Kommanditbolag

Kommanditbolaget är en lämplig företagsform, när verksamheten till stor del stödjer sig på grundarens kompetens men företaget behöver också en finansiär.

Fördelar

+ Möjliggör en finansiär som bolagsman.
+ Lämplig bolagsform när företaget utnyttjar tysta och ansvariga bolagsmäns olika roller.
+ Den tysta bolagsmannen kan delta i verksamheten med endast en kapitalinsats.

Nackdelar

– De ansvariga bolagsmännen ansvarar för bolagets förpliktelser och skulder med sin personliga egendom.
– De ansvariga bolagsmännen fattar besluten, den tysta bolagsmannen deltar i beslutsfattandet endast där detta har överenskommits.

Kommanditbolaget i ett nötskal

På många sätt är kommanditbolaget ett likadant personbolag som det öppna bolaget. Kommanditbolaget har minst en ansvarig bolagsman och en tyst bolagsman, men det kan också vara fler av vardera.

Kommanditbolaget (Kb) kan vara en lämplig bolagsform, när företaget är förhållandevis litet och den tysta bolagsmannen hittas inom familjen. Den ansvarige bolagsmannen svarar för bolagets skulder med hela sin egendom, medan den tysta bolagsmannen endast svarar med sin placeringsinsats.

Det öppna bolaget eller kommanditbolaget är ofta lämpliga bolagsformer för familjeföretag. I början av 2022 hade Finland 22 888 registrerade kommanditbolag.

Att grunda ett kommanditbolag, ansvarsfrågor

Samtliga bolagsmän undertecknar bolagets etableringsavtal. Bolagsmannen kan vara en fysisk person eller en juridisk person, exempelvis ett företag. Kommanditbolaget ska registreras – etableringsanmälan kostar 240 euro. Bolaget ska anmälas för registrering inom tre månader från det att etableringsavtalet undertecknats (i annat fall förfaller bolagsbildningen). Ifall anmälan kommer för sent, etableras alltså bolaget inte.

Ett kommanditbolags bolagsavtal ska innehålla uppgifterna om vilka bolagsmän som är ansvariga och vilka som är tysta bolagsmän.

Ett kommanditbolags bolagsmän placerar en kapitalinsats i bolaget. En ansvarig bolagsman kan placera sin insats i form av kapital, varor eller exempelvis en arbetsinsats. En tyst bolagsman placerar en insats i form av egendom värt pengar. I allmänhet bestämmer bolagsavtalet vilken insats var och en bidrar med.

På sätt och vis fungerar den tysta bolagsmannen i kommanditbolaget som en utomstående finansiär eller placerare. Han placerar en ekonomisk insats och får en avkastning på placeringen. Om inget annat har överenskommits, är han emellertid inte verksam inom bolaget, och han svarar inte heller för dess skulder. Den ansvarige bolagsmannen fungerar aktivt inom bolaget, fattar besluten och ansvarar också för bolagets skulder och åtaganden med hela sin personliga egendom.

I kommanditbolaget kan den ansvarige bolagsmannen eller -männen ensamma fatta bolagets beslut. Tysta bolagsmän investerar kapital men deltar inte i beslutsfattandet. De senare har ingen befogenhet att fatta beslut, utom om det separat har avtalats i bolagsavtalet.

Beskattningen av kommanditbolag

I likhet med det öppna bolaget är kommanditbolaget ett personbolag (beskattas som en näringssammanslutning) vars resultat delas mellan de skattskyldiga bolagsmännen.

Kommanditbolagets resultat är alltså skattepliktig inkomst som delas mellan bolagsmännen enligt deras respektive andelar i bolagets inkomster. Bolagsmännens inkomstandel fastställs enligt det som i bolagsavtalet anges om fördelningen av vinst. I regel erhåller en tyst bolagsman en andel som motsvarar en viss ränta på hans insats i bolaget, varefter den återstående vinsten delas mellan de ansvariga bolagsmännen.

Resultatet kan beskattas både som löneinkomst och kapitalinkomst, och bolagsmännen betalar skatten i förskott.

Juridisk rådgivning för medlemmar

Bekymmer och problem? Som medlem i Företagarna i Finland behöver du inte vara ensam med dina bekymmer. Vi har nästan hundra experter som kan hjälpa dig per telefon. Tröskeln är låg – kontakta oss!

Ett brett urval gratis dokument- och avtalsmallar

Dessa och andra blankettmallar hittar du i medlemstjänsten:
Bolagsmännens möte, öppet bolag
Bolagsmännens möte, kommanditbolag
Aktieägaravtal
Avtal om bolagsbildning
Gå till Dokumentbank

Utnyttja dina medlemsförmåner

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

Abonnemang, nät- och IT-tjänster

Abonnemang och IT-tjänster

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring