Öppet bolag

När minst två kompanjoner bestämmer sig för att grunda ett företag, kan de välja bolagsformen öppet bolag. Bolagsmannen kan vara en myndig fysisk person eller en juridisk person, exempelvis ett annat bolag.

Fördelar

+ Stor frihet att avtala om bolagets verksamhet.
+ Passar bolagsmän som är inställda på att dela ansvaret.
+ Lätt att grunda, inget startkapital.
+ Alla bolagsmän kan fatta beslut.

Nackdelar

– Kräver stort ömsesidigt förtroende av bolagsmännen, eftersom bolagsmännen självständigt kan förvalta och representera bolaget.
– Bolagsmännen är solidariskt ansvariga för bolagets alla skulder och förpliktelser.

Det öppna bolaget i ett nötskal

I ett öppet bolag är alla bolagsmän solidariskt ansvariga för bolagets verksamhet. Varje bolagsman ansvarar personligen också för bolagets skulder och förpliktelser – både för egen del och för de övriga bolagsmännens del.

För att denna bolagsform ska fungera bra måste parterna alltså lita på varandra och dela ansvar och plikter på ett klart sätt.

Öppna bolag är förhållandevis ovanliga i Finland, men bolagsformen kan passa bland annat familjeföretag där företagarnas ömsesidiga förtroende är starkt.

Delägarna i ett öppet bolag kan vara fysiska eller juridiska personer, alltså exempelvis föreningar och andra bolag.

I början av år 2022 fanns det 7924 öppna bolag i handelsregistret.

Att grunda ett öppet bolag

Vem som helst kan grunda ett öppet bolag, men inte ensam: minst en partner ska vara med som bolagsman. Bolaget ska registreras – etableringsanmälan kostar 240 euro. När bolaget etableras ska parterna upprätta ett bolagsavtal. Det är bolagsmännens, dvs. ägarnas avtal om bolagets verksamhetsprinciper och stadgar. Bolagsavtalet kan vara fritt formulerat, men i praktiken finns det alltid skäl att göra det skriftligen.

Bolaget ska anmälas för registrering inom tre månader efter det att bolagsavtalet undertecknats. I annat fall förfaller bolagsbildningen. Ifall anmälan kommer för sent, etableras alltså bolaget inte.

Det öppna bolagets eget kapital består av delägarnas bolagsinsatser. Insatserna kan vara olika stora och av olika slag. En bolagsman kan placera kapital, varor eller endast en arbetsinsats i bolaget. Bolagsmännen kan fritt utnyttja kapitalet.

Ansvar och förvaltning

Varje bolagsman har rätt att sköta bolagets angelägenheter utan medverkan av någon annan bolagsman. Det finns också skäl att komma ihåg att en bolagsmans personliga ansvar är obegränsat i ett öppet bolag.

Varje bolagsman har rätt att få ett vederlag för skötseln av bolagets angelägenheter samt för uppkomna kostnader. Vanligen lyfter bolagsmännen lön i bolaget och tar ut en del av bolagets resultat i form av vinstutdelning. Lönens storlek och arbetsinsatsen kan definieras i bolagsavtalet eller alternativt kan bolagsmannen ha ett arbetsavtalsliknande avtal med bolaget. Penningmedel kan därtill tas ut i form av privatuttag.

Beskattningen av öppna bolag

Det öppna bolaget beskattas som en så kallad näringssammanslutning: bolagets resultat delas upp som bolagsmännens inkomst enligt deras respektive andelar i bolagets inkomst. Bolagsmännens inkomstandel fastställs enligt det som i bolagsavtalet anges om fördelningen av vinst. En del av inkomsten beskattas som kapitalinkomst och en del som löneinkomst.

Juridisk rådgivning för medlemmar

Juridisk rådgivning för medlemmar

Bekymmer och problem? Som medlem i Företagarna i Finland behöver du inte vara ensam med dina bekymmer. Vi har nästan hundra experter som kan hjälpa dig per telefon. Tröskeln är låg – kontakta oss!

Ett brett urval gratis dokument- och avtalsmallar

Dessa och andra blankettmallar hittar du i medlemstjänsten:
Bolagsmännens möte, öppet bolag
Bolagsmännens möte, kommanditbolag
Aktieägaravtal
Avtal om bolagsbildning
Logga in i medlemstjänsten

Utnyttja dina medlemsförmåner

Abonnemang, nät- och IT-tjänster

Abonnemang och IT-tjänster

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

Lunch-, motions- och kultursedlar

Personalförmåner