Aktiebolag

Ett aktiebolag lämpar sig för företagsverksamhet av många slag. Ofta är aktiebolaget den företagsform som fungerar bäst om verksamheten är tillväxtinriktad och förknippad med risker och investeringar.

Fördelar

+ Lämpar sig i synnerhet för företagsverksamhet som är tillväxtinriktad och har fler än en delägare.
+ Bolagsform som väcker kundernas och finansiärernas förtroende och uppskattning.
+ Enkelt att ta med nya aktieägare eller externa placerare.
+ Aktieägarna svarar för bolagets skulder endast med det kapital de placerat i bolaget, om de inte har ställt garantier i form av sin egen egendom.
+ Kan ge ägarna vinstutdelning utöver lön.

Nackdelar

– Förhållandevis tung och strängt reglerad förvaltning.
– Besvärligare att avsluta verksamheten än det till exempel är för en företagare med firma.

Aktiebolaget i ett nötskal

Ett aktiebolag är en fristående juridisk person, dvs. en enhet som är separat i förhållande till sina ägare och som svarar för sina egna förpliktelser och skulder.

Aktieägarna placerar kapital i bolaget och äger bolagets aktier. En aktieägare har rätt att överlåta sin ägarandel i bolaget helt eller delvis till en annan person utan bolagets eller de andra aktieägarnas samtycke. Överlåtelse av ägarandel kan ske exempelvis genom försäljning eller som gåva. Man kan emellertid göra undantag från överlåtbarheten till exempel genom en inlösningsklausul eller samtyckesklausul i bolagsordningen eller genom aktieägarnas gemensamma aktieägaravtal.

Aktiebolaget är en fristående juridisk person, oberoende av sina ägare, och svarar för sina egna förpliktelser. Aktieägarna svarar för bolagets åtaganden eller förpliktelser endast med det kapital de placerat i bolaget. Aktieägarna kan emellertid på frivilligbasis åta sig ett mer omfattande ansvar än de har normalt. I synnerhet när det gäller mindre företag kan kreditgivaren kräva personliga garantier eller andra säkerheter för att bevilja företaget ett lån. Aktieägarna kan då ha ett avtalsbaserat ansvar gentemot gäldenären, även om de enligt aktiebolagslagen inte hade något ansvar för aktiebolagets förpliktelser och andra åtaganden.

Aktiebolag ska alltid ha dubbel bokföring, vilket innebär att aktiebolagets bokföring kräver något mer arbete än till exempel en firmas.

Aktiebolaget är den vanligaste företagsformen i Finland. I början av 2022 var antalet aktiebolag 262 380.

Aktiebolagets etablering och administration

Ett aktiebolag kan etableras av en eller flera fysiska eller juridiska personer. Ifall ett aktiebolag etableras av en ensam person, förutsätter lagen emellertid att det i bolagets styrelse finns en suppleant.

Aktiebolaget kan etableras digitalt på nätet eller på pappersblankett. Det är förmånligare att etablera ett aktiebolag på nätet på Företags- och organisationsdatasystemets webbplats. Att etablera ett aktiebolag kostar 240 euro på nätet och 380 euro med en pappersblankett. Numera krävs inget startkapital.

Ett aktiebolag har etablerats, när det har antecknats i PRS:s handelsregister. Aktieägarna utarbetar ett avtal om bolagsbildning, som uppger det antal aktier som varje aktieägare har tecknat.

Till avtalet om bolagsbildning fogas bolagsordningen, som beskriver de centrala dragen i bolagets verksamhet.

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutsfattande organ. Bolaget ska ha en styrelse med minst en ordinarie ledamot och en suppleant. En verkställande direktör behöver inte väljas.

Det är vanligt att ägarna upprättar ett fritt formulerat aktieägaravtal, som i vissa fall kan vara mycket detaljerat. I avtalet avtalar parterna typiskt om aktieägarnas rättigheter, ansvar och skyldigheter. Det finns skäl att upprätta avtalet med eftertanke så att alla förstår de gemensamma reglerna.

Aktiebolagets beskattning

Ett aktiebolag är en fristående skattskyldig juridisk person som betalar samfundsskatt på sitt resultat. I regel betalar aktiebolag skatten under räkenskapsåret i form av förskottsskatt. Förskottsskattebeloppet baserar sig på en uppskattning av bolagets resultat för räkenskapsåret eller för det föregående räkenskapsåret.

Lönen som aktiebolagets ägare betalar sig själv är en kostnad som minskar företagets resultat och som beskattas som ägarens förvärvsinkomst.

Utöver lönebetalning kan ett aktiebolag ge vinstutdelning samt erbjuda naturaförmåner, till exempel bil- eller telefonförmån.

Juridisk rådgivning för medlemmar

Bekymmer och problem? Som medlem i Företagarna i Finland behöver du inte vara ensam med dina bekymmer. Vi har nästan hundra experter som kan hjälpa dig per telefon. Tröskeln är låg – kontakta oss!

Ett brett urval gratis dokument- och avtalsmallar

Dessa och andra blankettmallar hittar du i medlemstjänsten:
Kallelse till Ab:s styrelsemöte
Aktieägaravtal
Avtal om bolagsbildning
Inbjudan till aktiebolagets bolagsstämma
Till Dokumenbank

Utnyttja dina medlemsförmåner

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

Abonnemang, nät- och IT-tjänster

Abonnemang och IT-tjänster

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring