5.12.2014 klo 15:31
Tiedote

Mitä saimme aikaan vuonna 2014?

Suomen Yrittäjien tärkein tehtävä on vaikuttaa päättäjiin niin, että heidän tekemänsä päätökset ovat yrityksille mahdollisimman hyviä. Vaikuttaminen on pitkäjänteistä ja usein hidasta. Parannusta yrittäjän arkeen saadaan kuitenkin koko ajan aikaan. Osa onnistumisista on selkeästi Suomen Yrittäjien aloitteesta tehtyjä lakimuutoksia, osa taas niin sanottuja torjuntavoittoja, joissa on onnistuttu torjumaan yrittäjille haitallisia uudistuksia. Myös julkisen keskustelun herättäminen yrittäjille tärkeistä asioista on yrittäjäjärjestön tehtävä. Siinäkin onnistuttiin hyvin.

Tässä katsaus yrittäjien toimintaan vaikuttaviin muutoksiin, jotka etenivät huomattavasti tänä vuonna.

Yrittäjäkin pääsee velkajärjestelyyn

Vuoden 2015 alusta alkaen myös yrittäjä voi päästä velkajärjestelyyn. Velkaongelmiin joutuneen toiminimiyrittäjän yksityiset ja elinkeinotoiminnan velat voidaan järjestellä ja kannattava yritystoiminta voi jatkua. Muutos on todella merkittävä. Se tehtiin Suomen Yrittäjien aloitteesta.

>> Lue lisää
>> Ohjeet

Kauppakeskusyrittäjille mahdollisuus vapaapäivään

Vappuna astui voimaan laki, joka antaa kauppakeskuksien pienyrittäjille mahdollisuuden pitää liikkeensä suljettuna yhtenä päivänä viikossa, itse valitsemanaan viikonpäivänä. Suomen Yrittäjät ja Erikoiskaupan liitto vaativat asian korjaamista. Muutos oli tarpeen, sillä selvitysten mukaan peräti kolmannes kauppakeskusten kauppiaista ei voinut pitää yhtään vapaapäivää viikossa, mikä oli liian raskasta ja kallista monelle pienyrittäjälle.

>> Lue lisää

Työssä oppien ammattiin -koulutuskokeilut alkoivat

Suomen Yrittäjien idea koulutussopimusmalliksi nytkähti liikkeelle, kun ensimmäiset Työssä oppien ammattiin -koulutuskokeilut alkoivat. Ideana on muokata nykyistä oppisopimusmallia niin, että se ei olisi työnantajalle yhtä kallis ja näin erityisesti nuorille avautuisi huomattavasti nykyistä enemmän opiskelupaikkoja yrityksiin.

>> Lue lisää

Ministeriö valmistelee maksuaikojen lyhentämistä

Oikeusministeriö valmistelee yritysten välisten maksuaikojen lyhentämisestä niin, että maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Nykyisin vastaava aikaraja on 60 päivää. Pitkät maksuajat ovat ajaneet pieniä yrityksiä talousvaikeuksiin. Suomen Yrittäjät teki oikeusministeriölle aloitteen maksuehtolain muuttamisesta.

>> Lue lisää

Kilpailu huomioon kaavoituksessa

Kaavoituksessa on tulevaisuudessa otettava huomioon kilpailun toimivuus. Asiaa koskeva hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta annettiin eduskunnalle joulukuussa. Laki tullee voimaan ensi keväänä. Suomen Yrittäjät vaati aktiivisesti kilpailunäkökohtien huomioimista kaavoituksessa. Suomen Yrittäjien tavoitteiden mukaisesti kuntien olisi huomioitava maapolitiikassaan ja tonttitarjonnassaan myös se, että vapaa kilpailu yritysten välillä toteutuu.

Julkiset hankinnat jaettava – pk-yrityksille mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin

Euroopan parlamentti hyväksyi uuden julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön. Euroopan parlamentti korjaa pk-yritysten tilannetta muun muassa hyväksymällä uuden säännöksen, joka edellyttää hankintojen jakamista pk-yrityksille sopiviin osiin. Se on Suomen Yrittäjien työn tulosta. Lainsäädäntö astuu voimaan vuonna 2016.

>> Lue lisää

Verovelkarekisteri kohtuullistui

Yritysten verovelkarekisteri otettiin käyttöön 1.12. Suomen Yrittäjät vaati lainvalmistelussa julkisesti rekisteröitävän verovelan määrän nostamista ja sitä, että maksuvaikeuksien syyt otetaan paremmin huomioon. Vaatimukset kuultiin: Rekisteriin ei joudu, jos verovelvollinen on sopinut maksujärjestelystä verottajan kanssa, ja eduskunta myös nosti merkinnän alarajaa suunnitellusta 5000 eurosta 10 000 euroon. Lisäksi Suomen Yrittäjät sai läpi sen, että rekisteriin ei merkitä verovelkaa, johon on haettu muutosta ja jonka täytäntöönpano on keskeytetty. Vielä viime metreillä Suomen Yrittäjät sai aikaan sen, että jos yritykselle on vahvistettu yrityssaneerauslain mukainen maksuohjelma, verovelkatietoa ei julkaista verovelkarekisterissä.

>> Lue lisää
>> Ohjeet

Ohjeita yrittäjä- ja palkkatulon rajanvedosta ja alihankintatöistä korjattiin

Verohallinto päivitti ohjeitaan siitä, milloin alihankkijan tilaajalle tekemä työ on tehty yrittäjänä ja milloin työsuhteessa. Suomen Yrittäjät vaati ja sai läpi lukuisia ratkaisevan tärkeitä muutoksia ohjeisiin, joten pienten ja aloittavien yrittäjien mahdollisuudet tulla katsotuksi verotuksessa yrittäjiksi paranevat huomattavasti. Tämä vaikuttaa tuhansien yrittäjien mahdollisuuteen toimia yrittäjänä.

>> Lue lisää
>> Verottajan ohjeet

Vuorotteluvapaan saantiehdot tiukkenivat

Vuorotteluvapaajärjestelmää muutettiin syksyllä, koska sen käyttö on vähentänyt työpanosta. Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytystä korotettiin reilusti ja vuorottelijalle säädettiin yläikäraja. Vuorotteluvapaalta ei voi jäädä enää suoraan eläkkeelle. Sijaiseksi on ensisijaisesti palkattava työtön työnhakija, joka on ollut työttömänä työnhakijana yh-denjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Joitain poikkeuksia tähän on.

>> Lue lisää

Torjuttiin yrityksille haitallista työelämäsääntelyä

Suomen Yrittäjien asiantuntijat tekivät koko vuoden töitä sen puolesta, ettei yrityksille tulisi lisää haitallista työelämäsääntelyä. Siinä onnistuttiin hyvin:

  • Torjuttiin yhdessä muiden työnantajajärjestöjen kanssa Suomen Yrittäjien tavoitteiden vastainen nollatyösopimuksia koskevan hallituksen esityksen antaminen
  • Perhevapaalta työhön -työryhmä ei antanut lainsäädäntöehdotuksia, vaan korosti osapuolten informoinnin merkitystä.
  • Työvoiman vähentämisjärjestystä koskevaa sääntelyä ei tullut.
  • Yt-lakiin ei esitetty työnantajan kannalta haitallisia muutoksia.
  • Työvoiman käyttötapojen muutoksia selvittäneen työryhmän työ ei ole johtanut lainsäädäntömuutoksiin.

Torjuntavoittoja jätteenkuljetuksessa

Suomen Yrittäjät vaikutti jätteenkuljetusta koskevaan päätöksentekoon alueellisesti. Sen työn ansioista monissa kunnissa jatketaan kuntalaisten vapaan valinnan turvaavaa jätteenkuljetusmallia: kiinteistön haltija voi itse valita, mikä yritys kuljettaa jätteen. Vaihtoehtoinen malli olisi, että kunta kilpailuttaa koko kunnan jätteenkuljetuksen yhdelle yrittäjälle, jolloin valinnan mahdollisuutta ei ole.

Rakennusinsinöörien mahdollisuus harjoittaa ammattiaan turvattiin – edullisempaa rakentamista

Rakennussuunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuusvaatimukset uhkasivat kiristyä. Tämä olisi kaventanut merkittävästi jopa tuhansien opisto- tai teknikkotason koulutuksen suorittaneiden insinöörien työmahdollisuuksia. Samalla rakentamisen kustannukset olisivat nousseet ja palveluiden saatavuus vaikeutunut. Suomen Yrittäjät ja rakennusalan järjestöt torjuivat muutoksen. Syyskuussa voimaan astuneessa maankäyttöä ja rakentamista koskevassa lainsäädännössä rakennussuunnittelu- ja työnjohtopätevyytensä säilyttivät kaikki ne henkilöt, joilla pätevyys jo on. Lisäksi poikkeuksellisen vaativan rakentamisen kohteiden määrä väheni.

Työehdot, sääntelyn järkeistäminen ja kuntatalous julkiseen keskusteluun

Suomen Yrittäjien keskustelunavaukset työelämän pelisäännöistä, kuntien tehtävien vähentämisestä ja sääntelyn järkeistämisestä vauhdittivat tänä vuonna kiihtynyttä keskustelua näistä yritysten menestykselle tärkeistä asioista. Keskustelu kiihtyy entisestään, kun eduskuntavaalit lähestyvät.