Työturvallisuus ja työsuojelu

Työsuojelu parantaa työntekijän turvallisuutta, terveyttä ja työkykyä. Tavoitteena on ehkäistä työtapaturmia, terveyshaittoja, sairauksia ja vammoja. Työterveyslaki määrittelee työnantajan, muiden työturvallisuuteen vaikuttavien henkilöiden ja työntekijöiden velvollisuudet.

Työturvallisuuslain perusteella työnantajalla on laaja huolehtimisvelvollisuus. Työnantajan oletetaan alansa asiantuntijana olevan selvillä toimialalle ja työpaikalle ominaisista vaara- ja haittatekijöistä sekä niiden torjunnasta. Jos työnantajalla ei ole tätä asiantuntemusta, se on hankittava ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan huolehtimisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa.

Työturvallisuuslakia sovelletaan myös alle 18-vuotiaan tekemään työhön mutta nuoria työntekijöitä koskee myös erityislainsäädäntö, johon kuuluvia keskeisiä instrumentteja ovat ainakin laki nuorista työntekijöistä ja valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Nuorelle ei saa asettaa kohtuuttoman suurta vastuuta työssä. Kyse voi fyysisen ponnistuksen lisäksi olla henkisestä rasituksesta tai vastuusta taloudellisista asioista taikka turvallisuudesta.

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma laaditaan turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Ohjelman on katettava työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmassa on myös huomioitava esimerkiksi teknologian, työn organisoinnin ja sosiaalisten suhteiden vaikutukset työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Toimintaohjelma perustuu kunkin yksittäisen työpaikan riskien arviointiin. Riskit kartoitetaan, niiden suuruus ja todennäköisyys arvioidaan ja sen jälkeen päätetään toimista, joilla niitä hallitaan tai joilla ne poistetaan kokonaan.

Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut

Työnantajan on nimettävä työpaikan työsuojelun yhteistoimintaa varten työsuojelupäällikkö, ellei työnantaja itse toimi tässä tehtävässä. Työntekijät voivat valita työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua omiksi edustajikseen työnantajaan ja työsuojeluviranomaisiin päin. Työsuojeluvaltuutettu on valittava, jos työpaikalla on vähintään 10 työntekijää. Jos työpaikalla on vähintään 20 työntekijää, työpaikalle tulee valita työnantajan ja työntekijöiden edustajista työsuojelutoimikunta, jonka tehtävänä on työn terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen.

Työnantajan vastuulla myös työn suunnittelu, perehdytys ja ohjaus

Yleisen huolehtimisvelvollisuuden lisäksi työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa useilla erillisillä tavoilla, jotka koskevat mm. työympäristön ja työn suunnittelua, riittävää perehdyttämistä työhön, työntekijöille annettavaa opetusta ja ohjausta työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä, ergonomiaa, yksintyöskentelyä ja taukoja. Lisäksi eri toimialoilla on usein alakohtaisia työturvallisuuteen liittyviä säännöksiä.

Työnantajan ohella myös työntekijällä on velvollisuus noudattaa työturvallisuuslakia ja työnantajan antamia määräyksiä. Työntekijän on noudatettava työturvallisuuslakia ja työnantajan antamia määräyksiä niin kuin häntä on opastettu ja ohjeistettu. Häntä velvoittavat myös turvallisuus- ja suojeluohjeet, jotta työstä ei aiheudu vaaraa itselle eikä muille työntekijöille. Niistäkin työntekijää on ohjeistettava ja opastettava.

Työturvallisuuden laiminlyönnistä voi olla seurauksena työnantajalle tai tämän edustajalle myös rikosoikeudellinen vastuu.