Andelslag

Andelslaget är en gammal bolagsform, men är fortfarande ett fungerande sätt att idka företagsverksamhet.

Fördelar

+ Fungerar som ett samriskföretag. Andelslagets medlemmar både äger andelslaget och driver verksamheten, som ska ge dem nytta.
+ Antalet medlemmar och deras insats kan bestämmas av medlemmarna.
+ Medlemmarnas ekonomiska skyldigheter är begränsade till den insats de betalat för medlemskapet.

Nackdelar

– Ett stort antal medlemmar kan göra beslutsfattandet besvärligt.
– I allmänhet uppfattas andelsägarna kanske inte som företagare.

Andelslaget i ett nötskal

Andelslaget avviker från andra företagsformer så att dess huvudsakliga syfte inte officiellt är att maximera vinsten. Syftet med ett andelslags verksamhet är att i avsikt att stödja medlemmarnas ekonomi eller näringsutövning driva ekonomisk verksamhet så att medlemmarna nyttjar andelslagets tjänster. Tjänsterna tillhandahåller andelslaget själv eller ordnar dem på annat sätt. I andelslagets stadgar kan det bestämmas annat om verksamhetens syfte.

Andelslaget kan uppfattas som ett slags motsvarighet till en ideell förening, vars verksamhet regleras ungefär på samma sätt som ett aktiebolag.

Andelslagets kapital varierar enligt antalet medlemmar. När en person ansluter sig till andelslaget, betalar han eller hon en avgift som andelslaget bestämt och kommer därigenom i åtnjutande av de tjänster som andelslaget producerar eller ordnar för medlemmarna.

I början av år 2022 fanns det 3 378 andelslag i handelsregistret

Bildande av andelslag och medlemskap

Andelslag kan grundas av en eller flera fysiska personer, ett samfund, en stiftelse eller annan juridisk person. Oftast bildas andelslag av ett flertal grundare. Ett andelslag bildas med ett avtal om andelslagsbildning. Andelslaget ska anmälas för registrering inom tre månader från det att avtalet om andelslagsbildning undertecknats.

Antalet medlemmar och antalet andelar de tecknat varierar. Medlemmar svarar inte personligen för andelslagets förpliktelser. Medlemmarnas ansvar är begränsat till den insats de placerat i andelslaget dvs. sin andel.

Medlemmar godkänns av andelslagets styrelse, som sköter andelslagets ärenden. Andelslaget kan ha en verkställande direktör. Den högsta beslutanderätten utövas av medlemmarna. I stadgarna kan det bestämmas att medlemmarnas beslutanderätt inte ska utövas av andelsstämman utan av ett av medlemmarna valt fullmäktige.

Juridisk rådgivning för medlemmar

Juridisk rådgivning för medlemmar

Bekymmer och problem? Som medlem i Företagarna i Finland behöver du inte vara ensam med dina bekymmer. Vi har nästan hundra experter som kan hjälpa dig per telefon. Tröskeln är låg – kontakta oss!

Utnyttja dina medlemsförmåner

Abonnemang, nät- och IT-tjänster

Abonnemang och IT-tjänster -15 %

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

Lunch-, motions- och kultursedlar

Personalförmåner