget inte.

Ett kommanditbolags bolagsavtal ska innehålla uppgifterna om vilka bolagsmän som är ansvariga och vilka som är tysta bolagsmän.

Ett kommanditbolags bolagsmän placerar en kapitalinsats i bolaget. En ansvarig bolagsman kan placera sin insats i form av kapital, varor eller exempelvis en arbetsinsats. En tyst bolagsman placerar en insats i form av egendom värt pengar. I allmänhet bestämmer bolagsavtalet vilken insats var och en bidrar med.

På sätt och vis fungerar den tysta bolagsmannen i kommanditbolaget som en utomstående finansiär eller placerare. Han placerar en ekonomisk insats och får en avkastning på placeringen. Om inget annat har överenskommits, är han emellertid inte verksam inom bolaget, och han svarar inte heller för dess skulder. Den ansvarige bolagsmannen fungerar aktivt inom bolaget, fattar besluten och ansvarar också för bolagets skulder och åtaganden med hela sin personliga egendom.

I kommanditbolaget kan den ansvarige bolagsmannen eller -männen ensamma fatta bolagets beslut. Tysta bolagsmän investerar kapital men deltar inte i beslutsfattandet. De senare har ingen befogenhet att fatta beslut, utom om det separat har avtalats i bolagsavtalet.

Beskattningen av kommanditbolag

I likhet med det öppna bolaget är kommanditbolaget ett personbolag (beskattas som en näringssammanslutning) vars resultat delas mellan de skattskyldiga bolagsmännen.

Kommanditbolagets resultat är alltså skattepliktig inkomst som delas mellan bolagsmännen enligt deras respektive andelar i bolagets inkomster. Bolagsmännens inkomstandel fastställs enligt det som i bolagsavtalet anges om fördelningen av vinst. I regel erhåller en tyst bolagsman en andel som motsvarar en viss ränta på hans insats i bolaget, varefter den återstående vinsten delas mellan de ansvariga bolagsmännen.

Resultatet kan beskattas både som löneinkomst och kapitalinkomst, och bolagsmännen betalar skatten i förskott.

Aktiebolag

Ett aktiebolag lämpar sig för företagsverksamhet av många slag. Ofta är aktiebolaget den företagsform som fungerar bäst om verksamheten är tillväxtinriktad och förknippad med risker och investeringar.

Fördelar

+ Lämpar sig i synnerhet för företagsverksamhet som är tillväxtinriktad och har fler än en delägare.
+ Bolagsform som väcker kundernas och finansiärernas förtroende och uppskattning.
+ Enkelt att ta med nya aktieägare eller externa placerare.
+ Aktieägarna svarar för bolagets skulder endast med det kapital de placerat i bolaget, om de inte har ställt garantier i form av sin egen egendom.
+ Kan ge ägarna vinstutdelning utöver lön.

Nackdelar

– Förhållandevis tung och strängt reglerad förvaltning.
– Besvärligare att avsluta verksamheten än det till exempel är för en företagare med firma.

Aktiebolaget i ett nötskal

Ett aktiebolag är en fristående juridisk person, dvs. en enhet som är separat i förhållande till sina ägare och som svarar för sina egna förpliktelser och skulder.

Aktieägarna placerar kapital i bolaget och äger bolagets aktier. En aktieägare har rätt att överlåta sin ägarandel i bolaget helt eller delvis till en annan person utan bolagets eller de andra aktieägarnas samtycke. Överlåtelse av ägarandel kan ske exempelvis genom försäljning eller som gåva. Man kan emellertid göra undantag från överlåtbarheten till exempel genom en inlösningsklausul eller samtyckesklausul i bolagsordningen eller genom aktieägarnas gemensamma aktieägaravtal.

Aktiebolaget är en fristående juridisk person, oberoende av sina ägare, och svarar för sina egna förpliktelser. Aktieägarna svarar för bolagets åtaganden eller förpliktelser endast med det kapital de placerat i bolaget. Aktieägarna kan emellertid på frivilligbasis åta sig ett mer omfattande ansvar än de har normalt. I synnerhet när det gäller mindre företag kan kreditgivaren kräva personliga garantier eller andra säkerheter för att bevilja företaget ett lån. Aktieägarna kan då ha ett avtalsbaserat ansvar gentemot gäldenären, även om de enligt aktiebolagslagen inte hade något ansvar för aktiebolagets förpliktelser och andra åtaganden.

Aktiebolag ska alltid ha dubbel bokföring, vilket innebär att aktiebolagets bokföring kräver något mer arbete än till exempel en firmas.

Aktiebolaget är den vanligaste företagsformen i Finland. I början av 2022 var antalet aktiebolag 262 380.

Aktiebolagets etablering och administration

Ett aktiebolag kan etableras av en eller flera fysiska eller juridiska personer. Ifall ett aktiebolag etableras av en ensam person, förutsätter lagen emellertid att det i bolagets styrelse finns en suppleant.

Aktiebolaget kan etableras digitalt på nätet eller på pappersblankett. Det är förmånligare att etablera ett aktiebolag på nätet på Företags- och organisationsdatasystemets webbplats. Att etablera ett aktiebolag kostar 240 euro på nätet och 380 euro med en pappersblankett. Numera krävs inget startkapital.

Ett aktiebolag har etablerats, när det har antecknats i PRS:s handelsregister. Aktieägarna utarbetar ett avtal om bolagsbildning, som uppger det antal aktier som varje aktieägare har tecknat.

Till avtalet om bolagsbildning fogas bolagsordningen, som beskriver de centrala dragen i bolagets verksamhet.

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutsfattande organ. Bolaget ska ha en styrelse med minst en ordinarie ledamot och en suppleant. En verkställande direktör behöver inte väljas.

Det är vanligt att ägarna upprättar ett fritt formulerat aktieägaravtal, som i vissa fall kan vara mycket detaljerat. I avtalet avtalar parterna typiskt om aktieägarnas rättigheter, ansvar och skyldigheter. Det finns skäl att upprätta avtalet med eftertanke så att alla förstår de gemensamma reglerna.

Aktiebolagets beskattning

Ett aktiebolag är en fristående skattskyldig juridisk person som betalar samfundsskatt på sitt resultat. I regel betalar aktiebolag skatten under räkenskapsåret i form av förskottsskatt. Förskottsskattebeloppet baserar sig på en uppskattning av bolagets resultat för räkenskapsåret eller för det föregående räkenskapsåret.

Lönen som aktiebolagets ägare betalar sig själv är en kostnad som minskar företagets resultat och som beskattas som ägarens förvärvsinkomst.

Utöver lönebetalning kan ett aktiebolag ge vinstutdelning samt erbjuda naturaförmåner, till exempel bil- eller telefonförmån.

Andelslag

Andelslaget är en gammal bolagsform, men är fortfarande ett fungerande sätt att idka företagsverksamhet.

Fördelar

+ Fungerar som ett samriskföretag. Andelslagets medlemmar både äger andelslaget och driver verksamheten, som ska ge dem nytta.
+ Antalet medlemmar och deras insats kan bestämmas av medlemmarna.
+ Medlemmarnas ekonomiska skyldigheter är begränsade till den insats de betalat för medlemskapet.

Nackdelar

– Ett stort antal medlemmar kan göra beslutsfattandet besvärligt.
– I allmänhet uppfattas andelsägarna kanske inte som företagare.

Andelslaget i ett nötskal

Andelslaget avviker från andra företagsformer så att dess huvudsakliga syfte inte officiellt är att maximera vinsten. Syftet med ett andelslags verksamhet är att i avsikt att stödja medlemmarnas ekonomi eller näringsutövning driva ekonomisk verksamhet så att medlemmarna nyttjar andelslagets tjänster. Tjänsterna tillhandahåller andelslaget själv eller ordnar dem på annat sätt. I andelslagets stadgar kan det bestämmas annat om verksamhetens syfte.

Andelslaget kan uppfattas som ett slags motsvarighet till en ideell förening, vars verksamhet regleras ungefär på samma sätt som ett aktiebolag.

Andelslagets kapital varierar enligt antalet medlemmar. När en person ansluter sig till andelslaget, betalar han eller hon en avgift som andelslaget bestämt och kommer därigenom i åtnjutande av de tjänster som andelslaget producerar eller ordnar för medlemmarna.

I början av år 2022 fanns det 3 378 andelslag i handelsregistret

Bildande av andelslag och medlemskap

Andelslag kan grundas av en eller flera fysiska personer, ett samfund, en stiftelse eller annan juridisk person. Oftast bildas andelslag av ett flertal grundare. Ett andelslag bildas med ett avtal om andelslagsbildning. Andelslaget ska anmälas för registrering inom tre månader från det att avtalet om andelslagsbildning undertecknats.

Antalet medlemmar och antalet andelar de tecknat varierar. Medlemmar svarar inte personligen för andelslagets förpliktelser. Medlemmarnas ansvar är begränsat till den insats de placerat i andelslaget dvs. sin andel.

Medlemmar godkänns av andelslagets styrelse, som sköter andelslagets ärenden. Andelslaget kan ha en verkställande direktör. Den högsta beslutanderätten utövas av medlemmarna. I stadgarna kan det bestämmas att medlemmarnas beslutanderätt inte ska utövas av andelsstämman utan av ett av medlemmarna valt fullmäktige.

Franchising

Du behöver inte starta ett företag från noll eller med en egen idé. Det går bra att starta som en del av en känd kedja, med en färdig verksamhetsidé.

Fördelar

+ Du kan börja med en färdig affärsidé och ett färdigt koncept.
+ Du får stöd av moderbolaget.
+ Bland annat marknadsföringen och inköpssammarbetet stöder din verksamhet.

Nackdelar

– Friheten är klart begränsad jämfört med ett bolag som är helt ditt eget.
– Du betalar en del av resultatet som franchiseavgifter till moderbolaget.

Franchising i ett nötskal

I franchisekedjan sköter en enskild företagare en eller flera enheter, till exempel affärer, enligt kedjans affärskoncept.

Det finns franchiseföretagare i många branscher, bland annat kedjor med kaféer och restauranger samt fastighetsförmedlare. I Finland finns 250-300 franchisekedjor. De största kedjorna är R-kiosken, Hesburger och Kotipizza.

Franchising är ett samarbetsavtal

Franchising är en samarbetsmodell för två företag, där det för det ena företaget (franchisegivaren) är ett sätt att utvidga eller expandera sin affärsrörelse och för det andra företaget (franchisetagaren) en form av företagande.

I regel har franchisegivaren utvecklat, testat, modellerat och dokumenterat en affärsmodell eller ett koncept, vars bruksrätt han ger åt franchisetagaren. Alla enheter i kedjan fungerar enligt samma koncept.

Konceptet omfattar ett gemensamt varu- och serviceutbud, gemensamma tillvägagångssätt och arbetsredskap och därtill en likadan, på marknaden allmänt bekant företagsidentitet (ett brand). Målet är att kunden får samma varor och tjänster hos varje enhet i kedjan.

Parterna gör upp ett skriftligt franchiseavtal, som beskriver samarbetsprinciperna och som ger rätten att använda konceptet. Avtalen gäller tills vidare, men kan periodvis sägas upp av endera parten.

Franchiseföretagaren betalar så kallade franchiseavgifter till franchisegivaren, vilka berättigar till användande av konceptet, utbildning, kontinuerlig uppföljning och handledning, olika stödfunktioner samt en kedjas samarbetsförmåner.

Franchisegivaren leder och övervakar medlemmarnas verksamhet så att kedjans enhetlighet och de fördelar enhetligheten har med sig fortbestår och bidrar till en lönsam verksamhet för kedjans alla medlemsföretag.

Kedjan stöder företagaren på många olika sätt. Å andra sidan är franchisemodellen inte lika självständig som den traditionella företagarmodellen. Franchiseföretagaren förbinder sig att följa konceptet noggrant i sin verksamhet och att fungera enligt kedjans gemensamma spelregler i samarbete med de andra företagarna i kedjan.

Franchisekedjorna är ständigt på jakt efter nya företagare. Ifall du är intresserad av att grunda ett företag som medlem i en kedja och med ett färdigt koncept, lönar det sig att ta reda på vilka kedjor som just nu vill ha nya företagare. Mer information bland annat här (på finska) Suomen Franchising-Yhdistyksen sivuilta.

Fråga andra franchiseföretagare om deras erfarenheter. Det finns många specialister på franchiseföretagande och -avtal i Finland. Med dem kan du till exempel gå igenom avtalsvillkoren innan du fattar det slutgiltiga beslutet.

Juridisk rådgivning för medlemmar

Bekymmer och problem? Som medlem i Företagarna i Finland behöver du inte vara ensam med dina bekymmer. Vi har nästan hundra experter som kan hjälpa dig per telefon. Tröskeln är låg – kontakta oss!

Utnyttja dina medlemsförmåner

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

Abonnemang, nät- och IT-tjänster

Abonnemang och IT-tjänster

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring